Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 9 Ιανουαρίου 2006 και 29 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης και Συνεργατών Κύπρου (ΣΥΒΑΣΥΚ) (ΟΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου (ΚΕΒΕ) και του Συνδέσμου Ανακυκλωτών Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί Δήμων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στους εν λόγω νόμους και αφορούν τη μετακίνηση και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων που βρίσκονται στις κοινότητες και στους δήμους και η προώθηση της ανακύκλησής τους.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, προβλέπονται τα πιο κάτω:

1. Παρέχεται εξουσία σε συμβούλιο κοινότητας ή δήμου εντός των διοικητικών ορίων της οποίας ή του οποίου παραμένει εγκαταλελειμμένο οποιοδήποτε όχημα ή οποιοδήποτε αντικείμενο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για χρονικό διάστημα πέραν των τριών εβδομάδων, να δίνει γραπτώς ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή του αντικειμένου ή στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου με την οποία να τον καλεί να μετακινήσει το όχημα ή το αντικείμενο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

2. Παρέχεται εξουσία στο υπό αναφορά συμβούλιο κοινότητας ή δήμου, σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο δόθηκε η ειδοποίηση παραλείψει ή αμελήσει να παραλάβει το όχημα ή το αντικείμενο μέσα στην υπό αναφορά χρονική περίοδο, να το πωλεί με δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση δημόσιων προσφορών και τα έσοδα της πώλησης να διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων της κοινότητας ή του δήμου, ανάλογα με την περίπτωση, και οποιοδήποτε υπόλοιπο να κατατίθεται στο ταμείο τους.

3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του αντικειμένου ή του χώρου είναι άγνωστος ή άγνωστης διαμονής, η πιο πάνω ειδοποίηση θα δίδεται με τη δημοσίευσή της σε εφημερίδα που κυκλοφορεί μέσα στα όρια της κοινότητας ή του δήμου, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Παρέχεται εξουσία σε συμβούλιο κοινότητας ή δήμου να λαμβάνει πρόνοια, ώστε τουλάχιστο το 50% των εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων να προωθείται για ανακύκληση, με βάση τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου του 2003.

Εισάγοντας τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής τους κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσε πως τις κατέθεσε στη Βουλή λόγω του προβλήματος που δημιουργεί ο μεγάλος αριθμός εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους ή χώρους, ειδικότερα μετά την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα αυτά, πέραν της αισθητικής ρύπανσης που προκαλούν στο περιβάλλον, να αποτελούν εστίες ρύπανσης και πηγές μόλυνσης, δεδομένου ότι διαφεύγουν από αυτά επικίνδυνες χημικές ουσίες στο περιβάλλον. Παρ’ όλο που στον περί Δήμων Νόμο και στον περί Κοινοτήτων Νόμο, πρόσθεσε ο ίδιος, περιλαμβάνονται πρόνοιες που ρυθμίζουν τη μετακίνηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων, επειδή οι ισχύουσες διαδικασίες που ακολουθούνται είναι χρονοβόρες, κατέθεσε τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου με στόχο τη θέσπιση ρυθμίσεων που να τις επιταχύνουν.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσαν πως η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους δήμους περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία απομάκρυνσης των υπό αναφορά οχημάτων και αντικειμένων, όμως, όπως διαφάνηκε κατά την εφαρμογή τους στην πράξη, αυτές δεν είναι αποτελεσματικές και χρήζουν βελτίωσης. Τονίζοντας επίσης οι ίδιοι εκπρόσωποι ότι το όλο πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε και από τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που συμφωνούν με τους στόχους των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, αυτοί επιτυγχάνονται με την υιοθέτηση από τη Βουλή σχετικής εισήγησης για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, που υπέβαλε ήδη η Ένωση Δήμων Κύπρου στο Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει για ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη ρύθμιση του όλου θέματος. Αντίγραφο της υπό αναφορά εισήγησης για τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που διέπει τους δήμους κατέθεσαν και στην Επιτροπή Εσωτερικών. Με την υπό αναφορά εισήγηση προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται εξουσία σε συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου, σε περίπτωση που μηχανοκίνητο όχημα παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο πέραν των τριών εβδομάδων, να επικολλά στο όχημα ειδικό αυτοκόλλητο με το οποίο να το χαρακτηρίζει ως εγκαταλελειμμένο και να επιδίδει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του ή στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου με την οποία να τον καλεί να το μετακινήσει μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

2. Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η πιο πάνω ειδοποίηση παραλείψει ή αμελήσει να μετακινήσει το όχημα μέσα στην υπό αναφορά περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων, το όχημα να θεωρείται ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, να περιέρχεται στην κατοχή του συμβουλίου και να διατίθεται από αυτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου. Τυχόν έσοδα από τη διάθεσή του, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, θα διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου και σε περίπτωση που παραμείνει οποιοδήποτε υπόλοιπο, αυτό θα κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.

3. Παρέχεται εξουσία σε συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοιχτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο πέραν της μίας εβδομάδας, να θεωρεί το αντικείμενο αυτό ως απόβλητο που περιέρχεται στην κατοχή του και να μπορεί να το διαθέτει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου. Τυχόν έσοδα από τη διάθεσή του θα διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου και σε περίπτωση που παραμείνει οποιοδήποτε υπόλοιπο, αυτό θα κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω εισήγηση για τροποποίηση της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο που υποβλήθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου υιοθετήθηκε καταρχάς από τον εισηγητή της πρότασης νόμου και αποτέλεσε το αντικείμενο της μετέπειτα συζήτησης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου από την επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τους στόχους των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, καθώς και με τις υπό αναφορά εισηγήσεις για τροποποίηση που κατέθεσε η Ένωση Δήμων Κύπρου, παράλληλα υποστήριξαν πως απαιτείται επιπρόσθετα:

1. να τεθούν άμεσα σε λειτουργία τα “πράσινα σημεία”, οι χώροι δηλαδή εκείνοι τους οποίους θα υποδείξει το Υπουργείο Εσωτερικών και στους οποίους οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που επιθυμούν να τα εγκαταλείψουν να μπορούν να τα μεταφέρουν και να τα εναποθέτουν προσωρινά.

2. να τύχουν άμεσης εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου.

3. να καλυφθούν τα έξοδα τα οποία θα επωμίζονται τα κοινοτικά συμβούλια, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων κοινοτήτων, για τη μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν έχει ανευρεθεί από το κράτος και

4. να εισαχθεί πρόνοια στη βασική νομοθεσία με την οποία να προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε όσους εγκαταλείπουν τα οχήματά τους και αγνοούν τις σχετικές ειδοποιήσεις που τους επιδίδουν οι τοπικές αρχές.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την εισήγηση για τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου που υπέβαλε η Ένωση Δήμων Κύπρου, επισήμανε τα ακόλουθα:

1. Την ανάγκη διασφάλισης στον προτεινόμενο νόμο ότι θα δίδεται επαρκής προειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του εγκαταλελειμμένου οχήματος, είτε με επίδοση ειδοποίησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 137 του περί Δήμων Νόμου, είτε, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος ή αγνώστου διαμονής, με τη δημοσίευσή της σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στα όρια του ενδιαφερόμενου δήμου με την οποία να του δίδεται το δικαίωμα να ακουστεί.

2. Την ανάγκη προσθήκης πρόνοιας στον προτεινόμενο νόμο για σφράγιση του οχήματος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για εγκαταλελειμμένο όχημα το οποίο έχει περιέλθει στην κατοχή του δήμου και σε περίπτωση που παρουσιαστεί ο ιδιοκτήτης του, να καλείται να το μετακινήσει αμέσως με δικά του έξοδα.

3. Η προτεινόμενη πρόνοια ότι όλα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα θα διατίθενται για ανακύκληση σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής του Νόμου προϋποθέτει και την τροποποίηση του εν λόγω νόμου, ώστε οι πρόνοιές του να καλύπτουν και οχήματα τα οποία δεν είναι μηδενικής αξίας ή δε βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

4. Την ανάγκη καθορισμού στον προτεινόμενο νόμο των ορισμών των όρων ۠“ιδιωτικός χώρος” και “αντικείμενο”.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η ίδια εκπρόσωπος, απαντώντας γραπτώς σε σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από μέλος της επιτροπής για το κατά πόσο η προτεινόμενη εισήγηση της Ένωσης Δήμων Κύπρου ότι όλα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα θα θεωρούνται ως οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και θα διατίθενται για ανακύκληση, με βάση τις πρόνοιες του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, αντιβαίνει στο άρθρο 23 του συντάγματος, δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Η υπό αναφορά προτεινόμενη ρύθμιση φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με ρητή διάταξη του συντάγματος, γιατί περιορίζει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, δηλαδή το δικαίωμα του κάθε προσώπου να έχει, να χρησιμοποιεί, να διαθέτει, να ενεχυριάζει, να δανείζει, ακόμη και να καταστρέφει την περιουσία του με τον τρόπο που ο ίδιος θα επιλέξει.

2. Με βάση τα πιο πάνω, οχήματα τα οποία έχουν κάποια αξία και δεν έχουν απορριφθεί από τον κάτοχό τους δε θα πρέπει να διατίθενται για ανακύκληση. Ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει να γίνει και για τα αντικείμενα που αναφέρονται στον προτεινόμενο νόμο, γιατί αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που προστατεύονται από το άρθρο 23 του συντάγματος.

3. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός, ώστε οχήματα ή αντικείμενα που έχουν κάποια αξία να διατίθενται με άλλο τρόπο και το τυχόν υπόλοιπο από τη διάθεσή τους να επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη τους, εκτός αν αυτός δεν ανευρίσκεται, οπότε θα κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ότι οι ισχύουσες υπό αναφορά βασικές νομοθεσίες των οποίων προτείνεται η τροποποίηση με τις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου περιλαμβάνουν διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία μετακίνησης και διάθεσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή αντικειμένων. Ωστόσο, επισήμαναν πως, σε περίπτωση που η Βουλή υιοθετήσει τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, θα πρέπει να περιληφθούν σ’ αυτές πρόνοιες που να διασαφηνίζουν τον ορισμό του όρου “εγκαταλελειμμένο”. Περαιτέρω, δήλωσαν πως το υπουργείο τους έχει προβεί στην καταγραφή των οχημάτων που θεωρούνται εγκαταλελειμμένα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και προωθεί τον καθορισμό των “πράσινων σημείων” στα οποία θα μεταφέρονται τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και αντικείμενα.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εισηγήθηκαν όπως οι κοινότητες και οι δήμοι προβαίνουν στην προκήρυξη προσφορών οι οποίες να απευθύνονται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες για τη μετακίνηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε αδειοδοτημένους χώρους, αντί να δημοπρατούν, για σκοπούς μείωσης του κόστους τους.

Οι εκπρόσωποι της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων συμφώνησαν με τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από την Ένωση Δήμων Κύπρου.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, αφού επισήμανε ότι ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων είναι μεγάλος, τόνισε την ανάγκη συλλογής των υπό αναφορά οχημάτων και αντικειμένων στα “πράσινα σημεία”, τη δημιουργία των οποίων προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης και Συνεργατών Κύπρου (ΣΥΒΑΣΥΚ) (ΟΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης Κύπρου (ΚΕΒΕ) και του Συνδέσμου Ανακυκλωτών Κύπρου συμφώνησαν με την προτεινόμενη εισήγηση της Ένωσης Δήμων Κύπρου και παράλληλα υποστήριξαν την ανάγκη παραχώρησης πρόσθετων αδειών σε συλλέκτες εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο στη βάση των παρατηρήσεων που εκφράστηκαν από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επιπρόσθετα να τροποποιήσει την υπό αναφορά προτεινόμενη από την Ένωση Δήμων Κύπρου διάταξη, η οποία φαίνεται να προσκρούει στο άρθρο 23 του συντάγματος, έτσι ώστε, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, να θεωρούνται ως οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους μόνο τα εγκαταλελειμμένα οχήματα τα οποία δεν έχουν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας ή, αν έχουν τέτοια άδεια, τα οχήματα των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξασφαλίσει το αναγκαίο πιστοποιητικό καταλληλότητας από αδειούχο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκινήτων Οχημάτων και να διατίθενται από το συμβούλιο του δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενεργώντας στη βάση όσων ζητήθηκαν από την επιτροπή, απέστειλε διαμορφωμένο κείμενο στην τελευταία, με το οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται εξουσία σε συμβούλιο δήμου, σε περίπτωση που μηχανοκίνητο όχημα παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από τρεις εβδομάδες:

α. να επικολλά στο όχημα περίοπτη αυτοκόλλητη γνωστοποίηση με την οποία να χαρακτηρίζεται αυτό ως εγκαταλελειμμένο και να το ακινητοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αυτό έχει περιέλθει στην κατοχή του, και

β. να επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 137 της βασικής νομοθεσίας, στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή, όταν το όχημα βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, και στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου με την οποία να τους καλεί να μετακινήσουν το όχημα μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου ή όταν αυτοί είναι αγνώστου διαμονής, να θεωρείται ως νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

3. Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το όχημα μέσα στην υπό αναφορά περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων:

α. αν το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, καθώς και, όταν τούτο χρειάζεται, πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμο, παρέχεται εξουσία στο δημοτικό συμβούλιο να το πωλήσει με δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση δημόσιων προσφορών και τα τυχόν έσοδα από τη διάθεση του οχήματος θα διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο θα κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο,

β. αν το όχημα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ή έχει τέτοια άδεια, αλλά ο ιδιοκτήτης του δεν έχει εξασφαλίσει το αναγκαίο πιστοποιητικό καταλληλότητας από αδειούχο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, δυνάμει του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, τούτο, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμου, θα θεωρείται ως όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα περιέρχεται στην κατοχή του δημοτικού συμβουλίου και θα διατίθεται από αυτό σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω νόμου.

4. Παρέχεται εξουσία σε συμβούλιο δήμου, σε περίπτωση που οποιοδήποτε αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από τρεις εβδομάδες, ανάλογα με τον όγκο και την αξία του αντικειμένου:

α. να επικολλά σ’ αυτό περίοπτη αυτοκόλλητη γνωστοποίηση με την οποία να χαρακτηρίζεται αυτό ως εγκαταλελειμμένο,

β. όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, να επιδίδει ειδοποίηση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 137 του περί Δήμων Νόμου, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου με την οποία να τον καλεί να μετακινήσει το αντικείμενο μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

5. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίδοση της εν λόγω ειδοποίησης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ιδιωτικού χώρου ή όταν αυτός είναι αγνώστου διαμονής, θα θεωρείται ως νόμιμη ειδοποίηση η δημοσίευση της ειδοποίησης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

6. Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η ειδοποίηση παραλείπει ή αμελεί να μετακινήσει το αντικείμενο μέσα στην περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων που καθορίζεται πιο πάνω:

α. αν το αντικείμενο είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, το δημοτικό συμβούλιο έχει εξουσία να το πωλήσει με δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση δημόσιων προσφορών και τα τυχόν έσοδα από τη διάθεση του αντικειμένου θα διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων του δήμου, ενώ οποιοδήποτε υπόλοιπο θα κατατίθεται στο δημοτικό ταμείο, ή

β. αν το αντικείμενο δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, αυτό θα θεωρείται ως απόβλητο, θα περιέρχεται στην κατοχή του δημοτικού συμβουλίου και θα διατίθεται από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω νόμου.

7. Εισάγεται πρόνοια με την οποία καθορίζονται οι ορισμοί των όρων “αντικείμενο” και “ιδιωτικός χώρος”.

Η επιτροπή, υιοθετώντας τις διαμορφωμένες υπό αναφορά ρυθμίσεις που επέφερε το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμο, διαμόρφωσε ανάλογα και τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί Κοινοτήτων Νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, όπως αυτές έχουν τελικά διαμορφωθεί, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού διαμορφωθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007», αντίστοιχα.

 

7 Νοεμβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων