Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 10 Ιουλίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), της ΟΕΒ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της εταιρείας PRIMETEL. Η εταιρεία AREEBA, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, έτσι ώστε να επέλθει ευθυγράμμιση και ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές Οδηγίες, καθώς και η θέσπιση διατάξεων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κοινοτικών κανονισμών όπως αυτοί περιγράφονται στο προοίμιο του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και το Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη διεύρυνση των εξουσιών του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζει το κοινοτικό δίκαιο σε ευθυγράμμιση με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ.

2. Τη διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων του επιτρόπου αναφορικά με το δικαίωμά του να τροποποιεί τους όρους γενικών εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/20/ΕΚ.

3. Την παραχώρηση στον επίτροπο αρμοδιοτήτων αναφορικά με την επικύρωση ονομάτων τομέα .eu ανωτάτου επιπέδου σε δημόσιους φορείς σύμφωνα με τον Κανονισμό 874/2004/ΕΚ.

4. Την ορθότερη απόδοση των διατάξεων της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη συμπερίληψη διατάξεων που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα των προσώπων να αρνηθούν ή να αποσύρουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε καταλόγους που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της νομοθεσίας.

5. Τη ρύθμιση της υποχρέωσης των παροχέων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον καλούντα στις αρχές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άμεσης επέμβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

6. Τη διασαφήνιση της διαδικασίας δημοσίευσης και τροποποίησης υποδειγμάτων προσφοράς υπηρεσιών από τους υπόχρεους παροχείς και την κάλυψη του συνόλου των υποδειγμάτων προσφοράς που επιβάλλονται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αγοράς και ετοιμάζονται από τους εν λόγω παροχείς σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ.

7. Την καλύτερη διοικητική διαχείριση των χρηματικών ποσών που επιβάλλονται από τον επίτροπο, καθώς και τυχόν αποζημιώσεων που πιθανόν καλείται να καταβάλλει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η άμεση ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας κρίνεται αναγκαία, καθότι έχουν ήδη σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο προειδοποιητικές επιστολές, η πρώτη με αρ. 2006/2115, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2006, και η δεύτερη με αρ. 2006/4138, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2006. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με το περιεχόμενο της πρώτης προειδοποιητικής επιστολής η οποία αφορούσε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/22/ΕΚ, κατά τρόπο που άφησε ικανοποιημένη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα να κλείσει η υπόθεση επί παραβάσει εναντίον της. Εντούτοις, το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει εντοπίσει ότι λόγω της διατύπωσής του το συγκεκριμένο άρθρο όπως έχει μεταφερθεί στην κυπριακή έννομη τάξη πιθανόν να τυγχάνει διαφορετικής ερμηνείας από το αντίστοιχο άρθρο της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ, με ενδεχόμενο τη δημιουργία προβλημάτων κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στο θέμα αυτό, και ως εκ τούτου προτείνεται με το εν λόγω νομοσχέδιο σαφέστερη διατύπωση επί του συγκεκριμένου θέματος.

Με τη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει εναρμονιστεί με τις Οδηγίες 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ. Η Κυπριακή Δημοκρατία σε απάντησή της στην εν λόγω προειδοποιητική επιστολή δεσμεύτηκε να εφαρμόσει έγγραφο πολιτικής, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, για συμμόρφωση με τις πιο πάνω Οδηγίες.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δήλωσε στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν προσωπικά δεδομένα διατυπώθηκαν κατόπιν συνεννόησης του γραφείου του με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμβάλλουν στην ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ιδιαίτερα με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ταυτόχρονα δήλωσε ότι η προτεινόμενη διάταξη για αντικατάσταση της “τοπικής αρχής” με την “αρμόδια αρχή” κρίνεται αναγκαία, καθότι αδειοδοτήσεις, με βάση το νόμο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, δίνονται και από άλλες αρμόδιες αρχές, όχι μόνο από την τοπική αρχή.

Ο εκπρόσωπος της ΑΤΗΚ, χωρίς να διαφωνεί με το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου, εξέφρασε την παρατήρηση/επιφύλαξή του στην προτεινόμενη πρόνοια που αφορά τις υποχρεώσεις που δύναται ο επίτροπος να επιβάλλει σε πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, δηλώνοντας ότι η πρόνοια αυτή ενδέχεται να συγκρούεται με υφιστάμενη διάταξη της βασικής νομοθεσίας.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ταυτόχρονα πρότεινε όπως στο εδάφιο (8) του άρθρου 89 της βασικής νομοθεσίας αντικατασταθεί η φράση “γραπτή έγκριση”, που οφείλει ο παροχέας να λάβει από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες και εγκαταστάσεις σχετικά με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από τη φράση “γραπτή άδεια”, ούτως ώστε να συνάδει με το λεκτικό της περί δήμων νομοθεσίας.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ διατύπωσε τη διαφωνία του αναφορικά με τη διάταξη του νομοσχεδίου που αναφέρεται στις διαδικασίες κατάσχεσης του τερματικού εξοπλισμού, δηλώνοντας ότι, στις περιπτώσεις που η μη συμμόρφωση δεν αφορά βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, θα πρέπει να παρέχεται χρόνος για συμμόρφωση και ακολούθως, αν δεν επιτευχθεί συμμόρφωση, να πραγματοποιείται η κατάσχεση.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας PRIMETEL, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως τεθούν σαφή χρονοδιαγράμματα στην προτεινόμενη διάταξη που προβλέπει ότι κατά τη διάνοιξη ή εκσκαφή δρόμου η αρμόδια αρχή και/ή ο παροχέας υποχρεούνται να αποκαταστήσουν το δρόμο στην αρχική του κατάσταση εντός εύλογου χρόνου, ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας του κοινού.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις/επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην επιτροπή, διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις:

1. Όσον αφορά την παρατήρηση του εκπροσώπου της ΑΤΗΚ για ενδεχόμενη σύγκρουση της προτεινόμενης διάταξης με διάταξη της βασικής νομοθεσίας, δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοια σύγκρουση ή αντίθεση, καθότι στη βασική νομοθεσία γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από άλλες νομοθεσίες.

2. Όσον αφορά την παρατήρηση της εκπροσώπου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, εισηγήθηκε τη συμπερίληψη στη σχετική διάταξη και της λέξης “άδεια”, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αναφορές που γίνονται τόσο σε εγκρίσεις όσο και σε άδειες στις διάφορες νομοθεσίες.

3. Όσον αφορά την παρατήρηση του εκπροσώπου της ΟΕΒ αναφορικά με τις διαδικασίες κατάσχεσης του τερματικού εξοπλισμού, δήλωσε ότι όπως προτείνονται οι πρόνοιες αυτές εξυπηρετούν τη σωστή υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου.

4. Όσον αφορά την παρατήρηση του εκπροσώπου της εταιρείας PRIMETEL όπως τεθούν σαφή χρονοδιαγράμματα για αποκατάσταση των δρόμων στην προτέρα, πριν από την εκσκαφή ή διάνοιξη, κατάσταση, συμφώνησε με εισήγηση του προέδρου της επιτροπής, ώστε η αναφορά στην προτεινόμενη διάταξη σε “εύλογο χρόνο” αποκατάστασης να αντικατασταθεί από αναφορά σε “άμεση” αποκατάσταση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

11 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων