Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην επιτροπή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να επιβληθεί μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ προς πέντε τοις εκατόν (5%) για την παράδοση ορισμένων αγαθών και την παροχή ορισμένων υπηρεσιών ορισμένων κατηγοριών που σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο δύναται να υπάγονται στο μειωμένο αυτό συντελεστή. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα είδη ζαχαροπλαστικής, το εμφιαλωμένο νερό, τα φρουτοποτά, η παράδοση ορισμένων φαρμάκων και εμβολίων, το δικαίωμα εισόδου σε παραστάσεις τσίρκου, πανηγύρια, συναυλίες, μουσεία, αθλητικές εκδηλώσεις κ.ά.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να καταργηθεί ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα αεριούχα αναψυκτικά ποτά.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμου, ώστε να επεκταθεί το ανώτατο ποσό της μηνιαίας σύνταξης το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή επιδόματος σε συνταξιούχο πολύτεκνη μάνα από £198,42 σε £250.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε οικογένειες με τρία τέκνα να συνεχίσουν να παίρνουν το επίδομα τέκνου, όταν ένα ή και δύο από τα τέκνα της οικογένειας παύσουν να είναι εξαρτώμενα, όπως ακριβώς ισχύει και για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Σκοπός του πέμπτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επέλθει η σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα στις £10.750 για το φορολογικό έτος 2007 και στις £11.350, για το φορολογικό έτος 2008 και μεταγενέστερα, όπως επίσης και η τροποποίηση των φορολογικών κλιμάκων για τα ίδια έτη και μεταγενέστερα.

Σκοπός του έκτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) προς πέντε τοις εκατόν (5%) στις υπηρεσίες κομμωτικής, όπως και στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στα πλαίσια των μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής που έχουν αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2007 και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής τα οποία θα κατατίθενται στη Βουλή σταδιακά για έγκριση. Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, η εκτελεστική εξουσία, αφού έλαβε υπόψη τους δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους για τα έτη 2007 και 2008, καθώς και τις δημοσιονομικές εξελίξεις του πρώτου πενταμήνου του 2007, αποφάσισε να προτείνει τα υπό αναφορά μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, τα οποία θεωρούνται στοχευμένα, όπως και άλλα μέτρα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Στην απόφασή της αυτή βασίστηκε όχι μόνο στις δημοσιονομικές δυνατότητες και στην επικείμενη εισαγωγή εντός του 2008 αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης σε ορισμένα είδη μαζικής κατανάλωσης, αλλά και σε έρευνες δεδομένων με βάση τις οποίες οι πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι οι συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα, τα μονήρη ηλικιωμένα άτομα, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα άτομα με αναπηρίες.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εκφράζεται στην πράξη η πολιτική της κυβέρνησης που βασίζεται στο τρίπτυχο μακροοικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε τη μορφή μέτρων προσωρινού χαρακτήρα. Τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, διαφέρουν, αφού για πρώτη φορά έχουν χαρακτήρα μονιμότητας, υπό την έννοια ότι εισάγουν μόνιμες νομοθετικές ρυθμίσεις. Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η εφαρμογή πραγματικών κοινωνικών μέτρων και όχι ονομαστικών, τα οποία οδηγούν σε μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη συγκράτηση των πληθωριστικών τάσεων όσο το δυνατό χαμηλότερα και εντός ελεγχόμενων περιθωρίων χωρίς να διακυβεύεται η μακροοικονομική σταθερότητα. Περαιτέρω, εκτός από την ενίσχυση των χαμηλόμισθων συνταξιούχων και άλλων παραδεκτά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, έχουν επίσης ληφθεί υπόψη και άλλοι επιμέρους στόχοι που συνίστανται στη μείωση της υπογεννητικότητας και στη μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες ομάδες του πληθυσμού.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε επίσης ότι μέσα στα πλαίσια της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου προωθείται επίσης μία άλλη σειρά νομοσχεδίων προς υλοποίηση κοινωνικών μέτρων τα οποία εμπίπτουν στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, ως θέμα αρχής υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, με μόνη εξαίρεση τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού οι οποίοι για το δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στα αεριούχα αναψυκτικά επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής έχουν διαμορφώσει τις ακόλουθες επιμέρους θέσεις αναφορικά με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια:

1. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την κατάργηση του επιβλητέου φόρου κατανάλωσης στα αεριούχα αναψυκτικά ποτά, θα πρέπει τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα να επαγρυπνούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μείωση στην τελική τιμή πώλησης των εν λόγω προϊόντων θα καταλήξει πράγματι προς όφελος του καταναλωτή. Συναφώς, τα μέλη της επιτροπής δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν την όλη κατάσταση και θα επεμβαίνουν αποφασιστικά μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, εάν παρατηρηθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

2. Αναφορικά με το νομοσχέδιο που αφορά την επέκταση του ανώτατου ποσού μηνιαίας σύνταξης ως προϋπόθεσης για την καταβολή επιδόματος σε συνταξιούχο πολύτεκνη μάνα από £198,42 σε £250, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος δηλώνουν ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε καθολική εφαρμογή του μέτρου για όλες τις συνταξιούχους πολύτεκνες μάνες ανεξαρτήτως της διαβάθμισης στο ύψος της καταβλητέας σύνταξης.

Για το ίδιο νομοσχέδιο η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δηλώνει την ευαρέσκειά της για την προτεινόμενη ρύθμιση. Χωρίς να διαφωνεί με την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης για όλες τις συνταξιούχους πολύτεκνες μάνες, δηλώνει επίσης ότι ένας τέτοιος στόχος θα πρέπει να υλοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο, αφού πρώτα συνυπολογιστούν οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους και άλλες σχετικές παράμετροι, εν πάση όμως περιπτώσει απώτερος στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση των κοινωνικών παροχών. Η παρούσα κυβέρνηση, σύμφωνα με την πρόεδρο της επιτροπής, έχει εμπράκτως αποδείξει τις ευαισθησίες της στα θέματα ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με σχετικές ρυθμίσεις σε τρία κοινωνικά πακέτα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών.

3. Αναφορικά με το νομοσχέδιο με το οποίο προτείνεται η συνέχιση της καταβολής επιδόματος τέκνου, όταν ένα ή δύο από τα τέκνα της οικογένειας παύσουν να είναι εξαρτώμενα, όπως ισχύει και για τις πολύτεκνες οικογένειες, εκφράζεται από όλες τις πλευρές που εκπροσωπούνται στην επιτροπή ευαρέσκεια, γιατί με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται μία καταφανής αδικία σε σχέση με τις τρίτεκνες οικογένειες. Επιπροσθέτως, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σύντομα σε εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών όσον αφορά τα δικαιώματά τους με τις πολύτεκνες οικογένειες.

4. Τέλος, αναφορικά με το νομοσχέδιο που αφορά τη σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δηλώνουν ότι το αφορολόγητο εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, είναι δυνατό και πρέπει να καθορισθεί στις £12.000 για κάθε φορολογικό έτος.

 

 

9 Οκτωβρίου 2007

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2007.

2. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007.

3. Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

4. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

5. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007.

6. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2007.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων