Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες׃

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 5 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και της ΠΑΣΥΚΙ. Εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για δύο νέες θέσεις Εκτελεστικού Διευθυντή για τις ανάγκες των Νέων Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Αμμοχώστου και μία θέση Ιατρικού Διευθυντή για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής:

1. η δημιουργία των πιο πάνω θέσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της διοικητικής υποδομής των δύο νέων νοσοκομείων, με στόχο σταδιακά να εισαχθούν οι κατάλληλες διευθυντικές θέσεις σε όλα τα νοσοκομεία, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση των πολλών διοικητικών και διαδικαστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα κρατικά νοσηλευτήρια, με απώτερο στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

2. το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στον καταρτισμό των σχεδίων υπηρεσίας μέσω των νενομισμένων διαδικασιών. Κατά τη συζήτηση των σχεδίων υπηρεσίας με τις δύο συντεχνίες, την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), προέκυψαν τα ακόλουθα:

α. Η ΠΑΣΥΚΙ διαφώνησε εξ ολοκλήρου με τη δημιουργία της θέσης Ιατρικού Διευθυντή.

β. Η ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησε με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ιατρικού Διευθυντή.

γ. Οι δύο συντεχνίες διαφώνησαν με συγκεκριμένες πρόνοιες που αφορούν τα προσόντα και τα καθήκοντα της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή.

3. Το θέμα παραπέμφθηκε στην αρμόδια υπουργική επιτροπή, η οποία, αφού άκουσε τις απόψεις των δύο συντεχνιών και τις απόψεις της δημοσιοϋπαλληλικής πλευράς, κατέληξε στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας για τις δύο θέσεις, τα οποία στη συνέχεια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΚΙ επανέλαβε τη διαφωνία του σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσης Ιατρικού Διευθυντή.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης και Ιατρικού Λειτουργού 2ης Τάξης.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας, η τροποποίησή τους κρίθηκε αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:

1. Για τη διαγραφή σημείωσης στο σχέδιο υπηρεσίας Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης, η οποία επέτρεπε στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας να τοποθετεί σε καθήκοντα ειδικής ιατρικής Ιατρικούς Λειτουργούς 1ης και 2ης Τάξης, οι οποίοι είχαν διοριστεί για την εκτέλεση καθηκόντων γενικής ιατρικής, ενόψει του ότι η πρόνοια αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική και δημιούργησε επίσης πολλά λειτουργικά προβλήματα.

2. Για την αντικατάσταση πρόνοιας του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης, η οποία απαιτούσε όπως «οι υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στην ειδικότητα στην οποία θα απασχοληθούν, η οποία αναγνωρίζεται στη χώρα που αποκτήθηκε και να θεωρούνται ως ειδικοί σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο», με την πρόνοια «κατοχή πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο», ώστε να συνάδει με τα υπόλοιπα σχέδια υπηρεσίας του ιατρικού κλάδου, καθώς και να αποφεύγονται ερμηνευτικά προβλήματα κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων.

3. Για την προσθήκη πρόνοιας στα σχέδια υπηρεσίας Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης και Ιατρικού Λειτουργού 2ης Τάξης, η οποία επιτρέπει τον καθορισμό εξειδίκευσης στην ειδικότητα, με βάση τους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς του 2003, για την ικανοποίηση των αναγκών στα νοσοκομεία σε συγκεκριμένες εξειδικεύσεις και ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

4. Για την προσθήκη πρόνοιας στα σχέδια υπηρεσίας Ιατρικού Λειτουργού 1ης και 2ης Τάξης, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση ιατρών σε άλλα κυβερνητικά τμήματα, ώστε να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών σε τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Τμήμα Φυλακών κ.λπ.

5. Για την προσθήκη πρόνοιας στα σχέδια υπηρεσίας Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/ Τμήματος και Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης, σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση της στοματογναθοπροσωπικής χειρουργικής, να απαιτείται εγγραφή στα μητρώα ιατρών και οδοντιάτρων και αναγνώριση της ειδικότητας τόσο από το Ιατρικό όσο και από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής Ιατρών και Οδοντιάτρων Νόμων.

6. Την τροποποίηση της γλωσσικής απαίτησης του σχεδίου υπηρεσίας Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης και Ιατρικού Λειτουργού 2ης Τάξης για πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με σύσταση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ως αρχής ισότητας, η οποία αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση συνιστά διάκριση εις βάρος των κοινοτικών και άλλων αλλοδαπών υποψηφίων κατά τη διεκδίκηση των εν λόγω θέσεων.

Στα πλαίσια της εξέτασης του σχεδίου υπηρεσίας για τον Ιατρικό Λειτουργό 1ης Τάξης, έγινε εισήγηση από μέλη της επιτροπής για την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα για σκοπούς πρώτου διορισμού του προσόντος της διετούς πείρας της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης ως πλεονέκτημα. Η εισήγηση αυτή έγινε δεκτή από τους παρευρισκόμενους.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Ανώτερου Τεχνικού Εργαστηρίου Ισοτόπων.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία λόγω της αλλαγής της ονομασίας και της κλίμακας της θέσης η οποία προέκυψε από την αναδιοργάνωση του Εργαστηρίου Ισοτόπων που εγκρίθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο [Ν. 42(ΙΙ) του 2005]. Επιπρόσθετα, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των καθηκόντων της εν λόγω θέσης λόγω της δημιουργίας της νέας θέσης Επιθεωρητή Τεχνολόγου Εργαστηρίου Ισοτόπων στην οργανωτική πυραμίδα του εργαστηρίου, στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης του Εργαστηρίου Ισοτόπων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση, το σχέδιο υπηρεσίας της εν λόγω θέσης συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων στο επίπεδο της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Λειτουργού Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Α΄ και Πρώτου Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Συγκεκριμένα, με τους εν λόγω κανονισμούς σε ό,τι αφορά τα σχέδια υπηρεσίας του Ανώτερου Λειτουργού Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και του Πρώτου Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών γίνονται τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα προσόντα. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Α΄, αυτό εκσυγχρονίστηκε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους κανονισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με τα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής:

1. η προτεινόμενη τροποποίηση στα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και για τη θέση Πρώτου Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατέστη αναγκαία για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της δομής του τμήματος και γενικά την καλύτερη λειτουργία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Ως προς το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Α΄, αυτό κρίθηκε ότι είναι πεπαλαιωμένο (εγκρίθηκε το 1981) και χρειάζεται εκσυγχρονισμό.

2. η αρμόδια υποεπιτροπή της ΜΕΠ συζήτησε και συμφώνησε την έγκριση των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εισηγείται την έγκριση των υπ’ αριθμόν 1, 3 και 4 κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, και την έγκριση των υπ’ αριθμόν 2 κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

11 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων