Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Απριλίου και 9 Οκτωβρίου 2007. Στο στάδιο της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο αναπληρωτής διευθυντής του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), εκπρόσωποι της κλαδικής ΑΤΙ/ΠΑΣΥΔΥ, ο διευθυντής του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) και η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Σχολής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 38 και 40 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή), ώστε να επέλθουν σ’ αυτούς οι ακόλουθες βελτιωτικές αλλαγές:

1. Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΠΑΚ να μετονομαστεί σε Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας.

2. Η Σχολή Υπηρεσιών Υγείας να μετονομαστεί σε Σχολή Επιστημών Υγείας.

3. Να προστεθεί ως νέο τμήμα στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και ως νέο τμήμα στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, επισημαίνονται τα εξής:

1. Τα δύο πιο πάνω νέα τμήματα αναμένεται να λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και η δημιουργία τους έχει ήδη τύχει της έγκρισης των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ετοιμασίας του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2006 και 2007.

2. Με τη μετονομασία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών σε Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας θα αποδίδονται ακριβέστερα ο προσανατολισμός, ο χαρακτήρας και το εύρος των ειδικοτήτων των τμημάτων που θα την αποτελούν.

Όπως είναι γνωστό, η ολομέλεια της Βουλής ψήφισε στις 4 Οκτωβρίου 2007 σε νόμο το τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007», ο σκοπός του οποίου είναι συναφής με τους εν λόγω κανονισμούς, διότι προβλέπει μεταξύ άλλων τη μετονομασία δύο σχολών που αναφέρονται και στους εν λόγω κανονισμούς.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι πιο πάνω κανονισμοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

15 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων