Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Κύπρο Χρυσοστομίδη και Άριστο Αριστοτέλους, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 6 Μαρτίου μέχρι και 26 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΠΑΣΙΚΤΕΟ), του ΕΤΕΚ και της ΠΟΒΕΚ. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου, όπως αυτός κατατέθηκε, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, ώστε ο αρμόδιος υπουργός να έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου για περίοδο μέχρι και δύο χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, το χρονικό περιθώριο των έξι μηνών που δόθηκε από τη βασική νομοθεσία, η οποία παρείχε τη δυνατότητα στα I.K.T.E.O. που διενεργούσαν τεχνικούς ελέγχους σύμφωνα με το σχετικό συμβόλαιο κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων μέχρι την 1η Αυγούστου του τρέχοντος έτους, έστω και αν δεν πληρούσαν τις διατάξεις του νόμου, δεν ήταν αρκετό για πολλά από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ώστε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τη νόμιμη λειτουργία τους. Αυτό οφείλεται, ανέφεραν οι εισηγητές, στα ακόλουθα προβλήματα:

1. Στην αδυναμία έγκαιρης εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας.

2. Στην άρνηση των ιδιοκτητών των ακινήτων μέσα στα οποία λειτουργούν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να συναινέσουν στην αλλαγή χρήσης, ώστε αυτά να λειτουργούν νόμιμα ως Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

3. Στις χρονοβόρες διαδικασίες συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου.

4. Στη δυσκολία να συνεχίσει η νόμιμη λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μέσα σε τουρκοκυπριακά ακίνητα.

5. Στις δυσκολίες στην εξεύρεση νέου ακινήτου για δημιουργία και λειτουργία νέου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενου Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσαν στην επιτροπή πως συναινούν με την προτεινόμενη παράταση, αλλά μόνο για εκείνες τις περιπτώσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου πλην της πολεοδομικής άδειας, για την εξασφάλιση της οποίας κατανοούν και οι ίδιοι ότι απαιτείται αρκετός χρόνος. Για το σκοπό αυτό εισηγήθηκαν τροποποίηση της πρότασης νόμου, ώστε στις περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η διαδικασία έκδοσής τους μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., ο Έφορος να εξετάζει την αίτηση και αν οι υπόλοιπες απαιτήσεις που προβλέπονται από το νόμο τηρούνται, να παραχωρεί στον αιτητή προσωρινή και μη ανανεώσιμη άδεια λειτουργίας διάρκειας δύο ετών, η οποία να μετατρέπεται σε μόνιμη άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. μόνο όταν ο αιτητής προσκομίσει στον Έφορο τις σχετικές άδειες ή έγκριση για το υποστατικό. Σε περίπτωση που η σχετική αίτηση απορριφθεί, η προσωρινή άδεια λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να παύει να ισχύει και το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. να σταματά κάθε σχετική δραστηριότητα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που ο αιτητής ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησής του.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΚΤΕΟ, με υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή, επισημαίνοντας επιπρόσθετα, προς υποστήριξη της θέσης τους, τα ακόλουθα:

1. Οι εσωτερικοί κανονισμοί οι οποίοι πλαισιώνουν τη βασική νομοθεσία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

2. Το χρονικό περιθώριο των έξι μηνών που δόθηκε από τη βασική νομοθεσία, προκειμένου να συμμορφωθούν τα υφιστάμενα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. με τις πρόνοιές της, δεν είναι αρκετό.

3. Η απόκτηση πολεοδομικής άδειας ή/και η μετακίνηση Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε άλλο ακίνητο είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί στο δοθέν χρονικό περιθώριο.

4. Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που λειτουργούν σε τουρκοκυπριακά ακίνητα αντιμετωπίζουν την άρνηση της πολεοδομικής αρχής να τους παράσχει θετική γνώμη.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΠΣΙΣΜΟ), καθώς και οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΣΑΙΚΤΕΟ), οι οποίοι είναι μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας ΠΟΒΕΚ, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή διαφώνησαν με την προτεινόμενη παράταση και ζήτησαν όπως άμεσα εφαρμοστεί η νομοθεσία που έχει ήδη ψηφιστεί, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις για τους πιο κάτω λόγους:

1. Η προτεινόμενη παράταση θα συνεχίσει έναν αθέμιτο ανταγωνισμό, αφού ο θεσμός της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, με βάση τα προαναφερθέντα συμβόλαια, θα ήταν μόνο για δύο χρόνια, με δύο εξάμηνες παρατάσεις, αν και εφόσον χρειάζονταν. Παρ’ όλ’ αυτά πέρασαν πέντε χρόνια και ακόμα, με διάφορες δικαιολογίες που προβάλλουν κάποιοι, συνεχίζεται η ίδια κατάσταση.

2. Θα είναι άδικο έναντι όλων των μελών του ΠΣΙΣΜΟ και ΣΑΙΚΤΕΟ που έχουν ήδη συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες του νόμου και είναι έτοιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους να δοθεί παράταση και να λειτουργούν Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που δε θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ δήλωσε ότι κατανοεί τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τόνισε ότι πρέπει να εξευρεθεί τρόπος επίλυσής τους, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια του νόμου και των κανονισμών περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και περί Οδών και Οικοδομών που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ανέφεραν ότι δε διαφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση, προκειμένου να υπερπηδηθούν κάποια πρακτικά προβλήματα που αφορούν την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και δεδομένου ότι η προτεινόμενη πρόνοια θα έχει προσωρινή ισχύ. Παράλληλα, εισηγήθηκαν περαιτέρω τροποποίηση της πρότασης νόμου, ώστε να αποτελεί πρόσθετη προϋπόθεση για διατήρηση της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. η εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης του υποστατικού.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν πως καμιά άδεια δε δύναται να υποκαταστήσει την πολεοδομική άδεια και την άδεια οικοδομής που απαιτούνται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για οποιαδήποτε χρήση.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, αναφερόμενος στα υποστατικά που βρίσκονται μέσα σε τουρκοκυπριακά ακίνητα και λειτουργούν ως Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., δήλωσε πως αυτά είναι μόνο δεκαεπτά σε όλες τις επαρχίες και πως είναι έτοιμος να δώσει άδεια αλλαγής χρήσης, ώστε να λειτουργούν νόμιμα, νοουμένου όμως ότι θα έχει τις θετικές απόψεις της πολεοδομικής αρχής. Σε υπόμνημα που ο ίδιος κατέθεσε στην επιτροπή παρέθεσε ονομαστικά και κατά επαρχία τα δεκαεπτά Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. που λειτουργούν σε τουρκοκυπριακές περιουσίες, αναλύοντας ξεχωριστά τις περιπτώσεις που είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για αλλαγή χρήσης, τις περιπτώσεις που είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση, τις περιπτώσεις που είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για αλλαγή ονόματος στην άδεια χρήσης και ακολούθως η υποβολή αίτησης για αλλαγή χρήσης και τις περιπτώσεις που είναι εξ υπαρχής παράνομες, που λειτουργούν χωρίς οποιαδήποτε άδεια χρήσης και για τις οποίες, δήλωσε, δεν είναι δυνατό να εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων ανέφερε στην επιτροπή ότι μόνο τέσσερις αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση εκκρεμούν ενώπιον των πολεοδομικών αρχών. Για τις αιτήσεις αυτές, όταν εξεταστούν από το Συμβούλιο, θα ετοιμαστεί αιτιολογημένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, έπειτα από πολλές συνεδρίες, προβληματισμούς και επιφυλάξεις αναφορικά με το εύρος της πρότασης νόμου, όπως αυτή προτάθηκε να τροποποιηθεί από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, και με δεδομένο ότι αυτή δεν επιλύει όλα τα προβλήματα, όπως αυτά αρχικά εκτέθηκαν από τους εισηγητές, προέβησαν σε περαιτέρω αναθεωρήσεις της εν λόγω πρότασης, με σκοπό ο νόμος που θα ψηφιστεί να επιλύσει όσο το δυνατό περισσότερα από τα προβλήματα που εν τω μεταξύ παρουσιάστηκαν.

Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό, τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν σε νέο αναθεωρημένο κείμενο που καλύπτει τους αιτητές που κατά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με το συμβόλαιο που συνήψαν με βάση την προσφορά 1/2001/ΤΟΜ με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, σε περίπτωση που οι αιτητές έχουν υποβάλει για το συγκεκριμένο Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή σε περίπτωση που έχουν υποβάλει τέτοια αίτηση για νέο υποστατικό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα με τις τελικές της αποφάσεις και με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της υπό αναφορά πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων