Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ντίνος Χατζηνικόλας Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννη Άγγελος Βότσης
Σοφοκλής Φυττής Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ερασιτεχνικής Αλιείας (ΠΑΣΥΕΡΑ), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες), του Ομίλου Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, του Συνδέσμου Ψαράδων με τη Χρήση Δικτύου Χωρίς Σκάφος και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία αδειών παράκτιας αλιείας για περιοδική αλιεία, με την οποία θα επιτευχθεί μείωση της εθνικής αλιευτικής ικανότητας στα πλαίσια της εναρμόνισης της αλιευτικής δραστηριότητας με τις πρόνοιες του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα. Παράλληλα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χορηγηθούν οι άδειες αυτές.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου οι άδειες περιοδικής αλιείας παράκτιας αλιείας χορηγούνται για σκάφη, δεδομένου ότι:

1. ο μέγιστος αριθμός εξορμήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ογδόντα κατ’ έτος,

2. η χρήση δικτύων επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από το μήνα Μάιο,

3. το μέγιστο μήκος δικτύων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν υπερβαίνει τα 600 μέτρα,

4. η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται,

5. η δυνατότητα ελλιμενισμού των σκαφών στα αλιευτικά καταφύγια επιτρέπεται, μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος, αφού καλυφθούν οι ανάγκες για ελλιμενισμό των σκαφών των ιδιοκτητών αδειών κατηγορίας Α΄ και Β΄, έναντι καταβολής τέλους.

Ακόμα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου παρέχεται η δυνατότητα στο διευθυντή να χορηγεί άδεια κατηγορίας Γ΄ για άσκηση αλιείας με τη χρήση οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου χωρίς τη χρήση σκάφους υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται πιο πάνω, με τη διαφορά ότι το μέγιστο μήκος των δικτύων που δύναται να χρησιμοποιηθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 μέτρα.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εξέφρασε την άποψη ότι οι πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου πιθανόν να αντίκεινται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και ειδικότερα στις πρόνοιες του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΕΡΑ και του Συνδέσμου Ψαράδων με τη Χρήση Δικτύου Χωρίς Σκάφος συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΕΡΑ τόνισε στην επιτροπή την ανάγκη διαμόρφωσης του κειμένου της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του συνδέσμου, καταθέτοντας αριθμό εισηγήσεων οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη διαμόρφωση της πρόνοιας που αφορά τη δυνατότητα του διευθυντή να περιορίζει την ποσότητα, το μέγεθος και τον τύπο των δικτύων ή παραγαδιών με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ώστε για την εν λόγω απόφαση να απαιτείται σχετική έγκριση της Βουλής.

2. Την αύξηση του τέλους για έκδοση άδειας κατηγορίας Γ΄ από ΛΚ20 σε ΛΚ50, ώστε οι άδειες να χορηγούνται μόνο σε άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν δίκτυα.

3. Την περίληψη πρόνοιας για έκδοση των αδειών κατηγορίας Γ΄ από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ερασιτεχνικής Αλιείας, ώστε οι άδειες να παραχωρούνται κατά προτεραιότητα στους αλιείς που χρησιμοποιούν δίκτυα.

4. Τον ακριβή προσδιορισμό του αριθμού των αδειών κατηγορίας Γ΄ με χρήση σκάφους και χωρίς τη χρήση σκάφους σε 1 250 και 350 αντίστοιχα.

5. Την αύξηση του συνολικού μήκους των δικτύων από 600 σε 800 μέτρα.

6. Την αύξηση του αριθμού των ετήσιων εξορμήσεων από 80 σε 120.

7. Την προσθήκη πρόνοιας που να διασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής αδειών κατηγορίας Γ΄ σε νεοεισερχομένους, δεδομένου ότι ο αριθμός των αδειών είναι περιορισμένος.

Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε στην επιτροπή ότι η δημιουργία της νέας κατηγορίας αδειών παράκτιας αλιείας για περιοδική αλιεία δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, με την έγκριση του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου απαγορεύτηκε στους ερασιτέχνες ψαράδες η χρήση δικτύων, το μήκος των οποίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς δεν υπερβαίνει τα 800 μέτρα και ο αριθμός των εξορμήσεών τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 205 ετησίως. Ως εκ τούτου, η δημιουργία νέας κατηγορίας αδειών αλιείας για περιοδική αλιεία με την παροχή δυνατότητας χρήσης δικτύων μήκους μέχρι 600 μέτρων και συνολικού αριθμού εξορμήσεων που να μην υπερβαίνει τις 80 ετησίως δε δημιουργεί πρόβλημα υπεραλίευσης ή αύξησης της αλιευτικής προσπάθειας.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων, εκφράζοντας την αντίθεση του συνδέσμου ως προς τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ανέφερε στην επιτροπή ότι η δημιουργία νέας κατηγορίας αδειών παράκτιας αλιείας για περιοδική αλιεία και η δυνατότητα χρήσης δικτύων από αυτή θα οδηγήσει στην εξάλειψη των αλιευτικών αποθεμάτων. Ακόμα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι με την έγκριση και την εφαρμογή του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου το μήκος των δικτύων των επαγγελματιών ψαράδων θα μειωθεί στα 4 000 μέτρα, με αποτέλεσμα, αν υιοθετηθεί η υπό συζήτηση πρόταση νόμου και δημιουργηθεί η νέα κατηγορία αδειών, οι ερασιτέχνες ψαράδες να έχουν τη δυνατότητα χρήσης δικτύων μήκους ίσου με το μισό αυτών των επαγγελματιών ψαράδων. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος, επικαλούμενος τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος της αλιείας, ανέφερε στην επιτροπή ότι σε περίπτωση υιοθέτησης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου ο σύνδεσμος θα προβεί σε σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προάσπιση των συμφερόντων των οικογενειών των επαγγελματιών ψαράδων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις ως προς τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, αφού αντίκειται στο κοινοτικό κεκτημένο και παράλληλα πιθανόν να δημιουργεί οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα στους επαγγελματίες ψαράδες.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ επισήμανε στην επιτροπή ότι η διασφάλιση των επαγγελματιών ψαράδων μπορεί να επιτευχθεί, μόνο αν στους περί Αλιείας Κανονισμούς καθοριστούν αρκετά υψηλά κριτήρια σχετικά με την ετήσια παραγωγή και τις μέρες εργασίας για την απόκτηση της σχετικής επαγγελματικής άδειας. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε στην επιτροπή ότι για την προστασία τόσο των επαγγελματιών ψαράδων όσο και των αλιευτικών αποθεμάτων χρειάζεται η τροποποίηση των πιο πάνω κανονισμών, ώστε να απαγορευτεί η έκδοση αδειών γρι- γρι. Ακόμα, ο ίδιος ανέφερε ότι χρειάζεται να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου. Τέλος, επισήμανε στην επιτροπή κάποιες πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου οι οποίες έχρηζαν περαιτέρω διευκρίνισης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου ως ακολούθως:

1. Ο αριθμός αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Γ΄ να μειωθεί στις 1 200, από 1 600 όπως αρχικά είχε καθοριστεί στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

2. Οι άδειες κατηγορίας Γ΄ να χορηγούνται κατά προτεραιότητα για σκάφη που έχουν τουλάχιστο διετή αλιευτική δραστηριότητα κατόπιν έγκρισης του διευθυντή.

3. Ο μέγιστος αριθμός εξορμήσεων των κατόχων αδειών κατηγορίας Γ΄ να μην υπερβαίνει τις εβδομήντα κατ’ έτος, αντί τις ογδόντα όπως αρχικά είχε καθοριστεί στην υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

4. Να περιοριστεί η χρήση δικτύων από τους κατόχους αδειών κατηγορίας Γ΄ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυρίακου και να απαγορευτεί η χρήση τους κατά τους μήνες Ιανουάριο και Μάιο. Ακόμα, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Νοέμβριο η χρήση δικτύων για αυτή την κατηγορία να επιτρέπεται μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε Σαββατοκυρίακου.

5. Να καθοριστεί ο αριθμός των αδειών κατηγορίας Γ΄ για άσκηση αλιείας με τη χρήση οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου χωρίς τη χρήση σκάφους στις 350 με δυνατότητα χρήσης δικτύου στον ώμο το μήκος του οποίου να μην υπερβαίνει τα 25 μέτρα.

6. Το ετήσιο τέλος έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αλιείας κατηγορίας Γ΄ με τη χρήση σκάφους να αυξηθεί στις ΛΚ60, αντί στις ΛΚ20 όπως είχε καθοριστεί αρχικά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του κειμένου της πρότασης νόμου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

12 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων