Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου και 8 Οκτωβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών είναι η διόρθωση ορισμένων λαθών και παροραμάτων που περιέχει ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος του 2004 [Νόμος 95(Ι) του 2004] και οι σχετικοί κανονισμοί του 2004.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Απριλίου 2004 και τέθηκαν σε εφαρμογή με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την 1η Μαΐου 2004.

Σύμφωνα με την Έφορο ΦΠΑ, ο νόμος και οι κανονισμοί του 2004 υιοθετήθηκαν για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ομοιόμορφη φορολογική βάση», όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι την Οδηγία 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2002.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, στον υπό αναφορά νόμο και στους υπό αναφορά κανονισμούς έχουν εντοπιστεί ορισμένα λάθη και παροράματα, τα οποία απαιτείται όπως διορθωθούν με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του σχετικού νόμου και των σχετικών κανονισμών, δηλαδή από την 1η Μαΐου 2004.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών η Έφορος ΦΠΑ ενημέρωσε την επιτροπή ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους κανονισμούς δεν επέρχεται καμιά ουσιώδης αλλαγή, απλά διορθώνονται κάποια τυπογραφικά λάθη, κάποιες λανθασμένες αναφορές σε άρθρα και γίνονται οι απαραίτητες αναριθμήσεις και προσθήκες, οι οποίες σκοπούν στη βελτίωση τόσο του νόμου όσο και των κανονισμών.

Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι η σημαντικότερη τροποποίηση που προτείνεται είναι η επαναφορά του εδαφίου (9) του άρθρου 9 του Ν. 95(Ι)/2000, το οποίο αφορά την αυτοτιμολόγηση και το οποίο εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στον εναρμονιστικό νόμο του 2004. Σημειώνεται ότι η προσθήκη του άρθρου είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την Έκτη Κοινοτική Οδηγία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

9 Οκτωβρίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων