Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ενίσχυσης της Ασφάλειας των Λιμανιών Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου (ΚΝΣ), της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ), του Κυπριακού Συνδέσμου Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Επιτροπή Ναυτιλίας). Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελία της Δημοκρατίας και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου κοινοποίησε γραπτώς τις θέσεις του επί του θέματος στην επιτροπή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η ημερομηνία υιοθέτησης της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ήταν η 15η Ιουνίου 2007.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, το εν λόγω νομοσχέδιο:

1. καθορίζει την Αρχή Λιμένων Κύπρου ως την αρχή ασφάλειας λιμανιών της Δημοκρατίας, η οποία καθίσταται υπεύθυνη για θέματα ασφάλειας σε όλα τα λιμάνια,

2. προβλέπει την αξιολόγηση της ασφάλειας και την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας για τα εν λόγω λιμάνια,

3. προβλέπει υπεύθυνο ασφάλειας για κάθε τέτοιο λιμάνι, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, έπειτα από πρόταση της αρχής ασφάλειας λιμανιού,

4. προβλέπει για την ενημέρωση από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των λοιπών κρατών μελών της για τα προαναφερόμενα ζητήματα,

5. καθορίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών από πρόσωπα που ενεργούν στα πλαίσια εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμανιών, δεδομένων των απειλών για συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Παράλληλα, με το εν λόγω νομοσχέδιο ενισχύονται οι πρόνοιες του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 1985 έως 2006 και, με την εφαρμογή του, αναμένεται ότι θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια των λιμανιών και ειδικότερα των προσώπων, της υποδομής και του εξοπλισμού των λιμένων.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου (ΚΝΣ), της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών (ΚΕΠ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Επιτροπή Ναυτιλίας) συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Επίσης, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, με γραπτή επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, δήλωσε τη συμφωνία του με τις διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς να διαφωνεί με το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου, διατύπωσε στην επιτροπή τις ακόλουθες επιμέρους παρατηρήσεις:

1. Την αναγκαιότητα συμμετοχής και της αστυνομίας στον καταρτισμό και στην εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 5.

2. Την ανάγκη συγκεκριμενοποίησης του οργανισμού ή της ομάδας που θα εξουσιοδοτείται από την αρμόδια αρχή, για να αναπτύσσει σχέδια ασφάλειας λιμένων στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 7(4).

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην επιτροπή, βουλευτές μέλη της διατύπωσαν τις πιο κάτω παρατηρήσεις/επιφυλάξεις:

1. Τη δυνατότητα παραπομπής διατάξεων του νομοσχεδίου σε παραρτήματα της ευρωπαϊκής Οδηγίας αντί της ενσωμάτωσης αυτούσιων των παραρτημάτων αυτής στο κείμενο του νομοσχεδίου.

2. Την ανάγκη συγκεκριμενοποίησης του άρθρου 13 του νομοσχεδίου, που αφορά το επίπεδο, από άποψη ασφάλειας, των επιθεωρητών ασφάλειας, καθώς και των ατόμων που χειρίζονται εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες.

Στις πιο πάνω παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, διατύπωσε γραπτώς τις απόψεις της, τις οποίες απέστειλε στην επιτροπή και οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Είναι νομοτεχνικά δυνατό για το νομοσχέδιο να παραπέμπει σε παραρτήματα της Οδηγίας αντί να τα ενσωματώνει στο κείμενό του, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να τροποποιείται ο νόμος σε κάθε περίπτωση που τροποποιούνται τα παραρτήματα της Οδηγίας.

2. Γίνεται εισήγηση για διασαφήνιση του άρθρου 13 του νομοσχεδίου, έτσι ώστε η φράση «κατάλληλου επιπέδου από απόψεως ασφάλειας», που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, να περιλαμβάνει τις παραμέτρους της εχεμύθειας, της αξιοπιστίας, των γνώσεων ή ικανοτήτων, για να εκτελεί το μέλος του προσωπικού τα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να υιοθετήσει τις πιο πάνω απόψεις της Αρχής Λιμένων Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας και, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν στις πρόνοιες του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

9 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων