Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Κύπρος Χρυσοστομίδης

Άγγελος Βότσης

Γιάννος Λαμάρης

Φειδίας Σαρίκας

Ιωνάς Νικολάου

Γιώργος Περδίκης

Χρήστος Στυλιανίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χρήστο Στυλιανίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 24 Σεπτεμβρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε να εισαχθεί η αυτεπάγγελτη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο από τους οικείους επάρχους προσώπων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και για οποιοδήποτε λόγο παραλείπουν να εγγραφούν σ’ αυτόν, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Πληθυσμού, και, επιπρόσθετα, να αντικατασταθεί η υποχρεωτική χρήση του εκλογικού βιβλιαρίου κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων με την επίδειξη από αυτούς του δελτίου ταυτότητάς τους.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Χρήστος Στυλιανίδης ανέφερε ότι απώτερος στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων που κατέθεσε είναι ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από το εκλογικό σώμα, ώστε να συνάδει με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το όλο θέμα, δήλωσε ο ίδιος, αποτελεί μείζον θέμα δημοκρατίας και η υιοθέτηση των προτεινόμενων με την πρόταση νόμου ρυθμίσεων θα συμβάλει στη δημιουργία τέτοιου κλίματος, ώστε ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ότι το κράτος δεν τον ταλαιπωρεί με γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά τον εξυπηρετεί στην άσκηση των εκλογικών του δικαιωμάτων, δεδομένου, όπως υποστήριξε ο ίδιος, ότι ουσιαστικά προβλήματα για την εφαρμογή τους δεν υπάρχουν.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετούμενος στις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου, δήλωσε ότι το υπουργείο του δεν τάσσεται ενάντια σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση θα επιφέρει η Βουλή, την οποία και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει, διατύπωσε ωστόσο τις πιο κάτω επιφυλάξεις:

· Το ενδεχόμενο να υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 92 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, το οποίο προϋποθέτει εξάμηνη παραμονή των πολιτών στη Δημοκρατία για σκοπούς εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο, δεδομένου ότι η προτεινόμενη ρύθμιση για αυτεπάγγελτη εγγραφή των εν λόγω προσώπων στον εκλογικό κατάλογο, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Πληθυσμού, ενέχει τον κίνδυνο εγγραφής σ’ αυτόν και προσώπων τα οποία έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στο εξωτερικό.

· Παρ’ όλο που το σύστημα Αρχείου Πληθυσμού παρέχει την ευχέρεια στο Υπουργείο Εσωτερικών να εντοπίζει τους πολίτες που αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο, οι διευθύνσεις των εν λόγω προσώπων οι οποίες καταχωρίσθηκαν σ’ αυτό κατά το χρόνο έκδοσης του δελτίου ταυτότητάς τους ενδέχεται να είναι διαφορετικές κατά το χρόνο απόκτησης από αυτά του δικαιώματος του εκλέγειν, με αποτέλεσμα να απαιτείται η προσέλευσή τους στο υπουργείο, για να δώσουν τα νέα τους στοιχεία.

· Για να καταστεί δυνατό να εφαρμοστούν η προτεινόμενη κατάργηση του εκλογικού βιβλιαρίου και η χρήση από τους ψηφοφόρους του δελτίου ταυτότητάς τους κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους, απαιτείται να εξευρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκλογείς θα ψηφίζουν μία μόνο φορά, δεδομένου ότι τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σήμερα από τη Δημοκρατία δεν παρέχουν την ευχέρεια να αναγνωρίζονται τα στοιχεία των κατόχων τους με ηλεκτρονικά μέσα. Ωστόσο, τέτοιο πρόβλημα δε θα υπάρχει στο μέλλον, όταν η Δημοκρατία θα εκδίδει ταυτότητες με τις οποίες θα καταγράφεται η παρουσία του εκλογέα στο εκλογικό κέντρο και η άσκηση από αυτόν του εκλογικού του δικαιώματος, για να διασφαλίζεται η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από τον ψηφοφόρο μόνο μία φορά, εχέγγυα που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία με τη χρήση και σφράγιση του εκλογικού βιβλιαρίου από τους αρμόδιους λειτουργούς κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ψηφοφόρων.

Σχολιάζοντας αναφορές μελών της επιτροπής ότι κατά τη διεξαγωγή των τελευταίων εκλογών για ανάδειξη ευρωβουλευτών οι ψηφοφόροι είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς τους, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι η εμπειρία κατά τις εν λόγω εκλογές κατέδειξε ότι παρατηρήθηκε επιβράδυνση στις εκλογικές διαδικασίες λόγω της χρήσης της πολιτικής ταυτότητας από τους ψηφοφόρους, γιατί χρησιμοποιήθηκαν δύο εκλογικοί κατάλογοι, ένας για την καταγραφή της παρουσίας των ψηφοφόρων και ένας για την υπογραφή τους, με σκοπό τη διασφάλιση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματός τους μόνο μία φορά. Συναφώς, δήλωσε ο ίδιος, ενδεχόμενη κατάργηση του εκλογικού βιβλιαρίου, παρ’ όλο που δε θα επιβαρύνει τη Δημοκρατία με σημαντικό οικονομικό κόστος, θα επιβραδύνει τις εκλογικές διαδικασίες, γεγονός που αντίκειται στις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών, για να τις επιταχύνει. Όσον αφορά την προτεινόμενη ρύθμιση για αυτεπάγγελτη εγγραφή των εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο, επισήμανε πως, σε περίπτωση που το άρθρο 92 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου παραμείνει σε ισχύ, θα επιβαρυνθεί η Δημοκρατία με σημαντικό οικονομικό κόστος, λόγω της ανάγκης διαπίστωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών της προϋπόθεσης της εξάμηνης παραμονής στη Δημοκρατία των πολιτών που θα εγγραφούν αυτεπάγγελτα στον εκλογικό κατάλογο.

Τέλος, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, σε περίπτωση που αυτές υιοθετηθούν από τη Βουλή, λόγω του ότι ο διαθέσιμος χρόνος που παρέχεται στο υπουργείο του, για να προβεί στην κατάλληλη προετοιμασία μέχρι τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, δεν είναι αρκετός.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στο στάδιο της μελέτης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τον αριθμό των προσώπων που δεν έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αφού έλαβαν σοβαρά υπόψη τα πρακτικά προβλήματα που θα προκύψουν με την ψήφιση σε νόμο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην επιτροπή από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αναφορά του ότι τα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στο υπουργείο του, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα, για να εφαρμόσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, είναι μικρά, τάχθηκαν υπέρ της απόρριψής της.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών διαφώνησε με τη φιλοσοφία της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και τάχθηκε υπέρ της απόρριψής της.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Κύπρος Χρυσοστομίδης, χωρίς να διαφωνεί με την πιο πάνω θέση της κοινοβουλευτικής του ομάδας, διατύπωσε τη θέση ότι οποιοδήποτε οικονομικό κόστος δε θα πρέπει να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για απόρριψη διαδικασιών που προωθούν τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες για διαφώτιση των πολιτών σε σχέση με την υποχρέωσή τους να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο, με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

2 Οκτωβρίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων