Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουλίου, στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 8 Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και η Λειτουργός Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των Κυπριακών Αερογραμμών, των Χρηστών Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου. Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας τόσο με την Οδηγία 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 για τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 26 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985, δεδομένου ότι καταργεί τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2005 που ενσωμάτωσε την ίδια Οδηγία στο κυπριακό δίκαιο, όσο και με την Οδηγία 2004/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση των μεταφορέων να διαπιστώνουν ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι μεταφέρονται στη Δημοκρατία ή διέρχονται από αυτήν κατέχουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή τις θεωρήσεις που απαιτούνται από την κυπριακή νομοθεσία ή το κοινοτικό δίκαιο.

2. Η υποχρέωση των μεταφορέων να επαναπροωθούν με δικά τους έξοδα σε τρίτη χώρα αλλοδαπό/υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση από τη Δημοκρατία.

3. Η υποχρέωση των μεταφορέων που αδυνατούν να εκτελέσουν την επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση να εξεύρουν άλλο μέσο για την περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω υπηκόου και να αναλάβουν τις σχετικές δαπάνες και, σε περίπτωση που η άμεση περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω υπηκόου δεν είναι δυνατή, να αναλάβουν τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του.

4. Η υποχρέωση των αερομεταφορέων να παρέχουν στο Λειτουργό Μετανάστευσης πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους επιβάτες τους οποίους θα μεταφέρουν σε σημείο διέλευσης των συνόρων από το οποίο τα πρόσωπα αυτά θα εισέλθουν στο έδαφος της Δημοκρατίας.

5. Η επιβολή διοικητικού προστίμου και η κατ’ αυτού υποβολή ιεραρχικής προσφυγής από τους μεταφορείς, καθώς και η έκδοση δικαστικού διατάγματος αναφορικά με την παράβαση της προαναφερθείσας υποχρέωσης.

6. Η τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επιβατών, τα οποία οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν στο Λειτουργό Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, στόχος της Οδηγίας 2001/51/ΕΚ είναι η συμπλήρωση του άρθρου 26 της Σύμβασης Σένγκεν, καθώς και ορισμένων όρων εφαρμογής της σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων να επαναπροωθούν τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων είτε η είσοδος στη Δημοκρατία απαγορεύεται είτε, σε περίπτωση διέλευσης με προορισμό άλλο κράτος μέλος, απαγορεύεται η είσοδός τους στο κράτος προορισμού.

Στόχος της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ είναι η συμπλήρωση των προνοιών της υπό αναφορά σύμβασης και ειδικότερα του άρθρου 26 σε σχέση με την ευθύνη μεταφορέων. Η εν λόγω Οδηγία αφορά την υποχρέωση των μεταφορέων να αποστέλλουν τα στοιχεία των επιβατών τους, ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος που διεξάγεται στα σύνορα στα πλαίσια της πολιτικής για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.

Σημειώνεται ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καταργείται ο ισχύων περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμος και αντικαθίσταται από τον προτεινόμενο νόμο. Με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην ισχύουσα υπό κατάργηση νομοθεσία, εισάγονται διατάξεις που ρυθμίζουν περαιτέρω υποχρεώσεις στους μεταφορείς σε σχέση με την παροχή από αυτούς στο Λειτουργό Μετανάστευσης στοιχείων που αφορούν τους επιβάτες που μεταφέρουν σε σημείο διέλευσης των συνόρων της Δημοκρατίας, την επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω υποχρέωσης και την υποβολή κατ’ αυτού ιεραρχικής προσφυγής από τους μεταφορείς, καθώς και ρυθμίσεις σχετικές με την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία οι μεταφορείς υποχρεούνται να παρέχουν στο Λειτουργό Μετανάστευσης.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διατύπωσε επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου και εισηγήθηκε τον καθορισμό με σαφήνεια στον προτεινόμενο νόμο των περιπτώσεων όπου τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από τον αρχικό σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Οι εκπρόσωποι των Χρηστών Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου επισήμαναν πρακτικά προβλήματα που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι αεροπορικές εταιρείες κατά την εφαρμογή ορισμένων προνοιών του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι θα απαιτηθεί από αυτές να αναβαθμίσουν το λογισμικό τους σύστημα, ώστε να είναι συμβατό με το σύστημα της αρμόδιας υπηρεσίας, και να αναπτύξουν την ανάλογη υποδομή στην έδρα τους, για συνεχή επικοινωνία με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλες τρίτες χώρες. Περαιτέρω, επισήμαναν ότι ο χρόνος που θα απαιτείται για τον έλεγχο επιβατών/αποσκευών θα πολλαπλασιαστεί, με αποτέλεσμα να επέρχονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πτήσεων.

Πέραν των πιο πάνω επιφυλάξεών τους, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η αρμόδια υπηρεσία της Δημοκρατίας θα πρέπει να εγκαταστήσει το ανάλογο λογισμικό σύστημα και να στελεχώσει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια με το ανάλογο προσωπικό σε εικοσιτετράωρη βάση ετησίως. Επιπρόσθετα, να προβεί στη δημιουργία ενός κεντρικού τμήματος, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τα ειδικά τμήματα που θα δημιουργήσουν οι αεροπορικές εταιρείες.

Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών με γραπτό υπόμνημα που απέστειλαν στην επιτροπή δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν στην επιτροπή, η τελευταία κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, επανεξετάσει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου σε συνεργασία με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση επί των θεμάτων για τα οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις.

Ανταποκρινόμενο στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών σε μεταγενέστερο στάδιο ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έπειτα από διαβούλευση που είχε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη διάταξης στην πρόνοιά του με την οποία προβλέπεται ότι οι μεταφορείς που αδυνατούν να εκτελέσουν την επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση υποχρεούνται να εξεύρουν άλλο μέσο για την περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω υπηκόου και να αναλάβουν τις σχετικές δαπάνες και, σε περίπτωση που η άμεση περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω υπηκόου δεν είναι δυνατή, να αναλάβουν τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του η οποία διευκρινίζει ότι τα εν λόγω έξοδα διαμονής, στα οποία περιλαμβάνεται το διοικητικό κόστος κράτησης, και τα έξοδα διατροφής καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

2. Με την τροποποίηση ορισμένων προνοιών του, ώστε να συνάδουν με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, στη βάση των εισηγήσεων που υπέβαλε στην επιτροπή η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει περαιτέρω την πρώτη υπό αναφορά προσθήκη που επέφερε στο νομοσχέδιο το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε ο καθορισμός των εξόδων διαμονής και διατροφής να γίνεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας έπειτα από διαβούλευσή του με τους μεταφορείς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

16 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων