Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 10 Ιουλίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), ο αναπληρωτής διευθυντής του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), εκπρόσωποι της κλαδικής ΑΤΙ/ΠΑΣΥΔΥ, ο Διευθυντής του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) και η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Σχολής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έτσι ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα παραχώρησης του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) όλων των βαθμίδων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στα υπό ένταξη ιδρύματα (ΑΤΙ, ΑΞΙΚ και Νοσηλευτική Σχολή) κατά τη μεταβατική περίοδο της παράλληλης λειτουργίας τους με το ΤΕΠΑΚ, για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους με το απαραίτητο προσωπικό.

Όπως ανέφερε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τα υπό ένταξη ιδρύματα θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους για μια μεταβατική περίοδο μέχρι την αποφοίτηση όλων των φοιτητών τους, γι’ αυτό και πρέπει να τους παραχωρηθεί από το ΤΕΠΑΚ το απαραίτητο προσωπικό για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους. Όπως επίσης η ίδια επισήμανε, το επηρεαζόμενο προσωπικό θα εξακολουθεί να κατέχει την οργανική θέση στην οποία έχει μεταφερθεί στο ΤΕΠΑΚ, για σκοπούς όμως αποτελεσματικής λειτουργίας των υπό ένταξη ιδρυμάτων θα υπάγεται στην εποπτεία του αρμόδιου υπουργείου.

Επιπρόσθετα, η πιο πάνω εκπρόσωπος τόνισε ότι η χρονική διάρκεια της παραχώρησης των υπηρεσιών του επηρεαζόμενου προσωπικού θα θεωρείται ως υπηρεσία στο ΤΕΠΑΚ για όλους τους σκοπούς.

Τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και την προώθησή του για ψήφιση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να διαφωνεί με το νομοσχέδιο, εισηγήθηκε τη διαγραφή φράσης από το κείμενό του και ειδικότερα της φράσης «..., αν υπάρχει ανάγκη των υπηρεσιών τους...,» ώστε να μην υπάρξει ερμηνευτικό πρόβλημα όσον αφορά την παραχώρηση των υπηρεσιών του εντεταγμένου προσωπικού και να αποδίδεται καλύτερα ο σκοπός για τον οποίο θεσπίζεται η συγκεκριμένη πρόνοια.

Επιπρόσθετα, τόσο η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας όσο και ο εκπρόσωπος του ΑΤΙ επισήμαναν ότι κατά τη μεταβατική περίοδο για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ιδρυμάτων που τους αφορούν, ειδικότερα της Νοσηλευτικής Σχολής και του ΑΤΙ, θα ήταν σκόπιμο να γίνουν ανάλογες ρυθμίσεις και στις σχετικές νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων, αντίστοιχα.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ, αναφορικά με την πρώτη εισήγηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, δήλωσαν ότι η διατύπωση της σχετικής πρόνοιας στο νομοσχέδιο αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα, γι’ αυτό και πρέπει να παραμείνει ως έχει, διαφορετικά δε θα διασφαλιστεί ούτε η ομαλή λειτουργία του ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, η εν λόγω πρόνοια προβλέπει επίσης ότι το εντεταγμένο προσωπικό παραχωρείται “υποχρεωτικά” από το ΤΕΠΑΚ στη δημόσια υπηρεσία, οπότε, αν υιοθετείτο η πιο πάνω εισήγηση, τότε ενδεχομένως δε θα παρέμενε προσωπικό για τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ.

Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με τη δεύτερη πιο πάνω επισήμανση/παρατήρηση, δήλωσε ότι σε συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία θα προωθηθούν το συντομότερο οι ανάλογες ρυθμίσεις και στις νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία των υπό ένταξη ιδρυμάτων, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να τιτλοφορείται «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007».

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων