Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 10 Ιουλίου 2007. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και της κλαδικής ΑΤΙ/ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και ο διευθυντής του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), ο διευθυντής του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) και η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Σχολής. Στη δεύτερη συνεδρία που πραγματοποίησε η επιτροπή είχε κληθεί να παραστεί και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά λόγω κωλύματός του στη θέση του παρέστη τελικά η γενική διευθύντρια του εν λόγω υπουργείου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού ύψους £1.508.130 για κάλυψη δαπανών του ΤΕΠΑΚ που αφορούν την ίδρυση θέσεων του εντεταγμένου προσωπικού που υπηρετεί στα υπό ένταξη στο ΤΕΠΑΚ ιδρύματα.

Ειδικότερα, ιδρύονται νέες θέσεις εντεταγμένου προσωπικού των υπό ένταξη ιδρυμάτων (ΑΤΙ, Νοσηλευτική Σχολή και ΑΞΙΚ), οι οποίες αντιστοιχούν σε ισάριθμες θέσεις που προνοούνται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2007 για το ΑΤΙ και τη Νοσηλευτική Σχολή και σε αριθμό θέσεων που προνοούνται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2007 για το ΑΞΙΚ.

Στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση του υπουργείου προς το Υπουργικό Συμβούλιο, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο) όλων των βαθμίδων το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ υπηρετεί στα υπό ένταξη ιδρύματα μεταφέρεται, αν το επιθυμεί, σε θέσεις του ΤΕΠΑΚ που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό. Επισημαίνεται ότι οι επηρεαζόμενοι πρέπει να μεταφερθούν στο ΤΕΠΑΚ το αργότερο το Σεπτέμβριο του 2007, αμέσως με την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ.

2. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός του προσωπικού των υπό ένταξη ιδρυμάτων ο οποίος επιθυμεί να μεταφερθεί, αφού αποδεχθεί τη σχετική πρόταση για ένταξή του στο ΤΕΠΑΚ, αλλά και το γεγονός ότι οι εργασίες της Βουλής των Αντιπροσώπων θα διακοπούν για την καλοκαιρινή περίοδο και θα επαναρχίσουν τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, κρίθηκε σκόπιμο όπως μέσω του συμπληρωματικού προϋπολογισμού δημιουργηθεί στο ΤΕΠΑΚ ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων της Νοσηλευτικής Σχολής, του ΑΤΙ, καθώς επίσης και του προσωπικού του ΑΞΙΚ το οποίο ασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο που θα ενταχθεί στο ΤΕΠΑΚ. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο διορισμός από το ΤΕΠΑΚ του προσωπικού που επιθυμεί να μεταφερθεί σε αυτό.

3. Αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός του προσωπικού που θα μεταφερθεί στο ΤΕΠΑΚ, επισημαίνεται ότι θα διαμορφωθεί ανάλογα στο νέο προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2008 ο τελικός αριθμός του εντεταγμένου προσωπικού και παράλληλα θα καταργηθεί ο αριθμός των θέσεων που δε θα πληρωθούν. Επιπρόσθετα, κατάλληλες ρυθμίσεις θα γίνουν και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2008.

4. Στόχος των πιο πάνω ενεργειών είναι η διασφάλιση της ομαλής ένταξης του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) των υπό ένταξη ιδρυμάτων στο ΤΕΠΑΚ.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου τόσο οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού όσο και ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ τόνισαν ότι έγιναν μακρές και επίπονες διαβουλεύσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη, που διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια, ώστε να εξευρεθούν οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την ένταξη του εν λόγω προσωπικού στο ΤΕΠΑΚ, καθώς και για τη σωστή αξιοποίησή του σ’ αυτό. Όπως επισήμαναν οι ίδιοι, επιτεύχθηκε η όσο το δυνατόν πιο ισοζυγισμένη συμφωνία, ώστε να μην υπάρξει δυσμενής επηρεασμός και να διασφαλιστούν όσο το δυνατό καλύτερα οι όροι εργοδότησης του εντεταγμένου προσωπικού.

Ήδη με τον υφιστάμενο νόμο, όπως ανέφεραν οι πιο πάνω εκπρόσωποι, έχουν τεθεί τα πλαίσια για τη διασφάλιση όλων των ωφελημάτων του εν λόγω προσωπικού και λήφθηκε υπόψη το καθεστώς της υφιστάμενης θέσης τους, η οποία έτυχε περαιτέρω βελτίωσης, αφού λαμβάνουν μία προσαύξηση με την ένταξή τους στο ΤΕΠΑΚ, έχοντας παράλληλα στα επόμενα χρόνια βελτιωμένες προοπτικές ανέλιξης.

Η επιτροπή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου επισήμανε ότι στο άρθρο 27 του υφιστάμενου νόμου προβλέπεται πως για τη μεταφορά στο ΤΕΠΑΚ του εντεταγμένου προσωπικού απαιτείται η δημιουργία θέσεων με βάση την έκδοση σχετικών κανονισμών, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση. Γι’ αυτό και υποβλήθηκε ερώτημα προς τους αρμοδίους για ποιο λόγο δεν ετοιμάστηκαν οι κανονισμοί αυτοί.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού τόνισαν ότι το θέμα αυτό απασχόλησε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο απευθύνθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η οποία του υπέδειξε ότι μόνο μέσω προϋπολογισμού δημιουργούνται νέες θέσεις και όχι με βάση κανονισμούς, γι’ αυτό, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, η πρόνοια στο συγκεκριμένο άρθρο είναι «λανθασμένη». Επιπλέον, όπως επισήμαναν, δε θα γίνουν κανονισμοί, αλλά, μετά την έγκριση των θέσεων που προβλέπονται στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό, θα καταρτιστούν ιδιωτικές συμφωνίες με όσα μέλη του εντεταγμένου προσωπικού ενδιαφερθούν.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία νέων θέσεων γίνεται μόνο μέσω προϋπολογισμού, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πρόνοια στο άρθρο 27 του υφιστάμενου νόμου δεν υπήρχε κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, αλλά προστέθηκε αργότερα.

Η επιτροπή επισήμανε ότι η συγκεκριμένη πρόνοια που προστέθηκε στο νόμο είχε τη σκοπιμότητά της, διότι η Βουλή επιθυμούσε οι σχετικές ρυθμίσεις που θα αφορούσαν το εντεταγμένο προσωπικό να τεθούν ενώπιόν της για έγκριση, αλλά και για την πληρέστερη ενημέρωσή της.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ δήλωσαν ότι το πανεπιστήμιο θα αρχίσει να λειτουργεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2007 και για τη λειτουργία και τη ρύθμιση των προγραμμάτων του απαιτείται το αναγκαίο προσωπικό, γι’ αυτό και πρέπει να προωθηθεί άμεσα το θέμα των προσλήψεων του προσωπικού, ιδιαίτερα για τα επόμενα ένα με δύο έτη. Ειδικότερα, για το πρώτο έτος σπουδών παρουσιάζονται ορισμένες ελλείψεις σε σχέση με τα εργαστήρια. Στην περίπτωση που ο εν λόγω συμπληρωματικός προϋπολογισμός δεν εγκριθεί, επισήμαναν, το ΤΕΠΑΚ θα προχωρήσει στο διορισμό εκλελεγμένου προσωπικού, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος του εντεταγμένου προσωπικού. Αν κάποιος από το εντεταγμένο προσωπικό επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για συγκεκριμένη θέση, όχι με το καθεστώς του εντεταγμένου προσωπικού αλλά ως εκλελεγμένο προσωπικό για υψηλότερη θέση, μπορεί, αλλά τότε η επιλογή αυτή θα γίνει επί ίσοις όροις και θα κριθεί με βάση τα προσόντα του.

Στην όλη συζήτηση ενεπλάκησαν και εκπρόσωποι των καθηγητών του ΑΤΙ οι οποίοι κατέχουν διδακτορικό τίτλο, δηλώνοντας ότι οι όλες διευθετήσεις και ρυθμίσεις που έγιναν από πλευράς των αρμόδιων υπουργείων δεν τους βρίσκουν σύμφωνους, διότι διαφοροποιήθηκε η υφιστάμενη ιεράρχηση και πυραμίδα που υπάρχει στο ΑΤΙ. Οι ίδιοι τόνισαν επίσης ότι αδικούνται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες ευνοούν αυτούς που έχουν έτη υπηρεσίας και περισσότερες προαγωγές. Εν κατακλείδι, ανέφεραν ότι κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται, για να έχουν τη θέση του επίκουρου καθηγητή, η οποία θα πρέπει να τους δοθεί ως θέση εντεταγμένου προσωπικού και όχι ως εκλελεγμένου. Οι απόψεις και θέσεις τους περιλαμβάνονται αναλυτικά σε επιστολή που απέστειλαν στην επιτροπή, με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2007.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσαν στη συνέχεια ότι έδωσαν ξανά την ευκαιρία στους πιο πάνω καθηγητές του ΑΤΙ να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους και ότι κατανοούν τις απόψεις τους, όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν, με βάση το νόμο, περιθώρια, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης. Όπως δήλωσαν επίσης, για το πιο πάνω θέμα ζητήθηκε και η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και κρίθηκε ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να τύχει της ίδιας μεταχείρισης με το υπόλοιπο προσωπικό. Επιπρόσθετα, ανέφεραν ότι το πιο πάνω προσωπικό, λόγω της μεταφοράς του στη Λεμεσό, θα λαμβάνει οδοιπορικά, τα οποία θα ανέρχονται στις £250 περίπου το μήνα. Τέλος, αφού τόνισαν για ακόμη μία φορά ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν δεν ήταν λύση ανάγκης αλλά μία πολύ προσεγμένη προσπάθεια προς όφελος του εντεταγμένου προσωπικού, κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής επιστολή, με ημερομηνία 9 Ιουλίου 2007, στην οποία επισυνάπτονται η μισθοδοσία και οι λοιποί όροι ένταξης στο ΤΕΠΑΚ του προσωπικού του ΑΤΙ, της Νοσηλευτικής Σχολής και του ΑΞΙΚ, που συμφωνήθηκαν κατά τη συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2007.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, συμπληρώνοντας τα πιο πάνω, επισήμανε ότι η μεταφορά του εντεταγμένου προσωπικού στο ΤΕΠΑΚ πραγματοποιείται ως μία ενιαία δομή και δεν μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε διακρίσεις. Γι’ αυτό το λόγο, για σκοπούς φυσικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο για όλα τα μέλη του προσωπικού που είναι λέκτορες. Όμως τόνισε ότι το διδακτορικό τους θα μετρήσει ως προσόν στο μέλλον για σκοπούς ανέλιξής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κρίνει ότι το όλο θέμα που αφορά το εντεταγμένο προσωπικό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και παρακολούθησης από πλευράς της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων