Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, αναπλ. πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας και Τμήμα Δασών), του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου του 1991, όπως αυτός τροποποιήθηκε, και η θέσπιση νέου νόμου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την εναρμόνιση και ενοποίηση της κυπριακής νομοθεσίας στον τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προστατεύονται η φυτική παραγωγή της Κύπρου και ο Κύπριος καταναλωτής με τη χρήση υγιούς, ταυτοποιημένου και κατάλληλου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Συγκριτικά με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις της προτεινόμενης νομοθεσίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη σύνθεση του Συμβουλίου Πολλαπλασιαστικού Υλικού και συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των μελών του από εννέα σε επτά.

2. Την κατάργηση της πρόνοιας για συμμετοχή στο Συμβούλιο Πολλαπλασιαστικού Υλικού των φυτωριούχων ιδιωτών, αφού η πρόνοια αυτή αντίκειται στο κοινοτικό κεκτημένο, λόγω του ότι οι φυτωριούχοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο συμβούλιο και παράλληλα να αποφασίζουν μέσω αυτού για τα συμφέροντά τους και να ασκούν έλεγχο σε άλλους φυτωριούχους.

3. Την εισαγωγή πρόνοιας για συμμετοχή Λειτουργού του Τμήματος Δασών στο Συμβούλιο Πολλαπλασιαστικού Υλικού, αφού το συμβούλιο έχει δικαιοδοσία και για θέματα δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

4. Την εισαγωγή νέων ή την αντικατάσταση όρων και ορισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τους όρους αριθμού κοινοτικών Οδηγιών.

5. Τον καθορισμό των διαδικασιών για επιβολή διοικητικού προστίμου από το διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, την εξουσία έκδοσης υπουργικών διαταγμάτων και τη ρύθμιση άλλων διαδικαστικών θεμάτων.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το οποίο συνοδεύει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Ο νόμος που προτείνεται είναι νόμος πλαίσιο και δεν υιοθετεί συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά προνοεί για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την υιοθέτηση και εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών.

2. Εκτιμάται ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει την προτεινόμενη νομοθεσία, γιατί υπάρχει η απαραίτητη υπηρεσία και υποδομή. Τα εργαστήρια και ο σχετικός εξοπλισμός που υπάρχουν στο Τμήμα Γεωργίας ικανοποιούν τις ανάγκες για την εφαρμογή του νόμου που προτείνεται, απαιτείται όμως η ενίσχυση του προσωπικού για τη στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Γεωργίας. Η απαίτηση αυτή θα ικανοποιηθεί με νέες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας.

3. Σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ενημερώθηκε το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, στο οποίο εκπροσωπούνται και ιδιώτες, ενώ προγραμματίζεται σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας.

4. Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική οικονομική επίπτωση σε πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες. Πιστεύεται ότι οι επιδράσεις θα είναι θετικές, γιατί θα προστατεύεται καλύτερα η παραγωγή των φυτών και θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα των ιδιωτών με τις διαδικασίες που καθορίζονται.

5. Το άμεσο κόστος από την εφαρμογή των κανονισμών που προτείνονται θα προκύψει από την πρόσληψη νέων Λειτουργών Γεωργίας και βοηθητικού προσωπικού που θα αποσπασθεί από τις εγκεκριμένες προσλήψεις προσωπικού στο Τμήμα Γεωργίας ή από το υφιστάμενο προσωπικό. Το μακροχρόνιο κόστος από την εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι σταθερό ή και μειωμένο λόγω της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή επισήμανε ότι στον προτεινόμενο νόμο γίνεται αναφορά στο δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 146 του συντάγματος, κατά απόφασης του διευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίμου, στις περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται σ’ αυτό, ενώ θα έπρεπε να γίνεται αναφορά και στο δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής κατά απόφασης στον υπουργό. Ακόμα, η επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της σε σχέση με την πρόνοια που εισάγεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο η οποία παρέχει στον υπουργό τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων για τροποποίηση των Παραρτημάτων των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του νόμου και για τον καθορισμό διαδικασιών εφαρμογής κοινοτικών αποφάσεων και κανονισμών και ειδικότερα για το κατά πόσο με τα εν λόγω διατάγματα θα εισάγονται ποινές.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, απαντώντας στις ανησυχίες της επιτροπής, επισήμανε ότι το Τμήμα Γεωργίας συμφωνεί με την εισήγηση της επιτροπής για την εισαγωγή πρόνοιας για την παροχή δυνατότητας άσκησης ιεραρχικής προσφυγής κατά απόφασης της αρμόδιας αρχής στον υπουργό και, ως εκ τούτου, ανέφερε ότι, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, θα ετοιμαστεί αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Ακόμα, ο ίδιος διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι σκοπός των διαταγμάτων τα οποία ο υπουργός θα δύναται να εκδώσει αφορούν τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων και ειδικότερα την υιοθέτηση προνοιών των κοινοτικών κανονισμών και Οδηγιών και όχι θέματα ποινών ή επιβολής τελών ή φορολογίας. Αναφερόμενος στην ανάγκη άμεσης έκδοσης διατάγματος από τον υπουργό σε σχέση με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2006/124/ΕΚ της Επιτροπής, επισήμανε ότι απαιτείται η άμεση προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού η υφιστάμενη νομοθεσία δεν παρέχει τέτοια εξουσία στον υπουργό, για να το πράξει.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στο οποίο περιλήφθηκε σχετική πρόνοια για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής.

Αναφορικά με τη νέα αυτή πρόνοια, η επιτροπή, εκφράζοντας την ανησυχία της ως προς τη δυνατότητα που παρέχεται στον υπουργό να αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο δυνατό, επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω διαμόρφωσής της, ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένα ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνά τις τριάντα μέρες.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας συμφώνησε με τη θέση της επιτροπής, αφού, όπως ανέφερε, αν η απόφαση του υπουργού καθυστερεί αρκετά, υπάρχει το ενδεχόμενο καταστροφής του πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το σκοπό αυτό το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου διαμορφώθηκε ανάλογα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

3 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων