Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 20 Μαρτίου 2006 μέχρι τις 9 Ιουλίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε για κάθε σύμβαση ή μνημόνιο σύμβασης και για όλα τα έγγραφα που ενσωματώνουν σύμβαση για καθορισμένο ποσό πέραν των £25 εκατομ. να καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου £50.000 μόνο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα αντικαταστήσει την ισχύουσα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία συμβάσεις για καθορισμένο ποσό πέραν των £25 εκατομ. υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ύψους £150 για τις πρώτες £100.000 συν δύο σεντ για κάθε £10 ή μέρος των £10 για το ποσό που υπερβαίνει τις £100.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο συντελεστής τέλους χαρτοσήμου για συμβάσεις που ενσωματώνουν ποσά θεωρείται χαμηλός, αλλά για μεγάλης αξίας συμβάσεις το ποσό που αντιστοιχεί σε καταβλητέο τέλος είναι σημαντικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι για σύμβαση αξίας £25 εκατομ. το τέλος χαρτοσήμου ανέρχεται σε £49.950.000 (£150 για τις πρώτες £100.000 και 0,2% για το ποσό που υπερβαίνει τις £100.000) και για σύμβαση αξίας £100 εκατομ. σε £199.950.

Υπό το φως των πιο πάνω, θεωρείται ότι το τέλος χαρτοσήμου για συμβάσεις μεγάλης αξίας, που αφορούν, μεταξύ άλλων, αγορά ή διάθεση μετοχών εταιρειών, συμμετοχή σε κοινοπραξία, παροχή χρηματοδότησης κ.λπ., λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και για τη διενέργεια μεγάλης αξίας συναλλαγών στην Κύπρο. Περαιτέρω, το ύψος του τέλους χαρτοσήμου που επιβάλλεται για συμβάσεις μεγάλης αξίας λειτουργεί και ως αντικίνητρο για την προσκόμιση και χαρτοσήμανση συμβάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην απώλεια κρατικών εσόδων λόγω φοροδιαφυγής.

Με στόχο την εξάλειψη των πιο πάνω αντικινήτρων και την ενίσχυση της προσπάθειας να καταστεί η Κύπρος διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και λόγω της ανάγκης βελτίωσης του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος και του επιπέδου συμμόρφωσης των φορολογουμένων, γίνεται εισήγηση για καθορισμό ενός μόνο ποσού τέλους χαρτοσήμου για συμβάσεις πέραν των £25 εκατομ., ύψους £50.000.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου είχε αρχίσει από την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, αλλά δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή της, με αποτέλεσμα το όλο θέμα να έχει επανεξεταστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της παρούσης περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, όσον αφορά τα πραγματικά κρατικά έσοδα από την είσπραξη του εν λόγω τέλους, κατά το 2004 αυτά ανήλθαν στα £20 εκατομ. και κατά το 2005 στα £23 εκατομ. περίπου. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν αναμένεται να προκύψει ουσιαστική απώλεια εσόδων, καθότι ο αριθμός των συμβάσεων πέραν των £25 εκατομ. που συνομολογούνται στην Κύπρο είναι πολύ μικρός. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν πρόσθετα κρατικά έξοδα λόγω της προσέλκυσης νέων συμβολαίων και της βελτίωσης του επιπέδου συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατατέθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με το ύψος των τελών χαρτοσήμου που επιβάλλονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν διάφορες εισηγήσεις για τροποποίηση των προτεινόμενων από την κυβέρνηση ρυθμίσεων. Οι εισηγήσεις αυτές αποφασίστηκε να διαβιβαστούν στο αρμόδιο υπουργείο για μελέτη, με στόχο την υιοθέτησή τους μέσα στα πλαίσια του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Οι εισηγήσεις αυτές έχουν ως ακολούθως:

1. Μείωση του προτεινόμενου ανώτατου ποσού τέλους χαρτοσήμου για συμβάσεις πέραν των £25 εκατομ. από £50.000 σε £10.000.

2. Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμανσης συμβάσεων αγοραπωλησίας που αφορούν:

· την πρώτη κατοικία, όταν η αξία αυτής δεν υπερβαίνει τις £150.000,

· τις κατοικίες των ορεινών και ημιορεινών περιοχών για μόνιμους κατοίκους, με εξαίρεση τις εξοχικές κατοικίες,

· τις κατοικίες τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που δεν ξεπερνούν τις £250.000.

3. Κατάργηση της επιβολής τέλους χαρτοσήμου για πολύ μικρές συμβάσεις μέχρι ποσού ύψους £20.000 και καθορισμός ανώτατου τέλους χαρτοσήμου ύψους £5.000 για συμβόλαια που ενσωματώνουν ποσό ύψους άνω των £25 εκατομ. Ταυτόχρονα, σταδιακή πλήρης εξάλειψη όλων των ρυθμίσεων που αφορούν καταβλητέα τέλη χαρτοσήμου αναφορικά με συμβάσεις που ενσωματώνουν ποσά μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αντιστάθμιση της απώλειας κρατικών εσόδων από άλλες πηγές.

Αναφορικά με τις πιο πάνω τεθείσες εισηγήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών με δύο επιστολές του, ημερομηνίας 3 Μαΐου και 26 Ιουνίου 2007, αντίστοιχα, ενημέρωσε την επιτροπή ως ακολούθως:

· Δεν υπάρχει ένσταση για υιοθέτηση της εισήγησης για καθορισμό ανώτατου ύψους καταβλητέου τέλους χαρτοσήμου σε £10.000 (αντί £50.000 που είχε προταθεί αρχικά από την κυβέρνηση) για συμβάσεις που ενσωματώνουν ποσά πέραν των £25 εκατομ. Συναφώς, η εισήγηση αυτή κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, το οποίο στη συνεδρία του στις 9 Μαΐου 2007, με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει ουσιαστική απώλεια φορολογικών εσόδων, υιοθέτησε τη σχετική πρόταση.

· Οι εισηγήσεις που αφορούν την απαλλαγή από την καταβολή τέλους χαρτοσήμου σε σχέση με την αγορά κατοικίας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τόσο για λόγους αρχής όσο και ουσίας δεν μπορούν να προωθηθούν στο παρόν στάδιο. Όπως αναφέρεται, ο στόχος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι άλλος και πιο συγκεκριμένα η εξάλειψη οποιωνδήποτε εμποδίων αναφορικά με τη συνομολόγηση συμβάσεων μεγάλης αξίας στην Κύπρο και την ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της προσπάθειας να καταστεί η Κύπρος διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, όπως και για τη βελτίωση του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος.

· Η εισήγηση για εξ ολοκλήρου κατάργηση του καταβλητέου τέλους χαρτοσήμου για συμβάσεις που ενσωματώνουν οποιαδήποτε ποσά είχε εξεταστεί μέσα στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2002 και είχε απορριφθεί λόγω αρνητικής επίπτωσης στα κρατικά έσοδα. Συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο θεωρεί ότι, για να προχωρήσει σε τέτοια πρόταση, θα πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα ρυθμίσεις για κάλυψη της απώλειας εσόδων που συνεπάγεται η εξ ολοκλήρου κατάργηση του τέλους αυτού με εναλλακτικές πηγές εσόδων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της συζήτησης που διεξήχθη, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτό η υιοθετηθείσα από την εκτελεστική εξουσία εισήγηση βουλευτή μέλους της, σύμφωνα με την οποία το καταβλητέο ανώτατο ποσό τέλους χαρτοσήμου για συμβάσεις πέραν των £25 εκατομ. ορίζεται σε £10.000. Παράλληλα, εισηγείται την τροποποίηση του τίτλου του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων