Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Μαρτίου και 10 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωποι του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου και του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου με την προσθήκη σ’ αυτόν προνοιών που αφορούν αφενός την εξαίρεση των συγκροτημάτων μικρού μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου την άρση της εξαίρεσης των εταιρειών μικρού μεγέθους από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή, όπως προβλέπει το εδάφιο (1) του άρθρου 152Α του περί Εταιρειών Νόμου. Ακόμα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η διαγραφή των προνοιών του βασικού νόμου σχετικά με την εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία όπως αυτή οριζόταν στο άρθρο 123 του νόμου, το οποίο καταργήθηκε με την ψήφιση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2003 [Νόμος αρ. 167(Ι) του 2003].

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από όλες τις μητρικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και αρκετές εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που έχουν επιλέξει την Κύπρο ως βάση τους (holding companies), δημιουργεί στις εταιρείες αυτές εκτός από μεγάλο οικονομικό κόστος και σοβαρή αδυναμία στην εξασφάλιση οικονομικών καταστάσεων από τις διάφορες θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες με βάση την εθνική τους νομοθεσία είτε δεν ετοιμάζουν καθόλου οικονομικές καταστάσεις είτε δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η απαίτηση αυτή δημιουργεί στην Κύπρο ανταγωνιστικό μειονέκτημα, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 27 όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, οι πρόνοιες του οποίου προβλέπουν λιγότερο αυστηρά κριτήρια για τις εταιρείες που υποχρεούνται να ετοιμάζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε σύγκριση με αυτά που προνοεί το ΔΛΠ 27. Ακόμα, σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, οι προϋποθέσεις κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από ιδιωτικές μητρικές εταιρείες καθορίζονται από την Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983, η οποία προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν το σύνολο των υποκείμενων σε ενοποίηση εταιρειών πληρεί τουλάχιστο τα δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρει το άρθρο 27 της Τέταρτης Οδηγίας 76/660/ΕΟΚ.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα τόσο με το επεξηγηματικό σημείωμα όσο και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η απαλλαγή των συγκροτημάτων μικρού μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κρίνεται αναγκαία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού για σκοπούς εγγραφής εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες αυτές στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου, αφού χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο κ.ά. δεν απαιτούν την ετοιμασία τέτοιων οικονομικών καταστάσεων από μερικές εταιρείες. Στο υπό αναφορά νομοσχέδιο ως “συγκρότημα μικρού μεγέθους” ορίζεται το συγκρότημα εταιρειών του οποίου το σύνολο των υποκείμενων σε ενοποίηση εταιρειών πληρεί τουλάχιστο τα δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρει το άρθρο 27 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, δηλαδή το συνολικό ποσό των εμφανιζόμενων στον ισολογισμό στοιχείων του ενεργητικού να μην υπερβαίνει το ποσό των £8.000.000, το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών να μην υπερβαίνει το ποσό των £16.800.000 και ο αριθμός των απασχολουμένων σε κάθε εταιρεία να μην υπερβαίνει τα 250 άτομα κατά μέσο όρο.

Η κατάργηση της εξαίρεσης των εταιρειών μικρού μεγέθους από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή κρίνεται σκόπιμη, διότι, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονταν στον περί Εταιρειών Νόμο για τη μικρού μεγέθους εταιρεία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εγγεγραμμένων εταιρειών στη Δημοκρατία απαλλασσόταν από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων από ελεγκτή εταιρειών, γεγονός που δε συνάδει με τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για καθιέρωση της Κύπρου ως ενός διεθνούς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κέντρου κύρους, όπου παρέχονται υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, συμφωνώντας με την τροποποίηση σχετικά με την απαλλαγή των συγκροτημάτων μικρού μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ανέφερε ότι με την τροποποίηση αυτή διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού για σκοπούς εγγραφής εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ο ίδιος, για αριθμό λόγων που ανέφερε ενώπιον της επιτροπής, εξέφρασε την αντίθεση του συνδέσμου ως προς την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών μικρού μεγέθους από ελεγκτή. Ειδικότερα, οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν το σύνδεσμο στη διαμόρφωση της θέσης αυτής αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το δυσβάστακτα μεγάλο κόστος ελέγχου το οποίο καλούνται να καταβάλλουν για έλεγχο οι μικρού μεγέθους εταιρείες με πιθανή συνέπεια το κλείσιμό τους.

2. Τη δυσκολία και σε κάποιες περιπτώσεις την ανέφικτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων από τις μικρού μεγέθους εταιρείες, τα οποία δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζει κάθε χώρα.

3. Την έλλειψη του απαιτούμενου υποβάθρου από μικρές επιχειρήσεις/εταιρείες για τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, με αποτέλεσμα εκτός από το πρόσθετο κόστος για έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων από ελεγκτή να χρειάζεται η εργοδότηση λογιστή από κάθε επιχείρηση/εταιρεία για τήρηση των λογαριασμών.

Ακόμα, ο ίδιος ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου στηρίζει τη θέση ότι η Κύπρος πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί ως ένα διεθνές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο με κύρος και αξιοπιστία, πράγμα που διασφαλίζεται με το σοβαρό έλεγχο των δημόσιων εταιρειών και άλλων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους εταιρειών. Η εξαίρεση των μικρού μεγέθους επιχειρήσεων/εταιρειών δεν επηρεάζει καθόλου την πιο πάνω θέση.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη στην πλειοψηφία τους κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχεται για εξαίρεση των μικρού μεγέθους εταιρειών από την υποχρέωση υποβολής ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Όπως επισήμανε ο ίδιος, η εξαίρεση αυτή παρέχεται μέσω του περί Εταιρειών Νόμου όπως ισχύει σήμερα με τον καθορισμό συγκεκριμένων ορίων, τα οποία είναι αποδεκτό ότι λόγω του μεγέθους της κυπριακής οικονομίας θεωρούνται υψηλά. Ως εκ τούτου, ο ίδιος εισηγήθηκε τη μείωση των υφιστάμενων ορίων και όχι την πλήρη κατάργησή τους.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ανέφερε ότι ο σύνδεσμος υποστηρίζει την έγκριση των προνοιών του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, για τους λόγους που αναφέρονται στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και οι οποίοι προαναφέρθηκαν.

Επίσης, ο ίδιος, για σκοπούς περαιτέρω ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου, πρότεινε στην επιτροπή την προσθήκη πρόνοιας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο βάσει της οποίας διευρύνεται η εξαίρεση από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις κυπριακές μητρικές ιθύνουσες εταιρείες των οποίων οι τελικές ιθύνουσες ή μητρικές εταιρείες δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.

Ακόμα, ο ίδιος, αναφερόμενος στην υποχρέωση η οποία προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο για υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από τις μικρές εταιρείες, διευκρίνισε ότι ο έλεγχος των εταιρειών απαιτείται σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο και, ως εκ τούτου, αν τίθεται θέμα εξαίρεσής τους από την υποχρέωση αυτή, πρέπει να επιδιωχθεί με τροποποίηση στη φορολογική νομοθεσία και όχι στον περί Εταιρειών Νόμο. Επίσης, όπως ανέφερε, με την υφιστάμενη ρύθμιση για απαλλαγή των εταιρειών μικρού μεγέθους, με βάση τα όρια τα οποία καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο, από την υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών τους καταστάσεων από ελεγκτή δημιουργείται στρέβλωση, αφού τα όρια είναι τόσο υψηλά, με αποτέλεσμα ποσοστό της τάξης του 80%-90% των εταιρειών να απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την απλοποίηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και ελέγχου και τη μείωση του διοικητικού κόστους των εταιρειών κατά 25%, ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές στο παγκόσμιο περιβάλλον. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, ο σύνδεσμος συμφωνεί με την ανάγκη απλοποίησης των υποχρεώσεων πληροφόρησης και ελέγχου για τις μικρές εταιρείες, κάτι το οποίο αποτελεί παγκόσμια απαίτηση, και για το λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες για απλοποίηση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων για μικρές εταιρείες από το International Accounting Standards Board και το International Auditing and Acutance Board.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, ανέφερε ότι το Γενικό Λογιστήριο συμφωνεί με την προτεινόμενη εξαίρεση από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τα συγκροτήματα μικρού μεγέθους. Όσον αφορά την προτεινόμενη ρύθμιση για άρση της εξαίρεσης των εταιρειών μικρού μεγέθους από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή, για την οποία προκύπτει ζήτημα αν θα λειτουργήσει υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και της οικονομίας, στην ίδια επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση ελέγχου από ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών που υπόκεινται σε φορολογία του εισοδήματός τους στην Κύπρο, όπως προνοείται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, επιδρά θετικά στην αξιοπιστία και στο κύρος της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κέντρου. Η υφιστάμενη εξαίρεση των εταιρειών μικρού μεγέθους από την υποχρέωση υποβολής ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων προς τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, όπως προνοείται στον περί Εταιρειών Νόμο, έχει επίδραση στη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών στην Κύπρο και αποτελεί στρέβλωση που υποβοηθά στη δημιουργία εντυπώσεων στο εξωτερικό ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εταιρική απάτη και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

2. Οι βάσεις ετοιμασίας και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων που απαιτούνται από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος και τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη είναι κοινές, γι’ αυτό η υιοθέτηση της προτεινόμενης τροποποίησης δε συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος για τις εταιρείες μικρού μεγέθους.

3. Η έκφραση ανεξάρτητης άποψης για το αν οι οικονομικές καταστάσεις κάποιας εταιρείας δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασής της από εγκεκριμένο ελεγκτή βοηθά τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με την εταιρεία.

4. Η υποχρέωση υποβολής ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών μικρού μεγέθους προς τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη θα συνεισφέρει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία και στη διαφάνεια, αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις οικονομικές καταστάσεις οποιασδήποτε εταιρείας.

Τέλος, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι θέση του Γενικού Λογιστηρίου είναι η υιοθέτηση της τροποποίησης για κατάργηση της εξαίρεσης των εταιρειών μικρού μεγέθους από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων διευκρίνισε ότι στο τμήμα απαιτείται η κατάθεση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από όλες τις εταιρείες από εγκεκριμένο ελεγκτή, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται ανάγκη για εξαίρεση των εταιρειών μικρού μεγέθους από την ετοιμασία ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στον περί Εταιρειών Νόμο. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι με τη διατήρηση ή τη μείωση των υφιστάμενων ορίων για εξαίρεση από την υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στον περί Εταιρειών Νόμο θα συνεχίσει να δημιουργείται σύγκρουση με τις πρόνοιες του νόμου περί Φορολογίας του Εισοδήματος.

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης συμφώνησε με τη θέση του εκπροσώπου του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για μη καθορισμό ορίων για την εξαίρεση από την υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων στον περί Εταιρειών Νόμο, αφού κάτι τέτοιο πλήττει την αξιοπιστία της Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου και παράλληλα έρχεται σε σύγκρουση με τις πρόνοιες του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα την προώθηση κατά προτεραιότητα στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση μόνο του μέρους του νομοσχεδίου το οποίο αφορά την απαλλαγή του συγκροτήματος μικρού μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως έχει διαμορφωθεί με την υιοθέτηση της εισήγησης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή και των μητρικών/ιθυνουσών εταιρειών των οποίων οι τελικές ιθύνουσες ή μητρικές εταιρείες δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα το οποίο απέστειλε στην επιτροπή, εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά με το διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου και ειδικότερα ως προς τη συμπερίληψη σε αυτό της πρόνοιας που εισηγήθηκε ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατέθεσε στην επιτροπή, επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω διαμόρφωσης του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε:

1. να περιληφθούν σ’ αυτό και οι πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό είχε κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία οι οποίες αφορούν τη διαγραφή από το βασικό νόμο των αναφορών στην εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία και

2. να διαμορφωθεί ανάλογα η πρόνοια του νομοσχεδίου αναφορικά με την ερμηνεία του όρου “συγκρότημα μικρού μεγέθους”, ώστε αυτός να συνάδει με το λεκτικό του άρθρου 6 της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον στο βασικό νόμο θα εξακολουθούσε να υφίσταται η πρόνοια σχετικά με την εξαίρεση των εταιρειών μικρού μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε γραπτό υπόμνημά του αναφέρει ότι το κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να τύχει περαιτέρω διαμόρφωσης, κατά τρόπο που να περιληφθούν σ’ αυτό οι θέσεις του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ακόμα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπουργείο υποστηρίζει ότι η εισαγωγή στο νομοσχέδιο της πρόνοιας που αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών από ελεγκτή, που περιλαμβανόταν στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου όπως αυτό είχε κατατεθεί, έγινε κατόπιν συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε στη βάση ότι όλες οι εταιρείες ετοιμάζουν ελεγμένους λογαριασμούς για σκοπούς φορολογίας του εισοδήματος και συνεπώς δεν προκύπτει θέμα πρόσθετου κόστους για τις εταιρείες.

Σύμφωνα με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα έπρεπε να προωθηθεί για ψήφιση όπως είχε κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία με την προσθήκη σε αυτό σχετικής πρόνοιας για υιοθέτηση της εισήγησης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Σε περίπτωση προώθησης για ψήφιση μόνο του διαμορφωμένου από την επιτροπή μέρους του νομοσχεδίου, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω διαμόρφωσής του, ώστε να περιληφθούν σε αυτό πρόνοιες αναφορικά με τη διαγραφή από το βασικό νόμο των αναφορών στην εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία. Ακόμα, η προώθηση του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το τμήμα, πιθανόν να δημιουργεί θέμα διπλής ερμηνείας του όρου “εταιρεία μικρού μεγέθους”, αφού αυτή θα καθορίζεται διαφορετικά όσον αφορά την απαλλαγή της από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και διαφορετικά όσον αφορά την εξαίρεσή της από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή. Με βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υποστηρίζει το τμήμα, η εταιρεία μικρού μεγέθους εξαιρείται του ελέγχου και της ετοιμασίας ενοποιημένων λογαριασμών και η εταιρεία μεσαίου μεγέθους εξαιρείται μόνο από την ετοιμασία ενοποιημένων λογαριασμών και ως εκ τούτου στο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου πρέπει να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις, ώστε η ερμηνεία των όρων “εταιρεία μικρού μεγέθους” και “εταιρεία μεσαίου μεγέθους” να συνάδει με τις Οδηγίες αυτές.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τις θέσεις του σε γραπτό υπόμνημα για το διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου, αναφέρει ότι κρίνεται αναγκαία η επιβεβαίωση από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της συμβατότητας της υιοθετηθείσας εισήγησης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο. Επίσης, σύμφωνα με το διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου οι εταιρείες μικρού μεγέθους εξαιρούνται όχι μόνο από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αλλά και από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή υπό διαφορετικές προϋποθέσεις. Τέλος, θέση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είναι ότι στο διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να περιληφθούν πρόνοιες αναφορικά με τη διαγραφή από το βασικό νόμο των αναφορών στις εξαιρούμενες ιδιωτικές εταιρείες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διατηρώντας τη θέση της για την κατά προτεραιότητα προώθηση για ψήφιση μόνο του μέρους του νομοσχεδίου το οποίο αφορά την απαλλαγή του συγκροτήματος μικρού μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υιοθετώντας την εισήγηση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή και των μητρικών/ιθυνουσών εταιρειών των οποίων οι τελικές ιθύνουσες ή μητρικές εταιρείες δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, προχώρησε στην περαιτέρω διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθούν σε αυτό πρόνοιες που αφορούν τη διαγραφή από το βασικό νόμο των αναφορών στις εξαιρούμενες ιδιωτικές εταιρείες και την τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “συγκρότημα μικρού μεγέθους”, ώστε αφενός να συνάδει με το λεκτικό του άρθρου 6 της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και αφετέρου να αποφευχθεί η διπλή ερμηνεία του όρου “εταιρεία μικρού μεγέθους”.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση σε νόμο του μέρους του νομοσχεδίου που αφορά την απαλλαγή του συγκροτήματος μικρού μεγέθους από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2007».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσε ότι η ομάδα του θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

Λόγω της επικείμενης απλοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών για τις μικρές εταιρείες, η επιτροπή επιφυλάσσεται να μελετήσει σε μεταγενέστερο στάδιο τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν την άρση της εξαίρεσης των μικρών εταιρειών από την υποχρέωση υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων σε έλεγχο από ελεγκτή μετά τον καθορισμό των διαδικασιών αυτών.

10 Ιουλίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων