Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τoυς κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Παπακώστας Νίκος Κουτσού
Ανδρέας Μουσκάλλης  
Γεώργιος Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Κυριάκος Χατζηγιάννη
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ) και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η διάκριση στο ποσοστό μέρους δανείου ή εγγύησης δανείου που θα έχει ευχέρεια το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ να αποκόπτει, ανάλογα με το εάν ο αιτητής είναι πρόσφυγας, μη πρόσφυγας ή παιδί από μητέρα πρόσφυγα και πατέρα μη πρόσφυγα. Περαιτέρω, τροποποιούνται ορισμένοι κανονισμοί και ορισμοί των υφιστάμενων κανονισμών για σκοπούς καλύτερης ερμηνείας του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιούνται τα ακόλουθα:

1. Στον Κανονισμό 2 τροποποιείται ο ορισμός του όρου “αξία”, έτσι ώστε “αξία”, σε σχέση με απροσπέλαστη ακίνητη ιδιοκτησία, να σημαίνει την αξία της ιδιοκτησίας αυτής σε τρέχουσες τιμές, όπως αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μόνο για σκοπούς ικανοποίησης των προνοιών του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή θέματα) Νόμου.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας ή ούτε και ένας από τους γονείς του είναι πρόσφυγας, το ποσοστό του δανείου το οποίο θα έχει ευχέρεια το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ να αποκόπτει θα είναι 20% μέχρι 40% του ποσού που παραχωρείται από τον ΚΦΙΚΒ κατά είδος δανείου/εγγύησης δανείου, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και της περιουσίας του αιτητή και της οικογένειάς του στις ελεύθερες περιοχές, σε συνδυασμό με την αξία της κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ένας εκ των γονέων του αιτητή είναι πρόσφυγας, το ποσοστό αποκοπής δε θα υπερβαίνει το 20% του πιο πάνω ποσού.

3. Ενσωματώνεται στους σκοπούς του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας η επιδότηση του επιτοκίου των δανείων που συνάπτουν δικαιούχα πρόσωπα από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με δικές τους προσωπικές εγγυήσεις, χωρίς εγγύηση του ΚΦΙΚΒ, για στεγαστικούς σκοπούς. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2007, του Σχεδίου Παραχώρησης από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Στεγαστικών Δανείων με Επιδοτημένο Επιτόκιο Χωρίς Εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω σχέδιο προβλέπει την επιδότηση του επιτοκίου κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες χωρίς εγγύηση του ΚΦΙΚΒ των δανείων που συνάπτουν δικαιούχα πρόσωπα από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για απόκτηση στην Κύπρο κατάλληλης ιδιόκτητης οικιστικής μονάδας για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή ή για αναγκαίες στεγαστικές βελτιώσεις ή/και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη μονάδα στην Κύπρο, για να καταστεί κατάλληλη για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή, με δικές τους προσωπικές εγγυήσεις/υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

11 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων