Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Κώστας Παπακώστας  
Λευτέρης Χριστοφόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Σωτήρης Σαμψών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν το σχέδιο υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών [Κλ. Α13(ii)].

Όπως αναφέρεται στην πρόταση που υποβλήθηκε από το συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών διά του Υπουργού Οικονομικών προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ετοίμασε σχέδιο υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών [Κλ. Α13(ii)], η οποία δημιουργήθηκε με τον περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2007 Νόμο του 2006. Το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας έτυχε επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν την ετοιμασία σχεδίων υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, η νέα αυτή θέση Ανώτερου Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, που ανήκει στην επιστημονική πυραμίδα θέσεων του οργανισμού και για την οποία απαιτούνται πανεπιστημιακά προσόντα στο βαθμό εισδοχής, καθορίστηκε ως θέση προαγωγής με απαιτούμενη τριετή υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση, τη θέση Λειτουργού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Α΄ [Κλ. Α11(ii)].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

22 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων