Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιανουαρίου, 19 Απριλίου, την 21η και στις 28 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να καταργηθεί ο πίνακας του νόμου και να καταστεί δυνατή η επαναδιατύπωση και συγκέντρωση όλων των ελεγχόμενων περιοχών σε έναν ενιαίο πίνακα διατάγματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, η ανάγκη επαναδιατύπωσης και περίληψης όλων των ελεγχόμενων περιοχών σε έναν ενιαίο πίνακα διατάγματος έχει προκύψει λόγω αλλαγών στο καθεστώς και στην ονομασία ορισμένων περιοχών από εκείνα του αρχικού καθορισμού τους.

Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου επισημάνθηκε από την επιτροπή η ανάγκη να καθοριστεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Νομική Υπηρεσία υπέβαλε αναθεωρημένο κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ότι υπάρχει ασάφεια στις πρόνοιες του άρθρου 11 του βασικού νόμου, η οποία διαπιστώθηκε μετά από διαφορετικές αποφάσεις του δικαστηρίου. Η ασάφεια αυτή αφορά τη γραπτή ειδοποίηση που αποστέλλεται, σε περίπτωση που καθυστερείται η καταβολή οφειλόμενων ενοικίων, και το κατά πόσο αυτή θεωρείται κατάλληλη ειδοποίηση, που τερματίζει τη σύμβαση ενοικίασης και καθιστά τον ενοικιαστή θέσμιο. Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει την υπό αναφορά διάταξη, ώστε να διευκρινιστεί ότι η πιο πάνω ειδοποίηση θα θεωρείται κατάλληλη ειδοποίηση, που τερματίζει αυτόματα τη σύμβαση ενοικίασης και καθιστά τον ενοικιαστή θέσμιο ενοικιαστή.

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την προσθήκη πρόνοιας στο υπό αναφορά νομοσχέδιο σύμφωνα με την οποία η πιο πάνω τροποποίηση δεν επηρεάζει τις εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

12 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων