Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εκτύπωσης Κινητών Επισημάτων (Χαρτοσήμων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Γιάννος Λαμάρης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Λευτέρης Χριστοφόρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου για την απλοποίηση του τρόπου επιβολής τέλους χαρτοσήμου αναφορικά με τη σήμανση συμβάσεων (1,5 σεντ και 2 σεντ), ώστε κατά τη μετατροπή τους από κυπριακές λίρες σε ευρώ να χρησιμοποιούνται ποσοστιαίοι συντελεστές (1,5 και 2).

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 12(1) και 62(2)(γ) του περί Χαρτοσήμων Νόμου, σκοπείται ο επανακαθορισμός της αξίας των χαρτοσήμων σε ευρώ και σε σεντ του ευρώ για σκοπούς των δημόσιων προσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πιο πάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις προκύπτουν ως ανάγκη, ύστερα από τον καθορισμό της αμετάκλητης τιμής μετατροπής της λίρας Κύπρου σε ευρώ (€1=£0,585274), η οποία θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008, ημέρα κατά την οποία το ευρώ θα κυκλοφορήσει ως επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενόψει της εξέλιξης αυτής, καθίσταται αναγκαία η ακριβής μετατροπή όλων των ποσών που αναφέρονται στις φορολογικές νομοθεσίες σε ευρώ, η μετατροπή όμως αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές τα αντίστοιχα ποσά να τελειώνουν σε δεκαδικά ψηφία.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα προτεινόμενα νομοθετήματα, για σκοπούς εκλογίκευσης των αριθμών που προκύπτουν από την εκάστοτε μετατροπή σε ευρώ, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και τους κανονισμούς προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η απλοποίηση της επιβολής του τέλους χαρτοσήμου κατά τη μετατροπή του από κυπριακές λίρες σε ευρώ, ώστε τα σεντ να αντικατασταθούν από ποσοστιαίους συντελεστές αναφορικά με τη σήμανση συμβάσεων.

2. Ο ακριβής καθορισμός της αξίας των χαρτοσήμων σε ευρώ και σε υποδιαιρέσεις του ευρώ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος αποφάσισε ότι όλες οι πλευρές της θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών στο στάδιο της συζήτησής τους στην ολομέλεια.

31η Οκτωβρίου 2008

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων