Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - Θέσεις Εσωτερικού Ελεγκτή και Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 19(3) και 192 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, σκοπείται ο καθορισμός των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή (κλ. Α9, Α11 και Α12) και της θέσης Γραμματειακού Λειτουργού (κλ. Α8 και Α9(i)) στο ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας αφορούν νέες θέσεις στο ΧΑΚ και έχουν τύχει επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των σχεδίων υπηρεσίας. Τα προβλεπόμενα καθήκοντα και προσόντα είναι τα συνήθη που αφορούν θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή, λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις για μελέτη, οργάνωση και στελέχωση του χρηματιστηρίου που είχαν γίνει από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού το 2003, καθώς και οι εισηγήσεις της Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο του ΧΑΚ που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεσή της για το έτος 2004. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις αυτές, ο εσωτερικός ελεγκτής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του θα πρέπει λειτουργικά να υπάγεται απευθείας στο Συμβούλιο του ΧΑΚ, για να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του.

Συναφώς με τα πιο πάνω, στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Μαρία Κυριακού ανέφερε ότι θα πρέπει να τύχει περαιτέρω διερεύνησης η πρόνοια του συγκεκριμένου σχεδίου υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία ο λειτουργός που θα προσληφθεί δε θα υπάγεται στο γενικό διευθυντή του ΧΑΚ, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό. Η προτεινόμενη ρύθμιση, όπως η ίδια ανέφερε, είναι δυνατό να αντιστρατεύεται διατάξεις του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και τους όρους εργασίας του προσωπικού του ΧΑΚ. Για το λόγο αυτό ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση του όλου θέματος με την κατάθεση της θέσης του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του σημείου αυτού.

Τα μέλη της επιτροπής, υπό το φως των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων