Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, των Κρατών Μελών της που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Μη Εξάπλωση των Πυρηνικών Όπλων και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:
Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος
Ελένη Θεοχάρους Κύπρος Χρυσοστομίδης
Πάμπης Κυρίτσης Χρήστος Στυλιανίδης
Ανδρέας Αγγελίδης Κυριάκος Χατζηγιάννη
Δημήτρης Συλλούρης Δημήτρης Συλλούρης

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησαν από κοινού το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2007.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, των Κρατών Μελών της που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Μη Εξάπλωση των Πυρηνικών Όπλων και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που πηγάζουν από τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος (2), της Πράξης Προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 23(α)(i) της πιο πάνω συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κύπρος έχει ήδη προσχωρήσει στη Συνθήκη για τη Μη Εξάπλωση των Πυρηνικών Όπλων με τον κυρωτικό Νόμο αρ. 8 του 1990, στη Συνθήκη Εγγυήσεων στο πλαίσιο της πιο πάνω συνθήκης με τον κυρωτικό Νόμο αρ. 3 του 1973 και στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συνθήκης Εγγυήσεων (Small Protocol) με τον κυρωτικό Νόμο αρ. 27(ΙΙΙ) του 2002.

Με βάση τις πιο πάνω διεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποστέλλει στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με τη διακίνηση ή κατοχή πυρηνικών υλικών και σχετικού εξοπλισμού ή τεχνολογίας, οι οποίες κοινοποιούνται και στο Τμήμα Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ).

Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας Εγγυήσεων της Κύπρου με το ΔΟΑΕ το Δεκέμβριο 2006 επισκέφθηκαν την Κύπρο δύο επιθεωρητές του ΔΟΑΕ, οι οποίοι επιθεώρησαν διάφορες πηγές και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με πυρηνικά υλικά (μικρές ποσότητες ουρανίου, πλουτωνίου ή θορίου) και οι οποίοι, όπως πληροφόρησαν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, έμειναν ικανοποιημένοι από τα ευρήματα της επιθεώρησης.

Παρ’ όλ’ αυτά, μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος είναι υποχρεωμένη ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσχωρήσει στην τριμερή συμφωνία που υπάρχει μεταξύ της ΕΥΡΑΤΟΜ, των κρατών μελών της που δε διαθέτουν πυρηνικά όπλα (ΚΜΧΠΟ) και του ΔΟΑΕ, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Μη Εξάπλωση Πυρηνικών Όπλων του 1977 (Συμφωνία 78/164/ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΕ L51, της 22ας Φεβρουαρίου 1978), όπως συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο (Συνθήκη 1999/188/ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΕ L67, της 13ης Μαρτίου 1999) της συμφωνίας αυτής.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, στην Κύπρο υπάρχουν μικρές ποσότητες απεμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως υλικό θωράκισης έναντι ιονίζουσας ακτινοβολίας σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην ιατρική (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας) ή στη βιομηχανία (βιομηχανικές ραδιογραφίες), καθώς και μικρές ποσότητες πυρηνικών υλικών, που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς [Εργαστήριο Ραδιοχημείας, Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Κύπρου)]. Τα υλικά αυτά εμπίπτουν στις πρόνοιες της πιο πάνω συνθήκης.

Η διακίνηση πυρηνικών υλικών, όπως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, περιλαμβανομένης και της παράνομης διακίνησης τέτοιων υλικών, καθώς και σχετικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, μέσω των λιμανιών και αεροδρομίων ή άλλων σημείων εισόδου στην Κύπρο, ρυθμίζεται και ελέγχεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια, καθώς και με βάση την πιο πάνω συνθήκη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, στις 12 Δεκεμβρίου 2006, με την οποία καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, της Πράξης Προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποτραπεί η λήψη περαιτέρω μέτρων εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η προθεσμία που δόθηκε για συμμόρφωση έληξε στις 15 Απριλίου 2007.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος των επιτροπών βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου.

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων