Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005] Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 27ης Σεπτεμβρίου και 11ης Οκτωβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής), του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εισαγωγή εφαρμοστικών διατάξεων για την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν το εμπόριο με τρίτες χώρες όσον αφορά αντικείμενα που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, ταπεινωτικής ή απάνθρωπης μεταχείρισης ή τιμωρίας, καθώς και την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας. Οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν αποφασιστικά στην προαγωγή του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και συνεπώς χρησιμεύουν στην προστασία της δημόσιας ηθικής. Επίσης, εξασφαλίζουν ότι οι κοινοτικοί οικονομικοί φορείς δεν αποκομίζουν κέρδος από εμπόριο το οποίο είτε προωθεί είτε διευκολύνει την εφαρμογή πολιτικής σχετικά με τη θανατική ποινή ή σχετικά με βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία που δε συνάδει προς τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.

Συγκεκριμένα, με το εν λόγω νομοσχέδιο σκοπείται κυρίως η εισαγωγή των ακόλουθων εφαρμοστικών διατάξεων:

1. Καθορίζονται οι όροι εμπορίας των ελεγχόμενων ειδών, όπως αυτά περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κοινοτικού κανονισμού.

2. Ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του εν λόγω κοινοτικού κανονισμού η Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία, με βάση τον πιο πάνω κοινοτικό κανονισμό, έχει καθοριστεί ως αρμόδια αρχή για την Κυπριακή Δημοκρατία.

3. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της πιο πάνω αρμόδιας αρχής, η οποία:

α. εκδίδει άδεια εισαγωγής, εξαγωγής και/ή παροχής τεχνικής βοήθειας για τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού, στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο κανονισμός δεν το απαγορεύει,

β. εκδίδει άδεια εξαγωγής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό, για τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού,

γ. έχει τη γενική εποπτεία για την εφαρμογή του κανονισμού,

δ. δύναται να καλεί, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, εκπροσώπους των κυβερνητικών τμημάτων που μπορούν να συνεισφέρουν με εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε σχέση με τα είδη προς εισαγωγή, εξαγωγή ή την παροχή τεχνικής βοήθειας, καθώς και εμπειρογνώμονες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ικανό να συνδράμει στο έργο της και να τη συμβουλεύσει.

4. Καθορίζεται η διαδικασία αίτησης για έκδοση των πιο πάνω αδειών σύμφωνα με τον κανονισμό.

5. Προβλέπεται η λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ή διαπίστωση παράβασης των κριτηρίων εισαγωγής ή εξαγωγής των ελεγχόμενων ειδών.

6. Καθορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται, στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νομοσχεδίου.

7. Παρέχεται εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για συμβιβασμό ορισμένων αδικημάτων κατ’ εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων επισήμανε ότι από τον ορισμό του όρου “τεχνική βοήθεια” δεν προκύπτει κατά πόσο η παροχή τέτοιας βοήθειας συνδέεται μόνο με την εισαγωγή και εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών και εξέφρασε την επιφύλαξη κατά πόσο θα πρέπει να ανατίθεται στο εν λόγω τμήμα η αρμοδιότητα διενέργειας ανακρίσεων για αδικήματα που αφορούν παροχή ή αποδοχή τεχνικής βοήθειας στην ή από τη Δημοκρατία σε σχέση με τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού.

Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησαν και τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η πρόνοια της παραγράφου (γ) του άρθρου 7 του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ως αδίκημα η παράλειψη συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί, σε περίπτωση που αυτή δεν καλύπτεται ήδη από άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου που προβλέπουν αδικήματα.

2. Οι ποινές που καθορίζονται για τα προβλεπόμενα αδικήματα, δηλαδή η χρηματική ποινή μέχρι £50.000 και στην περίπτωση δεύτερης ή μετέπειτα καταδίκης μέχρι £100.000, θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τις αρχές της αναλογικότητας των ποινών.

Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

1. Την αναδιατύπωση των άρθρων 8 και 9 του νομοσχεδίου, που αφορούν τη διενέργεια ανακρίσεων και το συμβιβασμό αδικημάτων, ώστε να διασαφηνίζεται ότι οι σχετικές αρμοδιότητες του Τμήματος Τελωνείων δε θα αφορούν περιπτώσεις παροχής ή αποδοχής τεχνικής βοήθειας,

2. τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του άρθρου 7 του νομοσχεδίου, αφού οι πρόνοιές της καλύπτονται από άλλες διατάξεις του, και

3. τη μείωση των πιο πάνω αναφερόμενων ποινών από £50.000 και £100.000 σε £10.000 και £20.000, αντίστοιχα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε όλες τις πιο πάνω εισηγήσεις και επαναδιατύπωσε ανάλογα το κείμενο του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από αυτή σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005) Νόμος του 2007».

 

 

16 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων