Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαΐου, στις 14 και 28 Ιουνίου και στις 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Κυπριακού Συνδέσμου Εκτροφέων Βοοειδών Χολστειν-Φριζιαν και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο με τη δημιουργία νομικού πλαισίου για την εφαρμογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο προοίμιο του νομοσχεδίου και αφορούν την προστασία της υγείας των ζώων, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία νομικού πλαισίου για την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών και κοινοτικών αποφάσεων που αφορούν την υγεία των ζώων.

2. Η χορήγηση εξουσίας στο διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλα διοικητικά μέτρα, σε περίπτωση παράβασης διατάξεων των κοινοτικών κανονισμών και των κοινοτικών αποφάσεων όπως καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα που προστίθεται στη βασική νομοθεσία.

3. Η θέσπιση ποινικών αδικημάτων και ποινών αναφορικά με την παράβαση κοινοτικών κανονισμών και κοινοτικών αποφάσεων όπως αυτά καθορίζονται στο Δεύτερο και Τρίτο Παράρτημα, που προστίθενται στη βασική νομοθεσία.

4. Η διασαφήνιση των υποχρεώσεων των επιχειρηματιών ή των προσώπων που έχουν στην κατοχή, φύλαξη ή φροντίδα τους ζώα, σε περίπτωση που παρατηρήσουν αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα στα ζώα τους ή υποπτευθούν την παρουσία γνωστοποιητέας ασθένειας.

5. Η εναρμόνιση των διατάξεων του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου για το καθεστώς, βάσει του άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της Πράξης Προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφορικά με τη διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων από τις περιοχές της Δημοκρατίας όπου η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στις περιοχές εκείνες όπου ασκεί τέτοιο έλεγχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 και 2003, καθώς και τα δύο υπουργικά διατάγματα του 1975 και 1976 απαγορεύουν τη μετακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων από τις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, ενώ ο σχετικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αίρει τις απαγορεύσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κανονισμοί οι οποίοι αναφέρονται στο προοίμιο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου εφαρμόζονται ήδη από την ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό επιβάλλεται η άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση, ώστε η αρμόδια αρχή να μπορεί να εφαρμόζει τις πρόνοιες των κοινοτικών κανονισμών. Ακόμα, τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης ή διαφοροποίησης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση και παράλληλα η υιοθέτηση των προνοιών των κοινοτικών κανονισμών είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη. Επίσης, όπως αναφέρεται, ο μηχανισμός για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας έχει ήδη εγκαθιδρυθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε άμεσες οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες ή άλλες οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων ούτε οποιοδήποτε άμεσο κόστος. Όπως διευκρινίζεται, το άμεσο ή μακροχρόνιο κόστος εξαρτάται από την εμφάνιση ή μη ζωικής ασθένειας λόγω των εξόδων για θανάτωση και καταστροφή των θανατωμένων ζώων και της καταβολής αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους. Τέλος, τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι οι πρόνοιες των κοινοτικών κανονισμών, οι οποίοι υιοθετούνται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επεξηγήθηκαν στους ενδιαφερομένους στο παρελθόν κατά την εφαρμογή των διάφορων προγραμμάτων που απορρέουν από τους κανονισμούς και αντίγραφο του νομοσχεδίου διαβιβάστηκε σε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις κτηνοτρόφων.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή επισήμανε ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου νόμου δεν καθορίζουν ρητά τις αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις που επιφέρουν επιβολή ποινής, αλλά παραπέμπουν στις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού κανονισμού ή της κοινοτικής απόφασης. Επιπλέον, η επιτροπή επισήμανε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό να τροποποιεί ή να αντικαθιστά με διάταγμά του οποιοδήποτε από τα παραρτήματα του νόμου ή των κανονισμών, γεγονός που αποκλείει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από την όλη διαδικασία. Τέλος, η επιτροπή τόνισε την ανάγκη αποκλεισμού της ταυτόχρονης παραπομπής ενώπιον δικαστηρίου και επιβολής διοικητικού προστίμου στην περίπτωση παράβασης των προνοιών ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Εκτροφέων Βοοειδών Χολστειν-Φριζιαν επισήμανε την αδυναμία των γεωργών να υποπτεύονται εμφάνιση γνωστοποιητέας ασθένειας και εισηγήθηκε όπως η συγκεκριμένη διάταξη απαλειφθεί από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε την απάλειψη από το νομοσχέδιο της πρόνοιας που παρέχει διακριτική ευχέρεια στο διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να καθορίζει το ύψος του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται εντός των πλαισίων των οδηγιών του υπουργού, κάτι που, κατά την άποψή του, αφήνει περιθώρια διάκρισης σε βάρος του πολίτη.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, αφού έλαβαν υπόψη τις πιο πάνω εισηγήσεις, κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε η εισήγηση της επιτροπής για τροποποίηση των παραρτημάτων του νομοσχεδίου που αφορούν ποινές ή/και διοικητικά μέτρα με σχετική τροποποίηση του βασικού νόμου και όχι με διατάγματα, καθώς και η εισήγηση για διαμόρφωση του κειμένου, έτσι ώστε να μη συντρέχει η επιβολή διοικητικού προστίμου με την παραπομπή προσώπου στο δικαστήριο. Επιπλέον, υιοθετήθηκε η εισήγηση του Κυπριακού Συνδέσμου Εκτροφέων Βοοειδών Χολστειν-Φριζιαν για διαγραφή του προτεινόμενου άρθρου σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης του διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από γεωργό σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η εισήγηση της επιτροπής για ενσωμάτωση στα παραρτήματα του υπό συζήτηση νομοσχεδίου των κοινοτικών διατάξεων που επισύρουν ποινές αντί της παραπομπής σε άρθρα των εν λόγω κοινοτικών διατάξεων δεν είναι εφικτή, λόγω του ότι αντίκειται στη βασική αρχή της άμεσης ισχύος των κοινοτικών κανονισμών στο ημεδαπό δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι η πρόνοια σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στο διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται εντός των πλαισίων των οδηγιών του υπουργού πρέπει να παραμείνει για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων