Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου και του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρέστη στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία 2006/44/ΕΚ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση της Οδηγίας 78/659/ΕΟΚ, η οποία αφορά την ποιότητα των γλυκών νερών που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών.

Ειδικότερα, με τους πιο πάνω τροποποιητικούς κανονισμούς σκοπείται η κάλυψη μερικών κενών στους βασικούς κανονισμούς που διαπιστώθηκαν μετά την έκδοση της Οδηγίας 2006/44/ΕΚ. Παρά το ότι πρόκειται για κωδικοποίηση υφιστάμενης Οδηγίας με την οποία η Κύπρος έχει ήδη εναρμονιστεί, κρίθηκε σκόπιμο από τη Νομική Υπηρεσία να επέλθουν ορισμένες διορθωτικές βελτιώσεις και να προστεθούν μερικές πρόνοιες οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί αρχικά.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς βασικά καθορίζεται το χρονικό όριο για την ετοιμασία προγραμμάτων μείωσης της ρύπανσης, ώστε τα καθορισμένα νερά των κυπρινίδων και των σαλμονίδων να πληρούν τα ποιοτικά όρια που έχουν τεθεί. Η αλλαγή αυτή εισάγει πρόνοια που δεν είχε περιληφθεί στους βασικούς κανονισμούς του 2002. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι υπόλοιπες τροποποιήσεις αφορούν βασικά λεκτικές βελτιώσεις.

2. Για την υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών δεν προβλέπονται χρονικές δεσμεύσεις, αφού η Οδηγία αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση της Οδηγίας 78/659/ΕΟΚ.

3. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

4. Για την υλοποίηση των πιο πάνω προνοιών των κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω ανάγκες όσον αφορά την αναγκαία υποδομή, το προσωπικό, τους μηχανισμούς εφαρμογής και τον έλεγχο της προτεινόμενης νομοθεσίας.

5. Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δε θα επηρεάσει οικονομικά τους πολίτες ή ομάδες συμφερόντων. Επιπρόσθετα, δεν αναμένεται να επέλθουν κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εισαγωγή της προτεινόμενης νομοθεσίας.

6. Στα πλαίσια της ετοιμασίας των προτεινόμενων κανονισμών δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και επαφές με τα ενδιαφερόμενα/επηρεαζόμενα μέρη ούτε όμως αυτές κρίθηκαν αναγκαίες, γιατί δε διαφοροποιείται ουσιαστικά η υφιστάμενη νομοθεσία.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι εν λόγω κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

29 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων