Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 του βασικού νόμου, καθώς και η προσθήκη σε αυτόν νέου άρθρου, ώστε να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ, όπως αυτή αναφέρεται στο προοίμιο, στο βαθμό που αυτή έχει τροποποιήσει την Οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Δεν παρέχεται η δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία έχει την αναγκαία πείρα και γνώση για την επιτήρηση της αγοράς και την εφαρμογή των προνοιών του τροποποιητικού νομοσχεδίου.

3. Δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας από την εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου.

4. Δεν υπάρχουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του νομοσχεδίου.

5. Δεν υπάρχει άμεσο ή μακροπρόθεσμο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος για την εφαρμογή του νομοσχεδίου.

6. Μέσα στα πλαίσια της ετοιμασίας του νομοσχεδίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι πρόνοιες που τροποποιούνται με το εν λόγω νομοσχέδιο για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, έγιναν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα οργανωμένα σύνολα, τα οποία δεν εξέφρασαν οποιεσδήποτε επιφυλάξεις.

7. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την αναφερόμενη πιο πάνω Οδηγία μέχρι τις 12 Ιουνίου 2007 και να θέσουν σε ισχύ τις πρόνοιες της εθνικής τους νομοθεσίας μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2007.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 21η Ιουνίου 2007.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους σε ό,τι αφορά το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

4 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων