Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωκράτης Χάσικος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Κώστας Παπακώστας Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Ιανουαρίου και 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφαλείας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γραφείων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η ίδρυση και λειτουργία γραφείων που θα παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας προϋποθέτει τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον Αρχηγό Αστυνομίας, που χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο.

2. Η άσκηση του επαγγέλματος του φύλακα προϋποθέτει την εξασφάλιση σχετικής άδειας που του χορηγείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, εφόσον αυτός πληρεί τα καθοριζόμενα στον προτεινόμενο νόμο προσόντα.

3. Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής ασφάλειας δύνανται να εργοδοτούν ως φύλακες μόνο πρόσωπα που κατέχουν την υπό αναφορά άδεια.

4. Καθορίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης φυλάκων τα οποία παρέχουν τα γραφεία στους φύλακες που εργοδοτούν, όπως το ειδικό δελτίο ταυτότητας και το ειδικό διακριτικό σήμα.

5. Οι φύλακες δύνανται να φέρουν στολή, η οποία εγκρίνεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και η οποία θα πρέπει να διαφέρει από τις στολές της αστυνομίας και του στρατού.

6. Ρυθμίζεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των φυλάκων.

7. Τα γραφεία και οι φύλακες που εργοδοτούνται σ’ αυτά υπόκεινται στην εποπτεία και στον έλεγχο του αστυνομικού διευθυντή της οικείας επαρχίας.

8. Καθορίζονται υπηρεσίες ασφάλειας τις οποίες δύνανται να παρέχουν τα ιδιωτικά γραφεία και οι ιδιώτες φύλακες.

9. Τα ιδιωτικά γραφεία θα παρέχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες ασφάλειας οι οποίες, δυνάμει νόμου, δεν παρέχονται αποκλειστικά από κρατικές υπηρεσίες.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, διατυπώθηκαν από μέλη της, καθώς και από τις ενδιαφερόμενες πλευρές, διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του, οι οποίες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

1. Στο εύρος και στο είδος των δραστηριοτήτων τις οποίες δυνατό να αφορούν οι υπηρεσίες ασφάλειας που θα παρέχουν τα ιδιωτικά γραφεία και οι ιδιώτες φύλακες.

2. Στα προσόντα που πρέπει να πληρεί ο ιδιώτης φύλακας.

3. Στην εκπαίδευση που πρέπει να παρέχεται στους ιδιώτες φύλακες.

4. Στη δυνατότητα ίδρυσης γραφείου τόσο από φυσικό όσο και από νομικό πρόσωπο.

5. Στη διάρκεια ισχύος και στον τρόπο ανανέωσης της σχετικής άδειας που χορηγείται στα ιδιωτικά γραφεία και στους φύλακες.

6. Στην υποχρέωση των γραφείων να υποβάλλουν στην αστυνομία κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που εργοδοτούν ως φύλακες και να την ενημερώνουν σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σε σχέση με τον κατάλογο αυτό.

7. Στην ποινικοποίηση ορισμένων διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου, συζήτησε διεξοδικά τις υπό αναφορά διαφωνίες και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν τόσο από μέλη της όσο και από τις ενδιαφερόμενες πλευρές και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε η προτεινόμενη ρύθμιση να καταστεί στο σύνολό της πιο πλήρης και αποτελεσματική. Ωστόσο, η επιτροπή κατά την ενσωμάτωση των θέσεών της στο κείμενο του νομοσχεδίου, διαπιστώνοντας ότι αυτό παρουσιάζει αρκετά κενά και αδυναμίες και κυρίως ότι ορισμένες έννοιες αλλά και διατάξεις του χρήζουν ουσιαστικής διασαφήνισης, προχώρησε στην επαναδιατύπωση μέρους του κειμένου, επιφέροντας σ’ αυτό τις απολύτως αναγκαίες, κατά την άποψή της, τροποποιήσεις τόσο από ουσιαστική όσο και από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμος του 2007».

11 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων