Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Απριλίου 2007 και 25 Σεπτεμβρίου 2007. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο αναπληρωτής διευθυντής του ΑΤΙ, εκπρόσωποι της κλαδικής ΑΤΙ/ΠΑΣΥΔΥ, ο διευθυντής του ΑΞΙΚ και η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Σχολής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για το ΤΕΠΑΚ, ώστε:

1. να παρέχεται η δυνατότητα στο πανεπιστήμιο αυτό να προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε μη Κυπρίους φοιτητές, στην αγγλική γλώσσα, με την καταβολή διδάκτρων, ώστε να μπορεί να προσελκύει φοιτητές από άλλες χώρες, εφόσον καταβάλουν τα σχετικά δίδακτρα. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους να μπορεί να προσφέρει ειδικά προγράμματα σπουδών σε ξένη γλώσσα, αφού καταβληθούν τα δίδακτρα που θα εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο,

2. η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών να μετονομαστεί σε Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, ώστε να αποδίδεται ακριβέστερα ο προσανατολισμός, ο χαρακτήρας και το εύρος των ειδικοτήτων των τμημάτων που θα την αποτελούν, η δε Σχολή Υπηρεσιών Υγείας να μετονομαστεί σε Σχολή Επιστημών Υγείας,

3. να περιοριστεί η υποχρέωση του πανεπιστημίου να εντάξει προσωπικό από τα υπό ένταξη ιδρύματα το οποίο υπηρετεί σε κλάδους σπουδών που θα προσφέρονται από το πανεπιστήμιο.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή αποφάσισε να προωθηθεί μέρος του νομοσχεδίου για ψήφιση και το υπόλοιπο να παραμείνει ενώπιόν της σε εκκρεμότητα για περαιτέρω μελέτη.

Ειδικότερα, με το μέρος του νομοσχεδίου που προωθείται για ψήφιση σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου για το ΤΕΠΑΚ, ώστε να επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών να μετονομαστεί σε Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, ώστε να αποδίδονται ακριβέστερα οι ειδικότητες των τμημάτων που θα την αποτελούν και η Σχολή Υπηρεσιών Υγείας να μετονομαστεί σε Σχολή Επιστημών Υγείας,

2. Η υποχρέωση του ΤΕΠΑΚ σε σχέση με την ένταξη του διδακτικού προσωπικού των υπό ένταξη σ’ αυτό ιδρυμάτων να περιοριστεί, ώστε να ενταχθεί σ’ αυτό μόνο το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε κλάδους σπουδών που θα προσφέρονται από το ΤΕΠΑΚ.

Αναφορικά με το υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου, για το οποίο κρίθηκε σκόπιμο από την επιτροπή να παραμείνει ενώπιόν της σε εκκρεμότητα για περαιτέρω μελέτη, επισημαίνεται ότι έχουν ήδη ζητηθεί από τους αρμοδίους να αποστείλουν στην επιτροπή επιπρόσθετα στοιχεία, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μελέτη του.

Συγκεκριμένα, το μέρος του νομοσχεδίου το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα αφορά, μεταξύ άλλων, την παροχή δυνατότητας στο ΤΕΠΑΚ να προσφέρει προγράμματα σπουδών και στην αγγλική γλώσσα πέραν της ελληνικής γλώσσας ή να προσφέρει ειδικά προγράμματα σπουδών υπό προϋποθέσεις μόνο σε ξένη γλώσσα, με την προϋπόθεση καταβολής όμως και για τις δύο περιπτώσεις διδάκτρων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΤΕΠΑΚ, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διαμόρφωση των ονομασιών ορισμένων τμημάτων ή σχολών, ώστε να συνάδουν καλύτερα με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνουν. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η προσθήκη νέων τμημάτων είναι αναγκαία, γιατί, με βάση τις υφιστάμενες πρόνοιες του νόμου για το ΤΕΠΑΚ, τα νέα αυτά τμήματα τα οποία θα εγκριθούν από το κράτος θα έχουν νομική υπόσταση και κατά συνέπεια θα μπορούν να δεχτούν φοιτητές το 2008, έτος κατά το οποίο προγραμματίζεται η λειτουργία τους.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που επιφέρει το μέρος του νομοσχεδίου που προωθείται για ψήφιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού διαμόρφωσε νομοτεχνικά, με βάση τα πιο πάνω, το μέρος εκείνο του νομοσχεδίου το οποίο προωθείται για ψήφιση, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο τροποποιώντας τον τίτλο του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007», και παράλληλα θα συνεχίσει την περαιτέρω εξέταση του μέρους του νομοσχεδίου που παραμένει σε εκκρεμότητα.

 

 

2 Οκτωβρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων