Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κυκλοφόρησε σχετική έκθεση στις 3 Οκτωβρίου 2007. Ύστερα όμως από σχετική εισήγηση του προέδρου της επιτροπής και με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής, το νομοσχέδιο αποφασίστηκε να παραπεμφθεί για περαιτέρω εξέταση από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επανεξέτασε εν λόγω νομοσχέδιο σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας και Τμήμα Δασών), του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση της πρόνοιάς του με βάση την οποία παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να εκδίδει διατάγματα με τα οποία θα ρυθμίζονται τεχνικά θέματα και ειδικότερα διατάγματα με τα οποία θα τροποποιούνται τα παραρτήματα των κανονισμών που θα δύνανται να εκδοθούν με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, καθώς και για τον καθορισμό των διαδικασιών εφαρμογής των κοινοτικών αποφάσεων και κοινοτικών κανονισμών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι η παρεχόμενη με το νομοσχέδιο εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για έκδοση διαταγμάτων για τα καθοριζόμενα με το νομοσχέδιο υπό αναφορά θέματα και ειδικότερα για την τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών αποτελεί εκχώρηση εξουσιών της Βουλής στον εν λόγω υπουργό. Περαιτέρω, όπως υποστήριξαν οι ίδιοι, παρ’ όλο που κατανοούν την ανάγκη υιοθέτησης κοινοτικών αποφάσεων και κανονισμών εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων, η όλη διαδικασία εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο θα πρέπει να γίνεται με την έγκαιρη κατάθεση στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία των σχετικών κανονισμών, για να εγκρίνονται από την ίδια και όχι με την έκδοση διαταγμάτων, ώστε η Βουλή να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει, όπου είναι δυνατό, στη διαδικασία υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαφώνησε με την πιο πάνω θέση υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων δεν αποτελεί εκχώρηση εξουσιών, δεδομένου ότι παρόμοια ρύθμιση με αυτή που προτείνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών, μέσω της έκδοσης διαταγμάτων, προβλέπεται σε πολλές νομοθεσίες, με στόχο την αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών κατάθεσης και έγκρισης κανονισμών από τη Βουλή.

Στη βάση των όσων λέχθηκαν από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εισηγήθηκε τη διαγραφή της προτεινόμενης πρόνοιας του νομοσχεδίου που παρέχει εξουσία έκδοσης διαταγμάτων από τον υπουργό για σκοπούς καθορισμού των διαδικασιών εφαρμογής κοινοτικών αποφάσεων και κανονισμών και παράλληλα εισηγήθηκε όπως η πρόνοια που αφορά την έκδοση διαταγμάτων για την τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η τροποποίησή τους να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που αφορά υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων υποστήριξαν ότι η τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών και ο καθορισμός των διαδικασιών εφαρμογής κοινοτικών αποφάσεων και κανονισμών θα πρέπει να γίνονται με την κατάθεση και έγκριση σχετικών κανονισμών από τη Βουλή, έστω και αν η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια προβλήματα με αυτά που είχαν δημιουργηθεί κατά την περίοδο της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με την επιστολή του ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2007, εισηγήθηκε στην επιτροπή την αντικατάσταση της υπό συζήτηση πρόνοιας του νομοσχεδίου με νέα, ώστε να καθοριστεί σε αυτήν ότι ο υπουργός θα έχει εξουσία, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου Ελέγχου Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, να εκδίδει διατάγματα για την τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών που αφορούν μόνο τεχνικά θέματα, για σκοπούς εναρμόνισης με κοινοτικές Οδηγίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην ίδια επιστολή, η δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από τον υπουργό δεν πρέπει να απαλειφθεί από το υπό αναφορά νομοσχέδιο, για να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τροποποιητικές κοινοτικές Οδηγίες σε θέματα τεχνικής φύσεως που αφορούν τροποποιήσεις των παραρτημάτων της υφιστάμενης νομοθεσίας και οι οποίες είναι πολύ συχνές. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, με την υπό αναφορά εισήγηση που προτείνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δεν μπορούν να επιβληθούν τέλη, ποινές ή να εισαχθεί νέα νομοθεσία που να ρυθμίζει οποιαδήποτε άλλα θέματα από αυτά που καθορίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, αφού η Βουλή θα γνωρίζει εκ των προτέρων τα θέματα τα οποία θα μπορούν να τροποποιηθούν με διατάγματα, δεδομένου ότι θα εγκρίνει τους κανονισμούς που θα κατατίθενται ενώπιόν της και θα περιλαμβάνουν παραρτήματα.

Τέλος, με την ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η υιοθέτηση της Οδηγίας 2006/124/ΕΚ, η οποία είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2007, για την υιοθέτηση της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή και η υιοθέτησή της τροχοδρομήθηκε να γίνει με διάταγμα, στη βάση των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφώνησαν με την εισήγηση που υπέβαλε με επιστολή του ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου και δήλωσαν ότι η τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών και ο καθορισμός των διαδικασιών εφαρμογής κοινοτικών αποφάσεων και κανονισμών θα πρέπει να γίνονται με την κατάθεση και την έγκριση σχετικών κανονισμών από τη Βουλή. Για το θέμα αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα καταθέσει σχετικές τροπολογίες κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθέτησαν την εισήγηση για τροποποίηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως εισηγήθηκε με επιστολή του ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, και για το σκοπό αυτό θα καταθέσουν σχετική τροπολογία.

Με βάση τα πιο πάνω, η Βουλή καλείται να τοποθετηθεί τελικά επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

25 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων