Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποίησε στο διάστημα μεταξύ 27ης Φεβρουαρίου και 25ης Σεπτεμβρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σκοπός του νομοσχεδίου αυτού είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, ώστε να καταστεί η λειτουργία του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων πιο ευέλικτη.

Σύμφωνα με τον επίτροπο, καθώς και την αιτιολογική και εισηγητική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη μετονομασία του γνωμοδοτικού οργάνου, που εγκρίθηκε με το άρθρο 32 της βασικής νομοθεσίας, σε “Συμβουλευτική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων”.

2. Την υποχρέωση του επιτρόπου να ζητεί τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μόνο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που αφορούν αποφάσεις πολιτικής τις οποίες λαμβάνει ο ίδιος κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας και όχι για αρμοδιότητες που αφορούν τη διοίκηση του γραφείου του ή την εκτέλεση και υλοποίηση των αποφάσεών του από λειτουργούς του γραφείου του.

3. Την παροχή δυνατότητας στη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνέρχεται σε συνεδρίες που ορίζει ο πρόεδρός της χωρίς την παρουσία του επιτρόπου, είτε για να ρυθμίζει θέματα διαδικασίας της λειτουργίας της είτε για να συζητά θέματα που παραπέμπει σε αυτήν ο επίτροπος για γνωμοδότηση.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κατέθεσαν γραπτώς τις ακόλουθες εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου:

1. Διαγραφή από την προτεινόμενη διάταξη της δυνατότητας που παρέχεται στον επίτροπο να μη λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα που αφορούν την έκδοση διαταγμάτων, την αριθμοδότηση και την επιβολή διοικητικών προστίμων.

Για τα θέματα αυτά τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θεωρούν ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθότι κρίνονται σημαντικά.

2. Προσθήκη σχετικής διάταξης στο άρθρο 153 της βασικής νομοθεσίας, που αφορά τον προϋπολογισμό του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ώστε σ’ αυτό να περιλαμβάνονται και τα έξοδα λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής τα οποία να καταρτίζονται από την επιτροπή σε συνεργασία με τον επίτροπο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θεωρούν ότι με την τροποποίηση αυτή η Συμβουλευτική Επιτροπή θα αποκτήσει κύρος και δύναμη, θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τα της λειτουργίας της, αφού θα καθορίζει το δικό της προϋπολογισμό, θα είναι αυτοδύναμη και θα δίνει έγκυρες και έγκαιρες γνωματεύσεις, αφού θα ενημερώνεται με την παρακολούθηση σεμιναρίων.

Κατά τη συζήτηση των πιο πάνω εισηγήσεων στην επιτροπή διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις, σε επιμέρους ζητήματα, μεταξύ του επιτρόπου και του προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ως εκ τούτου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων τούς κάλεσε να διαβουλευθούν με το αρμόδιο υπουργείο και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, προκειμένου να καταλήξουν σε συναινετικές προσεγγίσεις.

Με βάση τις πιο πάνω οδηγίες της επιτροπής, οι εμπλεκόμενοι προσήλθαν σε διαβούλευση και κατέληξαν σε αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε νομοτεχνικά από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ενημερώθηκε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η αρμοδιότητα της επιβολής διοικητικών προστίμων θα ασκείται από τον επίτροπο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει σύγκρουση με το άρθρο 28 (2) της βασικής νομοθεσίας που ορίζει ότι ο επίτροπος δε ζητεί τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής στις περιπτώσεις επιβολής διοικητικών προστίμων και/ή άλλων διοικητικών κυρώσεων.

2. Αναφορικά με την αρμοδιότητα της αριθμοδότησης, θα παραπέμπονται για γνωμοδότηση μόνο τα θέματα που αφορούν αλλαγές ή τροποποιήσεις του σχεδίου αριθμοδότησης.

3. Αναφορικά με τα έξοδα λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αυτά θα καταρτίζονται από το Γραφείο του Επιτρόπου, αφού προηγουμένως ο επίτροπος λάβει υπόψη τις απόψεις του προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

2 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων