Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Δήμευση Αγαθών) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Νίκος Κουτσού Γιάννος Λαμάρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους εν λόγω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση την παράγραφο 4(5) του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, σκοπείται ο καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τη δήμευση αγαθών, καθώς και ο καθορισμός των εξουσιών και των καθηκόντων του Εφόρου ΦΠΑ αναφορικά με την κατάσχεση/δήμευση αγαθών προς ικανοποίηση χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στην παράγραφο 4(4) του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου προβλέπεται ότι, αν οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή αμελεί να καταβάλει στον Έφορο ΦΠΑ οποιοδήποτε ποσό φόρου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό και η άρνηση ή αμέλεια εξακολουθεί να υφίσταται για διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που το ποσό καθίσταται πληρωτέο, τότε αγαθά αξίας μέχρι το τριπλάσιο του οφειλομένου ποσού που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τη φύλαξη του προσώπου αυτού ή οποιουδήποτε αντιπροσώπου του ή άλλου προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του υπόκεινται σε δήμευση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής της νομοθεσίας προβλέπουν επίσης ότι οτιδήποτε υπόκειται σε δήμευση μπορεί να κατασχεθεί από τον Έφορο ΦΠΑ ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Έφορος ΦΠΑ, η δήμευση αγαθών αποτελεί σημαντικό μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται από τις φορολογικές αρχές της Κύπρου και αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της είσπραξης οφειλόμενων ποσών φόρου. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί που να ρυθμίζουν τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις δήμευσης αγαθών, παρ’ όλον ότι η πρωτογενής νομοθεσία παρέχει την εξουσία για έκδοση κανονισμών για δήμευση αγαθών, η οποία ασκείται από της ενάρξεως της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας, απαιτείται η λεπτομερής ρύθμιση της διαδικασίας μέσω της έκδοσης σχετικών κανονισμών.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του θέματος, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως η χρονική προθεσμία αναφορικά με τη δήμευση αγαθών επεκταθεί από τις τριάντα (30) ημέρες στις σαράντα πέντε (45) ημέρες, εισήγηση η οποία έγινε αποδεκτή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα και με επιστολή τους, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007.

Συγκεκριμένα, αν κατασχεθέντα αγαθά κηρυχθούν δικαστικώς σε δήμευση ή λογίζονται κηρυχθέντα σε δήμευση, τότε η δήμευση θεωρείται ότι θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής δικαστικής απόφασης ή, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών αντί των τριάντα (30) ημερών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής, βουλευτού του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της έγκρισης των υπό συζήτηση κανονισμών.

 

 

9 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων