Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος

Χρήστος Στυλιανίδης

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Αντώνης Αντωνίου

Αντρέας Φακοντής

Αθηνά Κυριακίδου

Μαρία Κυριακού

Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, με σχετική επιστολή της προς την επιτροπή, διατύπωσε γραπτώς τη θέση της επί του νομοσχεδίου και εξέφρασε τις ειλικρινείς απολογίες της για την απουσία εκπροσώπων της από τη συζήτηση, λόγω άλλων εξίσου σοβαρών ειλημμένων υποχρεώσεών τους.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

1. Η τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι, στις περιπτώσεις που γεννιούνται πάνω από ένα παιδιά την ίδια μέρα, το δικαίωμα της γονικής άδειας να είναι δεκατρείς βδομάδες για το κάθε παιδί και όχι δεκατρείς βδομάδες συνολικά για όλα τα παιδιά.

2. Η τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου, έτσι ώστε όχι μόνο η λήψη γονικής άδειας, αλλά και η αίτηση για λήψη γονικής άδειας να μην αποτελούν λόγο τερματισμού της απασχόλησης και, σε περίπτωση που τερματίζεται η απασχόληση λόγω υποβολής αίτησης για λήψη γονικής άδειας, τότε ο τερματισμός αυτός να είναι παράνομος και να παρέχει στον εργοδοτούμενο δικαίωμα αποζημίωσης.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προειδοποιητική επιστολή της, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2007, επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει μεταφέρει ορθά στην εθνική της νομοθεσία την Οδηγία 96/34/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 1996 και συγκεκριμένα τις ρήτρες 2.1 και 2.4 της συνημμένης στην Οδηγία συμφωνίας πλαισίου για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ρήτρα 2.1 της συμφωνίας πλαισίου, παρέχεται το δικαίωμα γονικής άδειας στους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με το παιδί αυτό. Σύμφωνα με νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχει ερμηνευθεί ότι, σε περίπτωση που γεννιούνται ταυτόχρονα περισσότερα από ένα παιδιά, οι γονείς δικαιούνται γονική άδεια για καθένα παιδί ξεχωριστά. Αντίθετα, η υφιστάμενη κυπριακή νομοθεσία, στο άρθρο 4, παράγραφος 2(β), του βασικού νόμου, προβλέπει ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει γεννηθεί πάνω από ένα παιδί την ίδια μέρα, το δικαίωμα γονικής άδειας είναι δεκατρείς εβδομάδες για όλα τα παιδιά και όχι για το καθένα ξεχωριστά.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη ρήτρα 2.4 της συμφωνίας πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, για να προστατεύουν τους εργαζομένους έναντι απολύσεων, εξαιτίας της αίτησης ή λήψης γονικής άδειας. Κατά παράβαση της ρήτρας αυτής, η εθνική νομοθεσία δεν παρέχει προστασία από απολύσεις που γίνονται εξαιτίας της αίτησης γονικής άδειας αλλά μόνο εξαιτίας της λήψης γονικής άδειας.

Σημειώνεται ότι όλα τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος εξέφρασαν τη συμφωνία τους με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ επανέλαβε τη θέση της ΠΕΟ, όπως αυτή είχε εκφραστεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, ότι η οργάνωση συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ταυτόχρονα όμως, όπως δήλωσε, για να μπορέσει να ασκηθεί πραγματικά αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει η γονική άδεια να θεσμοθετηθεί ως άδεια με απολαβές.

Η ΔΕΟΚ εξέφρασε γραπτώς τη θέση της με σχετική επιστολή της στην οποία αναφέρει ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν στοιχεία από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους αριθμούς ανδρών και γυναικών που έλαβαν γονική άδεια από το χρόνο που θεσπίστηκε ο βασικός νόμος, δηλαδή από το 2002, μέχρι σήμερα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαντώντας στο πιο πάνω ερώτημα, ανέφεραν ότι το 2003 λήφθηκαν συνολικά 18 γονικές άδειες (1 άνδρας, 17 γυναίκες), το 2004 λήφθηκαν 49 γονικές άδειες (2 άνδρες, 47 γυναίκες), το 2005 λήφθηκαν 91 (1 άνδρας, 90 γυναίκες), το 2006 λήφθηκαν 86 γονικές άδειες (6 άνδρες, 80 γυναίκες) και μέχρι στιγμής, το 2007, έχουν ληφθεί 50 γονικές άδειες (1 άνδρας, 49 γυναίκες).

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι ο αριθμός ανδρών και γυναικών που έχουν λάβει γονική άδεια μέχρι σήμερα είναι πολύ μικρός και ανέφεραν ότι είναι φανερό ότι ο βασικός λόγος που οι γονείς δε λαμβάνουν γονική άδεια είναι το γεγονός ότι η άδεια αυτή δε συνοδεύεται από σχετικό επίδομα. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το υπουργείο να εξετάσει, πρώτον, το ενδεχόμενο επέκτασης της γονικής άδειας και, δεύτερον, το ενδεχόμενο καταβολής επιδόματος στους λήπτες γονικής άδειας, προκειμένου να λειτουργήσει πραγματικά ο θεσμός αυτός, ο οποίος αποτελεί ένα βασικό κοινωνικό μέτρο για τη διευκόλυνση του συνδυασμού των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζόμενων γονέων.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων