Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007» και «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιουνίου και στις 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου και του άρθρου 3 του περί Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (Ρύθμισις Θεμάτων Προσωπικού) Νόμου, και των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 44 του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών και των περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτωμένους τους) (Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών αντίστοιχα για τη σταδιακή επέκταση του “συνηθισμένου για την αφυπηρέτηση ορίου ηλικίας” των υπαλλήλων της Αρχής από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μετά την κοινοποίηση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία οι ημικρατικοί οργανισμοί εκαλούντο να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση του θέματος επέκτασης του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες, εντός των πλαισίων που έχουν ρυθμιστεί στη δημόσια υπηρεσία, η Αρχή πληροφόρησε το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε σχετικό σχέδιο επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, “το συνηθισμένο για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας” είναι:

1. για τους υπαλλήλους που θα συμπληρώσουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008 η ηλικία των εξήντα δύο ετών και

2. για τους υπαλλήλους που θα συμπληρώσουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008 η ηλικία των εξήντα τριών ετών.

Ακόμα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς διαφυλάσσεται το δικαίωμα των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά την έναρξη της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών να επιλέξουν να αφυπηρετήσουν στο εξηκοστό έτος της ηλικίας τους ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι το καθοριζόμενο “συνηθισμένο για την αφυπηρέτηση όριο ηλικίας”. Τέλος, όσον αφορά τον υπολογισμό του εφάπαξ ποσού που θα παραχωρείται στο προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, υιοθετήθηκαν οι ίδιοι συντελεστές που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν πως συμφωνούν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, επισημαίνοντας όμως την παρέμβαση του υπουργείου τους στο στάδιο της ετοιμασίας των κειμένων των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν απόλυτα με το Σχέδιο Συντάξεων των Δημόσιων Υπαλλήλων.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου επισήμαναν την ανάγκη άμεσης προώθησης για έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών από την ολομέλεια του σώματος.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΠΑΗΚ ανέφερε ότι, για την υιοθέτηση του καλύτερου για την Αρχή σχεδίου επέκτασης του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος με βάση τις ιδιαιτερότητές της, κλήθηκε εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό, με σκοπό τη σύγκριση του σχεδίου το οποίο εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία με αυτό που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ως ημικρατικός οργανισμός θα μπορούσε να υιοθετήσει το σχέδιο το οποίο εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όμως υιοθετείται αυτό που εφαρμόζεται ήδη στη δημόσια υπηρεσία, αφού υπάρχει προτροπή για εναρμόνιση με τις πρόνοιες του τελευταίου.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ εξέφρασε την αντίθεση της οργάνωσής του για την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος, αφού, όπως δήλωσε, αυτό αποτελεί αίτημα του εργοδότη και όχι των εργαζομένων, και παράλληλα ανέφερε ότι αναπόφευκτα αναμένεται ότι θα υπάρξουν και κοινωνικές επιπτώσεις. Ακόμα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα δε θα έπρεπε να απασχολεί την Αρχή σε αυτό το στάδιο όπου καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα ανταγωνισμού τα οποία δημιουργούνται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών για λόγους αρχής.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων