Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007» και «Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε για το πετρέλαιο θέρμανσης να ισχύσει μειωμένος συντελεστής φόρου κατανάλωσης (£73 τα 1 000 λίτρα).

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου, ώστε να επεκταθεί η παραχώρηση πρόσθετης φοιτητικής χορηγίας ύψους £500 και στις οικογένειες με τρία παιδιά, η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας για πρώτο πτυχίο στις περιπτώσεις που η φοίτηση παρατείνεται για ένα χρόνο πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης και η αύξηση της ειδικής χορηγίας στους τυφλούς από £1.800 σε £2.000, μετά από έγκριση των δικαιούχων από ειδικό ιατροσυμβούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, η προτεινόμενη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 4 σεντ το λίτρο βασίζεται στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαιοειδών και συνακόλουθα στις επιπτώσεις επί των εγχώριων τιμών πετρελαιοειδών, αλλά και στις θετικές εξελίξεις των δημόσιων οικονομικών λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι εξελίξεις αυτές επιτρέπουν πλέον την εφαρμογή του μέτρου αυτού επί μονίμου βάσεως, σε αντίθεση με το 2005, όταν ανάλογη ρύθμιση είχε εφαρμοστεί προσωρινά για τη χειμερινή περίοδο 2005-2006. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί επέκταση των στοχευμένων μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής ύψους £111 εκατομ., που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, και καλύπτει όλα τα εισοδηματικά στρώματα, με επιπρόσθετο όφελος για τους πολίτες της τάξης των £10 εκατομ.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2004 το πετρέλαιο (gas oil, kerosene) επιβαρυνόταν, ανεξάρτητα από τη χρήση του, με 14,3 σεντ/λίτρο φόρο κατανάλωσης, ενώ για το πετρέλαιο (gas oil, kerosene) που χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης από τις 16 Νοεμβρίου 2004 έχει υιοθετηθεί συντελεστής 11,3 σεντ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σε σχέση με τους φοιτητές και τους τυφλούς βασίζονται επίσης στις δημοσιονομικές εξελίξεις του πρώτου πενταμήνου του 2007 και αποτελούν στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, αναλύοντας το νομοσχέδιο με το οποίο προτείνεται η μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων, που είχαν υποβληθεί στην κυβέρνηση για μελέτη το Φεβρουάριο του 2007, για την ανάγκη υιοθέτησης μέτρων κοινωνικής ενίσχυσης, στις οποίες περιλαμβανόταν και πρόταση για μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, προχώρησε στη λήψη της σχετικής απόφασης λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Συναφώς, δήλωσε ότι λήφθηκε επίσης υπόψη το υψηλό κόστος αγοράς πετρελαιοειδών στις διεθνείς αγορές, γεγονός που υπαγορεύει την ανάγκη η κυβέρνηση να μη μείνει αδιάφορη, αφού η προτεινόμενη στο παρόν στάδιο μείωση είναι δυνατή λόγω της καλής κατάστασης των δημόσιων οικονομικών. Συνεπώς, το προτεινόμενο μέτρο δεν είναι στοχευμένο, αλλά αφορά όλες τις τάξεις του πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όλες οι πλευρές που εκπροσωπούνται στην επιτροπή εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους στοιχεία αναφορικά με τα έσοδα του κράτους από φόρους κατανάλωσης και άλλους έμμεσους φόρους κατά την τελευταία τριετία, τα οποία οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν στην επιτροπή.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε επίσης ενώπιον της επιτροπής ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει με πρόταση για αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο γενικότερα, ως αντιστάθμισμα της προτεινόμενης στο παρόν στάδιο μείωσης του φόρου κατανάλωσης ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συναφώς, σε επισημάνσεις μελών της επιτροπής αναφορικά με το γκάζι, το οποίο αποτελεί μέσο θέρμανσης για μεγάλη μερίδα των πολιτών, ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος δήλωσε ότι, για σκοπούς ενίσχυσης των ομάδων του πληθυσμού που χρησιμοποιούν το γκάζι για τέτοιο σκοπό, η κυβέρνηση δεν προχωρεί στην επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προς δεκαπέντε τοις εκατόν (15%), όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα το γκάζι να επιβαρύνεται με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προς πέντε τοις εκατόν (5%).

Τέλος, ο ίδιος αρμόδιος, απαντώντας σε επισημάνσεις μελών της επιτροπής αναφορικά με τις ρυθμίσεις που προτείνονται με το δεύτερο νομοσχέδιο και σύμφωνα με τις οποίες, για σκοπούς παραχώρησης της ετήσιας χορηγίας στους τυφλούς, θα συσταθεί ειδικό ιατροσυμβούλιο για επανεξέταση τόσο των νέων αιτητών όσο και των υφιστάμενων ληπτών της ειδικής χορηγίας, δήλωσε ότι η ρύθμιση αυτή προτείνεται, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι κάποιοι λήπτες της εν λόγω χορηγίας δεν είναι δικαιούχοι και συναφώς η πρόταση αυτή υποστηρίζεται και από την ίδια την οργάνωση της ομάδας αυτής δικαιούχων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της σχετικά με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, αποφάσισε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

9 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων