Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΣΕΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών Κύπρου. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο θεσπίζεται νομοθεσία για τη ρύθμιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές, με στόχο την καλύτερη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Οι κυριότερες πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Τη θέσπιση μιας ενιαίας γενικής απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές που στρεβλώνουν την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών.

2. Τον καθορισμό των κανόνων για τις παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές, οι οποίοι συνιστούν ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Την παροχή εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην εντεταλμένη υπηρεσία για την επιτήρηση της αγοράς και την εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου.

4. Τον καθορισμό μηχανισμού και διαδικασιών επιβολής διοικητικών προστίμων από την εντεταλμένη υπηρεσία σε περίπτωση παραβάσεων των προνοιών του νομοσχεδίου και άσκησης ιεραρχικής προσφυγής προς τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εναντίον των αποφάσεων της εντεταλμένης υπηρεσίας για επιβολή διοικητικών προστίμων.

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε στην επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Στον προτεινόμενο νόμο ενσωματώνονται όλες οι πρόνοιες της Οδηγίας 29/2005/ΕΚ για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων κάποιων προνοιών που αναφέρονται στην παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση που απευθύνεται από τις επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές. Επειδή όμως οι πρόνοιες που αφορούν την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση από επιχειρήσεις προς τους καταναλωτές περιλαμβάνονται ήδη στον περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμο, ετοιμάστηκε τροποποιητικό νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», στο οποίο γίνονται όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε να απαλειφθούν οι πρόνοιες που ενσωματώνονται στον προτεινόμενο νόμο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι τροποποιήσεις αυτές υποδεικνύονται και καθορίζονται από την Οδηγία 29/2005/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

2. Στόχος της Οδηγίας 29/2005/ΕΚ είναι να μειώσει τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους καταναλωτές. Τα εμπόδια αυτά, κατά κύριο λόγο, οφείλονται στις αποσπασματικές εθνικές νομοθεσίες σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, καθώς και στα διαφορετικά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, τα οποία κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, κυρίως στις περιπτώσεις διασυνοριακών αγορών. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η εν λόγω Οδηγία καθιερώνει ένα κοινό πλαίσιο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη νομοθετική ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που ασκούν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές, οι οποίες πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντά τους.

3. Με βάση το άρθρο 19 της Οδηγίας 29/2005/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την πιο πάνω Οδηγία μέχρι τις 12 Ιουνίου 2007 και να θέσουν σε ισχύ τις πρόνοιες της εθνικής τους νομοθεσίας μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2007.

4. Δεν παρέχεται η δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

5. Δεν αναμένεται να υπάρξουν αισθητές οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες, σε αρχές, οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας ούτε οποιεσδήποτε άλλες γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου.

6. Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για διαφάνεια και διαβούλευση πριν από την προώθηση οποιασδήποτε νομοθεσίας, έγιναν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα οργανωμένα σύνολα και τέθηκε υπόψη τους, με σχετική επιστολή, το προκαταρκτικό κείμενο του προτεινόμενου νόμου για διατύπωση απόψεων. Συγκεκριμένα, το υπό αναφορά νομοσχέδιο στάλθηκε σε δώδεκα οργανωμένα σύνολα, από τα οποία το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η Παγκύπρια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ), η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), ο Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) σε γραπτές απαντήσεις τους ανέφεραν ότι δεν είχαν να διατυπώσουν οποιεσδήποτε απόψεις ή παρατηρήσεις για τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εκτός από το Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι στις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου δε θα πρέπει να προβλέπονται οποιεσδήποτε ποινές για τους παραβάτες παρά μόνο αίτηση της εντεταλμένης υπηρεσίας προς το δικαστήριο για έκδοση προστακτικού ή απαγορευτικού διατάγματος για παύση της παράβασης. Τα τρία υπόλοιπα οργανωμένα σύνολα, δηλαδή η ΠΕΟ, η ΔΕΟΚ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών Κύπρου, παρ’ όλο που στο στάδιο των διαβουλεύσεων συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, δεν κατέθεσαν τις απόψεις τους γραπτώς.

7. “Εντεταλμένη υπηρεσία” για επιτήρηση της αγοράς και εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου είναι ο διευθυντής και τα μέλη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ωστόσο, λόγω των πολύ βεβαρημένων υποχρεώσεων και ευθυνών της υπηρεσίας για την εφαρμογή πληθώρας άλλων εναρμονιστικών νομοθεσιών που αφορούν την προστασία των καταναλωτών, αυτή δε διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για την επιπρόσθετη εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί η εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου απαιτεί την εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού κατάλληλα στελεχωμένου, ο οποίος να είναι σε θέση να αξιολογεί γρήγορα και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την παρεμπόδιση της χρήσης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που επηρεάζουν δυσμενώς τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Η συγκριτική αξιολόγηση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο σε σχέση με τις απαγορευμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απαιτεί τη συνεχή και σε καθημερινή βάση παρακολούθηση των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στην αγορά, καθώς και των διαφημίσεων από όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν και όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που λειτουργούν στην Κύπρο από κατάλληλα εκπαιδευμένους λειτουργούς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η πρόσληψη, σε έκτακτη βάση, τουλάχιστο τριών Λειτουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες για επιτήρηση της αγοράς σε σχέση με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για τη σχετική αξιολόγηση των πρακτικών αυτών και για τη λειτουργία της γραμματείας που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων για τις εξωδικαστικές διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων και ιεραρχικών προσφυγών προς τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όπως προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε τη διαφωνία του συνδέσμου για την εξουσία που παρέχεται στην εντεταλμένη υπηρεσία για επιβολή διοικητικού προστίμου στις τράπεζες, σε συνεργατικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου, λαμβάνοντας ως βάση για τον υπολογισμό του, αντί ποσοστό ύψους μέχρι πέντε τοις εκατόν του κύκλου εργασιών, όπως εφαρμόζεται στους υπόλοιπους οργανισμούς ή σε ιδρύματα, το ένα δέκατο του συνόλου του ενεργητικού. Όπως υποστήριξε η ίδια, οι τράπεζες έχουν μετρήσιμα στοιχεία και για το λόγο αυτό, δήλωσε, στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου στην περίπτωση των τραπεζών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση ο κύκλος εργασιών τους, ώστε να μη δημιουργείται ανισότητα μεταξύ εταιρειών. Επίσης, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε την ανάγκη παροχής κατευθυντήριων γραμμών ως προς την εφαρμογή των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και παροχής ειδικής εκπαίδευσης για το σκοπό αυτό.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, συμφωνώντας με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισήμαναν την ανάγκη καλύτερης στελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας για εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου. Επίσης, οι ίδιοι εκπρόσωποι συμφώνησαν με θέση του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου για την ανάγκη παροχής ειδικής επιμόρφωσης για την εφαρμογή των προνοιών του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε πως το υπουργείο του έχει ήδη προωθήσει σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων για τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ενώ παράλληλα, ανέφερε ο ίδιος, με την κατάθεση του νομοσχεδίου για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε ήδη πρόταση για πρόσληψη τριών έκτακτων λειτουργών για εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τη θέση του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, διαμόρφωσε το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε ως βάση για τον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου, σε περιπτώσεις παράβασης των προνοιών της νομοθεσίας, να χρησιμοποιείται το πέντε τοις εκατόν του συνόλου του ενεργητικού αναφορικά με ιδρύματα ή οργανισμούς που κρίνεται ότι δεν έχουν κύκλο εργασιών, χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο ποια ιδρύματα ή ποιοι οργανισμοί θεωρούνται ως τέτοια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την ίδια.

 

3 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων