Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000» και «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Έλεγχος Ηχορύπανσης) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Ιωνάς Νικολάου Mη μέλη της επιτροπής:
Χρήστος Στυλιανίδης Γεώργιος Γεωργίου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Βαρνάβα
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 6 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, καθώς και ο Τεχνικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου, Χρήστο Στυλιανίδη και Νίκο Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής να δύνανται να εγκαταστήσουν στα υποστατικά τους ηχομετρητές που να ρυθμίζουν την ένταση του ήχου που εκπέμπεται από αυτά, με στόχο την εξάλειψη της ηχορρύπανσης που προκαλείται κατά τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιώργο Βαρνάβα και το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Γεώργιο Γεωργίου, είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τον έλεγχο της ηχορρύπανσης που προκαλείται από τα κέντρα αναψυχής κατά τις βραδινές κυρίως ώρες και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Εισάγοντας την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της υποστήριξαν πως με τις πρόνοιές της εισάγεται μηχανισμός καταμέτρησης του ήχου που προκαλείται από τα κέντρα αναψυχής με αντικειμενικά κριτήρια. Με τον προτεινόμενο νόμο, υποστήριξαν οι ίδιοι εισηγητές, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής να εγκαταστήσουν στα υποστατικά τους μηχάνημα μέτρησης της έντασης του ήχου, το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το μηχανισμό μετάδοσης του ήχου που εκπέμπει κάθε κέντρο αναψυχής, για να ρυθμίζει την ένταση του ήχου, με στόχο να μην υπάρχει υπέρβαση των ανώτατων ορίων έντασης του ήχου που θα καθορίζονται από κοινού από τον έπαρχο και την αστυνομία. Τέλος, υποστήριξαν πως οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής είναι διατεθειμένοι να εγκαταστήσουν οι ίδιοι το πιο πάνω μηχάνημα στα υποστατικά τους, με το οποίο αναμένεται ότι θα εκλείψει το πρόβλημα της ηχορρύπανσης που προκαλείται από τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η τροποποίηση της σχετικής διάταξης του ποινικού κώδικα με την οποία απαγορεύεται η χρήση ή η λειτουργία τηλεβόα, μεγαφώνου, ενισχυτή ήχου ή άλλου οργάνου που αυτόματα, μηχανικά ή ηλεκτρικά ενισχύει ή μεταδίδει ενισχυμένο ήχο σε δημόσιο χώρο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, κατά τρόπο που ο ενισχυμένος ήχος να μπορεί να ακουστεί σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, έτσι ώστε η εν λόγω απαγόρευση να αφορά την πρόκληση οχληρίας σε οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο χώρο.

2. Η εισαγωγή στην υπό αναφορά διάταξη του ποινικού κώδικα πρόνοιας σύμφωνα με την οποία:

α. οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής θα δύνανται να εγκαταστήσουν στα υποστατικά τους μηχάνημα μέτρησης της έντασης του ήχου που εκπέμπεται από αυτά, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα μετάδοσης του ήχου, για να ρυθμίζει την έντασή του, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση των ανώτατων ορίων έντασης τα οποία θα καθορίζονται από κοινού από τον έπαρχο και την αστυνομία,

β. ο έπαρχος θα εκδίδει σχετική άδεια στην οποία θα καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο έντασης ήχου για κάθε κέντρο αναψυχής,

γ. το υπό αναφορά μηχάνημα μετάδοσης ήχου θα είναι ρυθμισμένο, με τρόπο ώστε να διακόπτει αυτόματα τη μετάδοση του ήχου, όταν η έντασή του υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί και

δ. άτομο το οποίο επεμβαίνει ή επιτρέπει την επέμβαση άλλου προσώπου στη λειτουργία του πιο πάνω μηχανήματος με σκοπό την υπέρβαση του καθορισμένου ανώτατου επιτρεπτού ορίου έντασης ήχου, κατά παράβαση των πιο πάνω προνοιών, θα είναι ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται στις προβλεπόμενες στον προτεινόμενο νόμο ποινές.

Εισάγοντας τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της δήλωσαν πως η θεσμοθέτηση του ελέγχου της ηχορρύπανσης που προκαλείται από τα κέντρα αναψυχής κρίνεται αναγκαία, λόγω των διάφορων προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτήν, ιδιαίτερα σε οικιστικές περιοχές, που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.

Με την προτεινόμενη νομοθεσία, πρόσθεσαν οι ίδιοι εισηγητές, καθορίζονται μετρήσιμα ανώτατα επίπεδα ήχου που θα ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας και παρέχεται εξουσία στην αστυνομία να προειδοποιεί, να επιβάλλει πρόστιμο και να κατάσχει μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου που χρησιμοποιούν τα κέντρα αναψυχής που παραβαίνουν τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου από κέντρα αναψυχής τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

2. Απαγορεύεται σε ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής η πρόκληση ή η ανοχή θορύβου που προκαλεί ηχορρύπανση κατά τις ώρες λειτουργίας κέντρου και ειδικότερα κατά τις απαγορευμένες ώρες.

3. Καθορίζεται διαδικασία διερεύνησης από την αστυνομία παραπόνων τα οποία υποβάλλονται από πρόσωπα σχετικά με την εκπομπή θορύβου από κέντρα αναψυχής που προκαλεί ηχορρύπανση.

4. Παρέχεται δυνατότητα στην αστυνομία να προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο σε κέντρα αναψυχής για τη διακρίβωση της τήρησης από αυτά των ανώτατων επιτρεπτών ορίων εκπομπής ήχου.

5. Καθορίζονται οι εξουσίες της αστυνομίας σε περίπτωση υπέρβασης από κέντρο αναψυχής των ανώτατων επιτρεπτών ορίων εκπομπής ήχου.

6. Εισάγεται το αδίκημα της πρόκλησης της ηχορρύπανσης και καθορίζονται οι ποινές που επισύρει η διάπραξή του.

7. Παρέχεται εξουσία στην αστυνομία να κατάσχει οποιοδήποτε μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου που χρησιμοποιήθηκε για την εκπομπή ήχου και προβλέπεται η επιστροφή των κατασχεθέντων μηχανημάτων στον ιδιοκτήτη τους υπό προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο.

8. Παρέχεται η δυνατότητα στην αστυνομία για επίδοση ειδοποίησης εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της ηχορρύπανσης.

9. Παρέχεται δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση κανονισμών, με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά προτάσεις νόμου κατατέθηκαν αρχικά στη Βουλή κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, κατά την οποία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών αποφάσισε όπως τις μελετήσει ταυτόχρονα, λόγω του κοινού στόχου που αυτές επιδιώκουν. Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε τη σύσταση Υποεπιτροπής για τη Θέσπιση Νομοθεσίας για τον Έλεγχο της Ηχορρύπανσης, για να επεξεργαστεί σε βάθος τις πρόνοιες των εν λόγω προτάσεων νόμου και να εισηγηθεί στην επιτροπή ρυθμίσεις που να διέπουν, σε ενιαία νομοθεσία, τον έλεγχο της ηχορρύπανσης. Η εν λόγω υποεπιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια της εντολής που της δόθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, άρχισε τη μελέτη των υπό αναφορά προτάσεων νόμου σε πολλές συνεδρίες της. Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες με τις προτάσεις νόμου ρυθμίσεις, η εν λόγω υποεπιτροπή επεξεργάστηκε τη σύνταξη ενιαίου κειμένου με τίτλο «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος», στο οποίο διατύπωσε τις καταρχήν θέσεις της. Λόγω όμως της διάλυσης της Βουλής για τη διεξαγωγή των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, η ολοκλήρωση της μελέτης των υπό αναφορά νομοθετημάτων δεν κατέστη δυνατή από την εν λόγω υποεπιτροπή, γι’ αυτό και επανακατατέθηκαν κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοθετημάτων κατά την παρούσα βουλευτική περίοδο, έλαβε υπόψη τις καταρχήν αποφάσεις της αναφερόμενης υποεπιτροπής, οι οποίες διατυπώθηκαν στο υπό αναφορά ενιαίο κείμενο, το οποίο και αποτέλεσε τη βάση της συζήτησης με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές που παρευρέθηκαν ενώπιόν της.

Ειδικότερα, στο εν λόγω κείμενο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Η εκπομπή ήχου από κέντρο αναψυχής θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης του έχει εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική άδεια εκπομπής ήχου από την καθορισμένη σ’ αυτό αρμόδια αρχή, στην οποία θα καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου.

2. Η σύσταση επιτροπής, για να συμβουλεύει την εν λόγω αρμόδια αρχή κατά τον καθορισμό των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ήχου και οι φορείς που θα μετέχουν σ’ αυτήν.

3. Η διαδικασία που θα ακολουθείται από την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ήχου.

4. Η παροχή δυνατότητας στους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής να εγκαταστήσουν στα υποστατικά τους μηχανισμό οριοθέτησης της μέγιστης έντασης ήχου που θα εκπέμπουν τα ηχητικά τους συστήματα, σύμφωνα με τους όρους της άδειας εκπομπής ήχου που θα τους χορηγείται από την αρμόδια αρχή.

5. Η παροχή εξουσίας σε επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης για άσκηση αυτεπάγγελτου ελέγχου στα κέντρα αναψυχής και για διακρίβωση της τήρησης των όρων της άδειας εκπομπής ήχου που κατέχουν και ο καθορισμός των καθηκόντων τους.

6. Η επέμβαση από πρόσωπο στη λειτουργία του μηχανισμού οριοθέτησης της μέγιστης έντασης ήχου που εκπέμπουν τα ηχητικά συστήματα κέντρων αναψυχής, με σκοπό την υπέρβαση του καθορισμένου ανώτατου ορίου έντασης ήχου, καθίσταται αδίκημα και καθορίζονται οι ποινές που επισύρει η διάπραξη του εν λόγω αδικήματος.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του υπό αναφορά κειμένου από την επιτροπή, διατυπώθηκαν από τις ενδιαφερόμενες πλευρές διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του, οι οποίες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα πιο κάτω:

1. Στους φορείς οι οποίοι θα μετέχουν στην υπό αναφορά επιτροπή, η οποία θα συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής ήχου, καθώς και στο φορέα που προτείνεται ότι θα ασκεί καθήκοντα προέδρου.

2. Στην υποχρεωτική εγκατάσταση από τους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής μηχανισμού οριοθέτησης της έντασης του ήχου στα υποστατικά τους και όχι δυνητική, όπως αυτή προτείνεται, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης στην απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και για την αποτελεσματικότερη άσκηση ελέγχου εφαρμογής των προνοιών του προτεινόμενου νόμου από τα αρμόδια όργανα.

3. Στον καθορισμό των ανώτατων ορίων εκπομπής ήχου στον αποδέκτη του ήχου που εκπέμπεται από κέντρα αναψυχής και όχι στην πηγή εκπομπής.

4. Στην ανάγκη εισαγωγής διάταξης σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές που θα χορηγούν την άδεια εκπομπής ήχου θα έχουν και τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν επιθεωρητές για τον έλεγχο της τήρησης των όρων λειτουργίας της εν λόγω άδειας που χορηγούν στα κέντρα αναψυχής.

5. Στην ανάγκη εισαγωγής αποτρεπτικών ποινών με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας εκπομπής ήχου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρείται κατ’ εξακολούθηση παραβίαση των όρων της εν λόγω άδειας από τους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής.

6. Στην επέκταση της προτεινόμενης χρονικής διάρκειας της ισχύος της άδειας εκπομπής ήχου, που θα εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές.

7. Στην ανάγκη εισαγωγής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι ώρες κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η εκπομπή ήχου από κέντρα αναψυχής θα συνάδουν με τις ώρες λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, που καθορίζονται στο νόμο που διέπει τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής.

8. Στην οικονομική επιβάρυνση που θα επωμισθεί η αρμόδια τοπική αρχή για την εκπόνηση από αυτήν της προβλεπόμενης μελέτης γενικού επιπέδου θορύβου των περιοχών που δυνατόν να επηρεαστούν από τη λειτουργία κέντρων αναψυχής, για να καθορίσει τα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου σε αυτές.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσαν στην επιτροπή ότι με βάση το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα την Οδηγία 2003/10/ΕΚ, που αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από την έκθεσή τους στο θόρυβο λόγω της εργασίας τους. Οι πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, εφαρμόζονται και στους τομείς της μουσικής και της ψυχαγωγίας και προβλέπουν την υποχρέωση ετοιμασίας κώδικα συμπεριφοράς εντός χρονικού διαστήματος δύο χρόνων με πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους εργοδότες στους εν λόγω τομείς να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην εν λόγω Οδηγία. Η κυπριακή νομοθεσία έχει εναρμονισθεί με την υπό αναφορά Οδηγία με τη θέσπιση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) Κανονισμών του 2006, οι διατάξεις των οποίων εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους εργασίας και επιπρόσθετα παρέχουν προστασία σε τρίτα πρόσωπα τα οποία δυνατόν να επηρεαστούν από την παρουσία τους στους χώρους αυτούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, εισηγήθηκαν τη μη συμπερίληψη στον προτεινόμενο νόμο προνοιών που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον, το οποίο ρυθμίζεται από τους υπό αναφορά κανονισμούς, γιατί, όπως υποστήριξαν, ενδέχεται οι δύο νομοθεσίες να περιέχουν αντιφατικές πρόνοιες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε ιδιαίτερα υπόψη τους κοινούς σκοπούς των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου για τη ρύθμιση του θέματος της ηχορρύπανσης που προκαλείται από τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής, καθώς και όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής τη θέσπιση νομοθεσίας με τίτλο «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2007», σύμφωνα με την οποία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εκπομπή ήχου από κέντρο αναψυχής επιτρέπεται, αφού εξασφαλίσει προηγουμένως ο ιδιοκτήτης άδεια εκπομπής ήχου.

2. Η εν λόγω άδεια εκπομπής ήχου χορηγείται από τον οικείο δήμο, στις περιπτώσεις που το κέντρο αναψυχής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων δήμου, και από τον οικείο έπαρχο, στις περιπτώσεις που το κέντρο αναψυχής δεν εμπίπτει στα διοικητικά όρια δήμου, και ισχύει για χρονική διάρκεια πέντε ετών.

3. Καθιδρύεται επιτροπή, για να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή κατά τον καθορισμό από αυτήν των μέγιστων επιτρεπτών ορίων εκπομπής ήχου.

4. Καθορίζονται οι φορείς που μετέχουν στην εν λόγω επιτροπή, οι αρμοδιότητές της, ο τρόπος σύγκλησής της, καθώς και ο τρόπος λήψεως των αποφάσεών της.

5. Καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό από την αρμόδια αρχή των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ήχου κέντρου αναψυχής.

6. Προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης από την αρμόδια αρχή του γενικού επιπέδου θορύβου για την περιοχή που δυνατόν να επηρεαστεί από τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής, για να καθορίσει τα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου σ’ αυτήν.

7. Παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που το καθοριζόμενο από αυτήν ανώτατο όριο εκπομπής ήχου παρενοχλεί τις παρακείμενες των κέντρων αναψυχής κατοικίες, να μειώνει το όριο αυτό, καθορίζοντας νέο ανώτατο όριο εκπομπής ήχου.

8. Προβλέπεται η υποχρέωση στους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής να εγκαταστήσουν στα υποστατικά τους μηχανισμούς οριοθέτησης της μέγιστης έντασης ήχου που θα εκπέμπουν τα ηχητικά τους συστήματα, σύμφωνα με τους όρους της άδειας εκπομπής ήχου που τους χορηγείται από την αρμόδια αρχή.

9. Παρέχεται η εξουσία σε επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης, οι οποίοι ορίζονται με τον προτεινόμενο νόμο, άσκησης αυτεπάγγελτου ελέγχου στα κέντρα αναψυχής για διακρίβωση της τήρησης από αυτά των όρων της άδειας εκπομπής ήχου.

10. Εισάγονται αποτρεπτικές ποινές με τις οποίες παρέχεται επιπρόσθετα στο δικαστήριο η δυνατότητα αναστολής της άδειας εκπομπής ήχου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής παραβιάζουν κατ’ εξακολούθηση τους όρους της εν λόγω άδειας.

Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε τα ακόλουθα:

· Να υιοθετήσει μόνο την πρόνοια της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, με την οποία τροποποιείται η σχετική διάταξη του ποινικού κώδικα που ρυθμίζει την οχληρία, έτσι ώστε να απαγορεύεται η χρήση ή λειτουργία τηλεβόα, μεγαφώνου, ενισχυτή ήχου ή άλλου οργάνου που αυτόματα, μηχανικά ή ηλεκτρικά, ενισχύει ή μεταδίδει ενισχυμένο ήχο σε δημόσιο χώρο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, με τρόπο που ο ενισχυμένος ήχος να προκαλεί οχληρία σε οποιοδήποτε δημόσιο ή άλλο χώρο.

· Να εισαγάγει πρόνοια στην υπό αναφορά διάταξη του ποινικού κώδικα σύμφωνα με την οποία θα εξαιρείται από την εφαρμογή της η εκπομπή ήχου από τα κέντρα αναψυχής που εμπίπτουν στις διατάξεις του υπό αναφορά προτεινόμενου περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή:

1. την ψήφιση της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί από αυτήν, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», και

2. την ψήφιση της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής ήχου) Νόμος του 2007».

 

10 Ιουλίου 2007-

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων