Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Οκτωβρίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ. Η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμου, ώστε να δοθεί εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας να διορίζει, επικυρώνει διορισμούς, προάγει, μεταθέτει, απολύει και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους υπαλλήλους του οργανισμού. Περαιτέρω, σκοπείται η συμπερίληψη στην ίδια νομοθεσία διατάξεων με τις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος και άλλα ζητήματα που αφορούν τη διάρθρωση και τις θέσεις στις διάφορες υπηρεσίες του Οργανισμού Νεολαίας.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, παράλληλα με την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μελέτησε σχετικούς κανονισμούς υπό τον τίτλο «Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2007», οι οποίοι θα προωθηθούν για έγκριση από τη Βουλή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στα πλαίσια της παράλληλης μελέτης από την επιτροπή του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρόνοια σύμφωνα με την οποία παρέχεται αρμοδιότητα στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας να διορίζει, επικυρώνει διορισμούς, προάγει, μεταθέτει, απολύει και επιλαμβάνεται της αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του οργανισμού, με βάση κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου.

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών σύμφωνα με την οποία για οποιοδήποτε θέμα δε γίνεται ρητή πρόνοια στους κανονισμούς αναφορικά με τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας των υπαλλήλων, καθώς και για την τηρητέα πειθαρχική διαδικασία θα εφαρμόζονται πλήρως ή συμπληρωματικά, ανάλογα με την περίπτωση και τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων για τη δημόσια υπηρεσία νόμων και κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω επισημάνσεων, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επαναδιατυπώσει το κείμενο του υπό εξέταση νομοσχεδίου, ώστε να συμπεριλάβει σ’ αυτό ειδική πρόνοια σε σχέση με τη διαδικασία πλήρωσης μόνιμων θέσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, έτσι που να διασφαλίζεται ότι οι υπό έκδοση κανονισμοί δυνάμει του βασικού νόμου δε θα υπερβαίνουν την εξουσιοδότηση που τους παρέχεται από αυτόν.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως και οι εκπρόσωποι των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργανώσεων συμφώνησαν με τις πιο πάνω εισηγήσεις.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προχώρησε σε επαναδιατύπωση του κειμένου του νομοσχεδίου στη βάση των πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

30 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων