Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 14 Απριλίου και 2 Ιουλίου 2007. Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και ο γενικός διευθυντής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £5.798.031 και η χρήση του για δημιουργία νέων θέσεων και για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από διάφορες ρυθμίσεις που προτείνονται για σκοπούς αναδιάρθρωσης διάφορων τμημάτων στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο συνοδεύεται από εμπεριστατωμένο επεξηγηματικό υπόμνημα, προτείνονται ρυθμίσεις σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες, ως ακολούθως:

1. Δημιουργία εξακόσιων εξήντα εννέα (669) νέων θέσεων.

2. Κατάργηση εκατό δύο (102) θέσεων.

3. Σημείωση με διπλό σταυρό (++) σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων, ώστε οι θέσεις αυτές να καταργηθούν μετά την κένωσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Διαγραφή του διπλού σταυρού (++) από ογδόντα μία (81) θέσεις.

5. Αναπροσαρμογή της μισθοδοσίας επτακόσιων ογδόντα έξι (786) θέσεων, ως αποτέλεσμα προτάσεων για διαχωρισμό των διαζευκτικών προσόντων σε κατηγορίες θέσεων (π.χ. οικονομικοί και τεχνικοί κλάδοι) στα σχέδια υπηρεσίας των οποίων προβλέπονται τέτοια προσόντα.

6. Προσωπικές ρυθμίσεις σε σχέση με τις ετήσιες απολαβές για ογδόντα (80) θέσεις.

Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που έχουν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής, όλες οι πιο πάνω ρυθμίσεις συνεπάγονται συνολική μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη, ύψους £16.306.809 (πρόσθετη δαπάνη £18.713.228 - εξοικονόμηση £2.406.419). Η πραγματική δαπάνη θα είναι μικρότερη κατά τα πρώτα χρόνια και θα αυξάνεται σταδιακά μετά την πλήρωση των νέων θέσεων και των προσαυξήσεων που θα προστίθενται στη μισθοδοσία και γενικά με την ανέλιξη των υπαλλήλων.

Περαιτέρω, με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν αναβαθμίσεις θέσεων σε διάφορα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας προκύπτουν μέσα στα πλαίσια συμφωνίας με την ΠΑΣΥΔΥ κατά τις διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου το 2002. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε για την υποχρέωση διενέργειας μελετών για διαχωρισμό των διαζευκτικών προσόντων σε κατηγορίες θέσεων και σχετική δέσμευση ότι, ανάλογα με τα πορίσματα, το αρμόδιο υπουργείο θα προχωρούσε σε καθορισμό των βαθμολογικών επιπέδων των θέσεων και σε απόδοση της αντίστοιχης μισθοδοτικής κλίμακας, με βάση τα συμφωνηθέντα στο ενιαίο κρατικό μισθολόγιο. Απώτερος στόχος ήταν και είναι η πρόσληψη προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία σε τρεις αμιγείς κατηγορίες, δηλαδή:

· σε αποφοίτους σχολής μέσης παιδείας,

· σε αποφοίτους σχολών τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών,

· σε αποφοίτους πανεπιστημίων.

Σημειώνεται ότι, πέραν των πιο πάνω στοιχείων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει επίσης στοιχεία που αφορούν την ευρύτερη δημόσια υπηρεσία στην Κύπρο, ως ακολούθως:

Το μέγεθος της δημόσιας υπηρεσίας στην Κύπρο είναι διογκωμένο συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγάλη αυξητική τάση παρουσιάστηκε κατά τη δεκαετία 1995-2005, οπότε η απασχόληση στο δημόσιο τομέα διευρύνθηκε κατά 27%, δηλαδή κατά μέσο όρο 2,7% ετησίως. Την ίδια περίοδο το εθνικό εργατικό δυναμικό παρουσίασε αύξηση της τάξης του 21,4% ή 2,1% ετησίως. Ως αποτέλεσμα, η αναλογία των απασχολουμένων στον κρατικό τομέα επί του συνολικού δυναμικού αυξήθηκε από 13,8% το 1995 σε 14,4 % το 2005. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που παρουσιάζεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρυθμός αύξησης στην Κύπρο παρουσιάζεται ωστόσο μειωμένος τα τελευταία δύο χρόνια λόγω των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για μη δημιουργία νέων θέσεων και γενικά για συγκράτηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Οι δαπάνες για μισθούς στο δημόσιο ανέρχονται στο 17,7% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο των είκοσι πέντε χωρών μελών της ΕΕ (11,9% του ΑΕΠ), ενώ συγκριτικά είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, οι δαπάνες για μισθούς στο δημόσιο τομέα αποτελούν το 33,9% του συνόλου των δαπανών της κυβέρνησης (κεντρική κυβέρνηση, τοπικές αρχές και ημικρατικοί οργανισμοί), που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μέσου όρου της, που κυμαίνεται γύρω στο 22%. Σημειώνεται ότι τα δοθέντα στοιχεία αφορούν το 2005 και δεν περιλαμβάνουν τη Ρουμανία και Βουλγαρία.

Σύμφωνα πάντα με τα γραπτά στοιχεία που έχουν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής, εφόσον δεν προκύπτει ενδεχόμενο μείωσης μισθών, η μόνη μέθοδος συγκράτησης του υψηλού μισθολογίου είναι η επίδειξη και εφαρμογή μεγάλης περίσκεψης και περιορισμού στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων. Παρά ταύτα, υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες παρουσιάζεται πραγματική ανάγκη για ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, λόγω αφενός της ανάληψης ευθύνης εφαρμογής μεγάλου αριθμού εναρμονιστικών νομοθεσιών και αφετέρου της ανάγκης προσφοράς αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η κάλυψη των αναγκών αυτών με κανένα τρόπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι μπορεί και πρέπει να οδηγεί πάντοτε σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης, γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή διόγκωση του κόστους λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Αντίθετα, πρώτο βήμα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών του δημοσίου θα πρέπει να είναι η καλύτερη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και η αναδιάταξη του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις υπηρεσιών που ο κύκλος των αρμοδιοτήτων τους έχει περιοριστεί.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ υποστήριξε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αναφέροντας ότι οι διαβουλεύσεις που αφορούν υπηρεσίες που στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεών τους προνοούνται διαζευκτικά προσόντα είχαν αρχίσει από το 2003 και ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονων διαβουλεύσεων με την κυβέρνηση. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εξορθολογίζουν τον τρόπο λειτουργίας διάφορων υπηρεσιών όπου υπάρχει μικτό σύστημα προσλήψεων, όπου δηλαδή υπηρετούν απόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης οι οποίοι κατέχουν κάποια επιπλέον προσόντα, σε σχέση με άλλους υπαλλήλους οι οποίοι κατέχουν πανεπιστημιακά προσόντα. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι τέτοιες ρυθμίσεις ισχύουν ήδη στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, όπου επίσης στα σχέδια υπηρεσίας προνοούνταν διαζευκτικά προσόντα. Συναφώς, τάχθηκε επίσης υπέρ των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που αφορούν μεταφορά και αναβάθμιση θέσεων με τους κατόχους τους, δηλώνοντας ότι οι πρόνοιες αυτές είναι απόλυτα νόμιμες, βασίζονται σε νομικές αρχές που είναι κατοχυρωμένες, ότι πρόκειται για απόλυτα ισολογισμένες και λογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν υπαλλήλους με πολυετή υπηρεσία, οι οποίοι ήδη ευρίσκονται στο επίπεδο της μισθολογικής κλίμακας στην οποία και θα μεταφερθούν με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής σημαντικός αριθμός υπομνημάτων από διάφορους κλάδους ή και επηρεαζόμενες ομάδες δημόσιων υπαλλήλων, όπως και από μεμονωμένους δημόσιους υπαλλήλους αναφορικά με αιτήματα ή και συγκεκριμένες πρόνοιες αυτού οι οποίες θεωρήθηκε ότι έχρηζαν επανεξέτασης.

Προχωρώντας σε συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους να απαντήσουν επί των εξαχθέντων, μέσα από τα υπομνήματα, αιτημάτων ή άλλων σημείων προς επανεξέταση, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να συνυπολογισθούν στη λήψη των τελικών της αποφάσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στην απόφαση της επιτροπής, κατέθεσε ενώπιόν της σε διάφορα χρονικά στάδια, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, διάφορα στοιχεία, όπως και τις θέσεις του αναφορικά με ένα έκαστο των υπομνημάτων τα οποία είχαν σταλεί.

Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει ενώπιόν της το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με το ενδεχόμενο κάποιες πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου να είναι αντισυνταγματικές ή να προσκρούουν σε διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Συναφώς, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ζήτησε από την επιτροπή να του τεθούν γραπτώς συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με το ενδεχόμενο κάποιες πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου να είναι αντισυνταγματικές ή έκδηλα παράνομες.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι κυριότερες πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για τις οποίες υπήρξαν επιφυλάξεις αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

· Τη μεταφορά, μετονομασία και αναβάθμιση αριθμού θέσεων μαζί με τους υπηρετούντες κατόχους τους (Τελωνείο, Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Στατιστική Υπηρεσία κ.ά.).

· Το ενδεχόμενο άνισης μεταχείρισης υπηρετούντων υπαλλήλων σε διάφορα τμήματα σε σχέση με άλλους υπαλλήλους στα ίδια τμήματα οι οποίοι είναι ενδεχόμενο να έχουν αποκτήσει τα προνοούμενα στο υπό αναφορά νομοσχέδιο για σκοπούς αναβάθμισης πανεπιστημιακά ή άλλα προσόντα μετά τις ημερομηνίες που προβλέπονται σ’ αυτό.

· Το κατά πόσο πολλές από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, ειδικά αυτές που αφορούν τη μεταφορά, μετονομασία και αναβάθμιση αριθμού θέσεων μαζί με τους κατόχους τους, είναι νομικά επιτρεπτές, δεδομένου του ρόλου του συντεταγμένου οργάνου για διορισμούς, προαγωγές, μεταθέσεις δημόσιων υπαλλήλων, δηλαδή της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η επιτροπή, με επιστολή της, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2007, έθεσε ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συγκεκριμένα ερωτήματα και έλαβε σχετική γραπτή απάντηση, με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2007, η οποία είναι καταχωρισμένη στο σχετικό φάκελο που τηρείται στο αρχείο της Βουλής.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η επιτροπή κάλεσε και πάλι ενώπιόν της το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για περαιτέρω διευκρινίσεις επί της γραπτής τοποθέτησής του στα τεθέντα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ερωτήματα. Ο εν λόγω αξιωματούχος δήλωσε συναφώς ότι, κατά τη γνώμη του, οι προτεινόμενες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρυθμίσεις που αφορούν τη μετονομασία, αναβάθμιση και μεταφορά θέσεων με τους κατόχους τους από κατώτερη σε ανώτερη κλίμακα είναι νομικά επιτρεπτές και ότι στο παρελθόν είχαν γίνει ανάλογες ρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία με βάση γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες τέτοιες ρυθμίσεις μπορούσε να προωθηθούν, διότι ήταν επωφελείς.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συμφώνησε με επιφύλαξη της επιτροπής σύμφωνα με την οποία η προβλεπόμενη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ρύθμιση για τη δημιουργία τεσσάρων θέσεων Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης (κλίμακα Α14ii) στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας για σκοπούς αυτονόμησης των νοσοκομείων είναι ενδεχόμενο να αντίκειται στο άρθρο 127 του συντάγματος. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε απόσυρση της εν λόγω πρόνοιας με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της συζήτησης που διεξήχθη στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες επιμέρους θέσεις:

Η πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι, παρά τις όποιες επιφυλάξεις τους αναφορικά με επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για τις οποίες σχετικά ερωτήματα είχαν τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο. Στη λήψη της απόφασης αυτής δήλωσαν ότι έχουν συνυπολογίσει τις εκφρασθείσες ενώπιον της επιτροπής θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις οποίες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν τη μετονομασία, αναβάθμιση και μεταφορά θέσεων με τους κατόχους τους από κατώτερη σε ανώτερη κλίμακα είναι νομικά επιτρεπτές.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι, εφόσον το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι το αποτέλεσμα συμφωνιών μεταξύ της συνδικαλιστικής πλευράς και του εργοδότη, δηλαδή ΠΑΣΥΔΥ και δημόσιας υπηρεσίας, δεν μπορούν παρά να εισηγηθούν την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο. Παρά τις εκφρασθείσες επιφυλάξεις αναφορικά με επιμέρους σημεία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, θεωρούν ότι με πολλές πρόνοιές του εξορθολογίζονται χρόνιες καταστάσεις που οδηγούν στη δυσλειτουργία διάφορων τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, όπου, με βάση τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων, προνοούνται διαζευκτικά προσόντα, και ταυτόχρονα ικανοποιούνται πρόσθετες ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε ότι, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί στο στάδιο της συζήτησης από την επιτροπή αναφορικά με όλα τα ζητήματα που έχουν εγερθεί, θα εισηγηθεί την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο. Ο ίδιος βουλευτής δήλωσε ταυτόχρονα ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θεωρεί ότι δε θα συμβάλουν, παρά την περί του αντιθέτου εκφρασθείσα από την κυβέρνηση θέση, στην αύξηση της παραγωγικότητας στη δημόσια υπηρεσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της ψήφισης μόνο του μέρους εκείνου του υπό αναφορά νομοσχεδίου το οποίο αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι οι πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που αφορούν τη μεταφορά, μετονομασία και αναβάθμιση θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω μελέτης, ώστε οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την πλήρωσή τους να συνάδουν τόσο με τις συνταγματικές διατάξεις όσο και με τις σχετικές διατάξεις του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου και οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου ή κανονισμού διέπει τη λειτουργία της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επισυνάπτει νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου, το οποίο έχει κατατεθεί εκ νέου ενώπιόν της και έχει διαμορφωθεί, κατά τρόπο που, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2007, να διορθωθούν ορισμένα λάθη και παραλείψεις που έχουν στο μεταξύ εντοπιστεί από το αρμόδιο υπουργείο. Ταυτόχρονα, εισηγείται, σύμφωνα με την πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί πιο πάνω, την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου ποσού ύψους £5.741.550 και τη διάθεσή του για τους σκοπούς που αναφέρονται σ’ αυτό.

Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή δηλώνει τα ακόλουθα:

1. Από την όλη συζήτηση, όπως και από σειρά υπομνημάτων και άλλη ενημέρωση που είχε σε διάφορα στάδια διαπιστώνει ότι στο στάδιο των διαβουλεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ, οι οποίες, όπως φαίνεται, υπήρξαν μακροχρόνιες, η ενημέρωση των επηρεαζόμενων υπηρεσιών/τμημάτων και/ή υπαλλήλων υπήρξε εξαιρετικά ελλιπής. Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι χαρακτηρίζεται αντιδεοντολογικό, αφού φαίνεται ότι δεν έχουν ακολουθηθεί τα συνδικαλιστικά θέσμια και οι ανάλογες διαδικασίες ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κλάδων, είναι ενδεχόμενο να προκαλέσει αναστάτωση και άλλα δυσλειτουργικά προβλήματα σε διάφορα τμήματα κατά την πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, με δυσμενείς συνέπειες επί της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.

2. Η προτεινόμενη κατάργηση δύο εκ των τεσσάρων υφιστάμενων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (κλ. Α13ii), που είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών κρίνεται αντιδεοντολογική και ηθικά ανεπίτρεπτη, εάν ληφθεί υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών και ότι οι υποψήφιοι για τις υπό κατάργηση θέσεις έχουν ήδη κληθεί ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής την 31η Μαρτίου και στις 2 Απριλίου 2007. Ιδιαίτερα σημειώνεται η θέση του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος ενώπιον της επιτροπής έχει αντιταχθεί στην προτεινόμενη κατάργηση των δύο πιο πάνω θέσεων, αναφέροντας ότι η διαδικασία πλήρωσής τους είχε επιταχυνθεί, ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναβάθμιση της διοικητικής και εποπτικής της ικανότητας. Ανέφερε επίσης ότι οι θέσεις αυτές είχαν συμφωνηθεί με την κυβέρνηση το 2005 και ακολούθως είχαν νομοθετηθεί από τη Βουλή με το Νόμο αρ. 42(ΙΙ) του 2005.

 

 

10 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων