Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να διευρυνθεί ο ορισμός του όρου “ακίνητη ιδιοκτησία”, που περιλαμβάνεται σ’ αυτόν, έτσι που να συμπεριλαμβάνει και κάθε γη η οποία δημιουργείται με επίχωση μέρους της θάλασσας, η οποία πλέον θα αποτελεί κρατική ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και κάθε μέρος του θαλάσσιου χώρου που κηρύσσεται μαρίνα, δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης Μαρίνων Νόμου, το οποίο θα επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, αλλά μόνο για ορισμένους σκοπούς οι οποίοι και καθορίζονται στο νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν πως η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα στους στρατηγικούς επενδυτές στους οποίους παραχωρήθηκε από το κράτος η ανάπτυξη μαρίνας δυνάμει σύμβασης μίσθωσης να καταθέτουν την εν λόγω σύμβαση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θα τοποθετηθεί στις πρόνοιες του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

30 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων