Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Προαναγνώρισης και Αναγνώρισης και Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 26 Απριλίου και 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου για τη Φυτοπροστασία και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16 του περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτοφικών Προϊόντων (Ελάχιστα Κριτήρια Προαναγνώρισης και Αναγνώρισης και Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) Κανονισμών για τη μείωση των ελάχιστων κριτηρίων αναγνώρισης -ελάχιστος αριθμός παραγωγών μελών και ελάχιστος όγκος εμπορεύσιμης παραγωγής- των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για τις κατηγορίες προϊόντων όπου λόγω των ψηλών κριτηρίων που ισχύουν δεν έχει καταστεί δυνατή η αναγνώριση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Επιπρόσθετα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με το άρθρο 35 του Κοινοτικού Κανονισμού 1698/2005/ΕΚ για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δίνεται η δυνατότητα παροχής ενισχύσεων μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για τη σύσταση και λειτουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για προϊόντα που διέπονται από την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), στις οποίες όμως δεν προβλέπεται παρόμοια στήριξη από την αντίστοιχη ΚΟΑ, καθώς και για προϊόντα χωρίς ΚΟΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για να καταστεί δυνατή η παροχή ενισχύσεων για τη σύσταση και λειτουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, οι υπό συζήτηση κανονισμοί πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν εντός του έτους 2007, έτος έναρξης της εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Επίσης, τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι με την υιοθέτηση των υπό αναφορά κανονισμών θα ενισχυθεί ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών και η αύξηση του αριθμού των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Ακόμα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τη σύσταση και λειτουργία των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών αναμένεται η μείωση του κόστους παραγωγής, η προσαρμογή της παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς. Παράλληλα, με την κεντρική οργάνωση των πωλήσεων και τη διάθεση της παραγωγής στους διάφορους φορείς εμπορίας οι παραγωγοί θα επιτύχουν καλύτερες τιμές διάθεσης για τα προϊόντα τους. Τέλος, αναφέρεται ότι για τον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων αναγνώρισης ομάδων και οργανώσεων παραγωγών λήφθηκαν σε μεγάλο βαθμό υπόψη τα αιτήματα και οι απόψεις των οργανωμένων συνόλων των παραγωγών.

Ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας επισήμανε στην επιτροπή ότι τα κριτήρια καθορίστηκαν σε επίπεδα τα οποία θα οδηγήσουν στη σύσταση και λειτουργία μικρού αριθμού ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για κάθε κατηγορία, οι οποίες όμως θα έχουν την οικονομική ευρωστία, ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε επενδύσεις και να προωθούν τα συμφέροντα των παραγωγών οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές και να μπορούν να ελέγχουν τις τιμές της αγοράς.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, συμφωνώντας με την ανάγκη δημιουργίας μικρού αριθμού ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, τόνισαν την ανάγκη παροχής κινήτρων στους παραγωγούς, ώστε να μετέχουν σε αυτές. Τέλος, οι ίδιοι εκπρόσωποι, ανέφεραν ότι για τον καθορισμό των κριτηρίων, όπως αυτά παρουσιάζονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς, δεν είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας και των αγροτικών οργανώσεων αλλά με επιμέρους κλάδους.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις ως προς τα ελάχιστα κριτήρια τα οποία είχαν καθοριστεί σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για διάφορες κατηγορίες προϊόντων και ζήτησαν από το Τμήμα Γεωργίας όπως κατατεθούν στην επιτροπή στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό παραγωγών ανά κατηγορία προϊόντων για κάθε επαρχία, τον αριθμό των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών οι οποίες λειτουργούν ανά κατηγορία, τον αριθμό των μελών τους, τον όγκο και την αξία παραγωγής τους, καθώς και το ύψος της επιδότησης την οποία έχουν λάβει βάσει του επιχειρησιακού τους προγράμματος. Τέλος, η επιτροπή, ζήτησε από το Τμήμα Γεωργίας να πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων για συζήτηση των ελάχιστων κριτηρίων τα οποία έχουν καθοριστεί στους υπό αναφορά κανονισμούς με σκοπό την αναθεώρησή τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Τμήμα Γεωργίας, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα της επιτροπής, απέστειλε στην τελευταία στοιχεία σε σχέση με τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών οι οποίες λειτουργούν και παράλληλα, μετά από διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, στα πλαίσια των οποίων υπήρξε συμφωνία στον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών, εκτός από τον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών μπανανών. Ειδικότερα, όπως ανάφερε ο ίδιος, η αγροτική οργάνωση “Αγροτική” διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες συμφωνούσαν με τα ελάχιστα κριτήρια, όπως αυτά είχαν αρχικά καθοριστεί στους κανονισμούς, που ήταν 125 παραγωγοί μέλη και 5 000 τόνοι εμπορεύσιμης παραγωγής, ζητώντας τη μείωσή τους σε 40 και 1 500, αντίστοιχα. Το Τμήμα Γεωργίας πρότεινε τη μείωση των ελάχιστων κριτηρίων αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών μπανανών σε 100 παραγωγούς και 3 500 τόνους εμπορεύσιμης παραγωγής, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης και δεύτερης οργάνωσης παραγωγών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες των κανονισμών, επιφυλάχθηκε να καταθέσει τροπολογία σε σχέση με τα ελάχιστα κριτήρια για αναγνώριση οργάνωσης παραγωγών μπανανών.

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων