Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «O περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε η ίδια, σε οκτώ συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10 Μαΐου και 3 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία σύστασης εταιρείας ως Εταιρείας Δικηγόρων για σκοπούς άσκησης δικηγορίας.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η θεσμοθέτηση εταιρείας δικηγόρων κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τόσο εγγεγραμμένη ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία όσο και εγγεγραμμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση ότι σε τέτοια εταιρεία θα μετέχουν μόνο δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα. Βασική προϋπόθεση για τη σύσταση Εταιρείας Δικηγόρων είναι η έγκρισή της από το Νομικό Συμβούλιο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία, σημειώνεται, ετοιμάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, ύστερα από σχετική εισήγηση και σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, στοχεύει ειδικότερα στη διευκόλυνση των δικηγορικών εργασιών, αφού η συνεχής εξειδίκευση στον τομέα αυτό επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ των δικηγόρων, ώστε να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Για τον ίδιο σκοπό, επισημαίνεται ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εισαχθεί η δικηγορική εταιρεία ως δυνατότητα συμμετοχής των δικηγόρων σε εταιρείες. Επισημαίνεται επίσης ότι η Εταιρεία Δικηγόρων, όπως αυτή ρυθμίζεται στο νόμο που προτείνεται, δεν αποκλείει το δικηγόρο από τις υποχρεώσεις του έναντι των κανόνων δεοντολογίας και των δικαστηρίων.

Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αναφερόμενος σε ανάλογη ρύθμιση της ιρλανδικής νομοθεσίας, επισήμανε την ανάγκη όπως μελετηθεί από την επιτροπή το θέμα της ευθύνης των μετόχων και της Εταιρείας Δικηγόρων. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε στο θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης των δικηγόρων, για το οποίο ενημέρωσε την επιτροπή ότι ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο, που αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή. Ωστόσο, διευκρίνισε πως, σε περίπτωση που τα δεδομένα αλλάξουν με τη θεσμοθέτηση της Εταιρείας Δικηγόρων, ενδεχομένως το εν λόγω νομοσχέδιο να πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε να ρυθμίζει και την υποχρεωτική ασφάλιση της Εταιρείας Δικηγόρων. Επίσης, ο Γενικός Εισαγγελέας επισήμανε την ανάγκη να διασαφηνιστεί περαιτέρω το θέμα της προσωπικής πειθαρχικής ευθύνης του δικηγόρου που συμμετέχει σε Εταιρεία Δικηγόρων σε σχέση με την πειθαρχική ευθύνη της εταιρείας. Τέλος, επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει οποιαδήποτε κενά διαπιστωθούν στην πορεία εφαρμογής της σκοπούμενης ρύθμισης.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημέρωσε την επιτροπή για την πρόθεση του συλλόγου να καταστήσει υποχρεωτική την ασφάλιση των δικηγόρων από την 1η Ιανουαρίου 2008, κατ’ εφαρμογή σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, και ότι για το σκοπό αυτό βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη διαβούλευση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθόσον αφορά την ασφάλιση φυσικών προσώπων. Αμέσως μετά τη θεσμοθέτηση της Εταιρείας Δικηγόρων θα προβεί στις σχετικές ενέργειες για την ασφάλιση και των νομικών προσώπων. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, με την υποχρεωτική ασφάλιση της Εταιρείας Δικηγόρων θα επιλυθεί και το θέμα της αστικής ευθύνης.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναφερόμενος στο θέμα της επαγγελματικής ευθύνης και ιδιαίτερα στην αστική ευθύνη του δικηγόρου έναντι του πελάτη του, εξέφρασε την άποψη ότι η ευθύνη αυτή πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί και στην περίπτωση της Εταιρείας Δικηγόρων. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για την άμεση ρύθμιση της υποχρεωτικής ασφάλισης της Εταιρείας Δικηγόρων, σε περίπτωση που θεσμοθετηθεί, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της αστικής ευθύνης τέτοιας εταιρείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις των μελών της, αποφάσισε τα πιο κάτω:

1. Την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία θα μπορεί να είναι μέτοχος της εταιρείας και συνεταιρισμός, εφόσον οι συνεταίροι είναι δικηγόροι.

2. Την εισαγωγή ρύθμισης, ανάλογης με τη σχετική ρύθμιση της ιρλανδικής νομοθεσίας, για την αστική ευθύνη των μετόχων σε Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και την αστική ευθύνη της Εταιρείας Δικηγόρων. Καθόσον αφορά τη ρύθμιση της ποινικής ευθύνης, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο η μελέτη του θέματος αυτού να αφεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο θεωρώντας ότι αυτό ρυθμίζεται γενικά από το ισχύον δίκαιο.

3. Την προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον εταιρείας δικηγόρων, αυτή να εκπροσωπείται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Αναφορικά με το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης δικηγόρων, φυσικών και νομικών προσώπων, παρά τις διαβεβαιώσεις από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ότι αυτή θα καταστεί υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2008 και ότι έχουν γίνει οι αναγκαίες για το σκοπό αυτό διευθετήσεις, η επιτροπή θεωρεί ορθότερη τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, γι’ αυτό και καλεί το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να προωθήσει την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου το συντομότερο δυνατό.

Περαιτέρω, η επιτροπή υιοθέτησε σχετική εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία περιέχεται σε γραπτή επιστολή του, για τροποποίηση του ορισμού του όρου “ασκείν τη δικηγορία” κατά τρόπο που να θεωρείται ότι ασκεί τη δικηγορία και ο δικηγόρος του οποίου η μόνη ενασχόληση είναι η παροχή γνωματεύσεων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της εν λόγω εισήγησης, η παροχή γνωματεύσεων είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες ενός νομικού και συνεπώς θα πρέπει να θεωρείται ως άσκηση δικηγορίας, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου στη βάση των πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων