Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να αυξηθούν τα δικαιώματα που καταβάλλονται στους κοινοτάρχες με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω βασικών νομοθεσιών.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται στους κοινοτάρχες για τις πιο κάτω πράξεις:

1. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε εντάλματος εκτέλεσης εκ μέρους δικαστικού επιδότη.

2. Για την ανάρτηση ειδοποιήσεων και αγγελιών σχετικά με την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας με δημόσιο πλειστηριασμό.

3. Για τη σφράγιση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που σχετίζεται με κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.

4. Για αναφορά στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό της επαρχίας τους του θανάτου κάθε προσώπου που κατέχει ή έχει συμφέρον σε ακίνητη ιδιοκτησία.

5. Για κάθε απαιτούμενη πιστοποίηση φωτογραφίας.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται η αύξηση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται στους κοινοτάρχες για τις πιο κάτω πράξεις:

1. Για πιστοποίηση υπογραφής, σφραγίδας ή αποτυπώματος.

2. Για την έκδοση, υπογραφή και σφράγιση πιστοποιητικού γεγονότων που σχετίζονται με την κατοχή ή χρήση ακίνητης ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων που επηρεάζονται, με επιθεώρηση ή χωρίς επιθεώρηση της ιδιοκτησίας.

3. Για την έκδοση και σφράγιση πιστοποιητικού γεγονότων που σχετίζονται με το θάνατο οποιουδήποτε ιδιοκτήτη ή κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας ή με τους κληρονόμους του.

4. Για όλα τα πιστοποιητικά για τα οποία δε γίνεται ειδική μνεία πιο πάνω, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων για τα οποία γίνεται αναφορά σ αυτά.

Περαιτέρω, με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται η απάλειψη των δικαιωμάτων που καταβάλλονται στους κοινοτάρχες με βάση τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας αναφορικά με τη σύνταξη, υπογραφή και σφράγιση πιστοποιητικού διανομής ιδιοκτησίας, ρύθμιση η οποία έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των ενδιαφερομένων και η εισαγωγή νέων δικαιωμάτων σε σχέση με την ανάρτηση από αυτούς ειδοποιήσεων, αποφάσεων ή άλλων εγγράφων που αποστέλλονται από το Διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και για την υπογραφή και σφράγιση σχετικού πιστοποιητικού για κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007».

 

 

30 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων