Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας (Φαρμακευτικές Υπηρεσίες), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών κατά τρόπο ώστε να παρέχεται καλύτερη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στις περιπτώσεις εθνικών και ενδοκοινοτικών παραβάσεων των νόμων που αναφέρονται στο παράρτημα του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η θέσπιση του προτεινόμενου νόμου κρίθηκε αναγκαία κατόπιν υποδείξεων που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της αξιολόγησης της μεταφοράς της πιο πάνω Οδηγίας στην κυπριακή έννομη τάξη. Σκοπός της Οδηγίας είναι η δημιουργία τέτοιων μηχανισμών, ώστε να επιτρέπεται ο έγκαιρος τερματισμός παραβάσεων των νομοθεσιών που αναφέρονται στο νομοσχέδιο και με τις οποίες έχουν μεταφερθεί στην κυπριακή νομοθεσία οι κοινοτικές Οδηγίες που απαριθμούνται στην εν λόγω Οδηγία. Οι κύριες πρόνοιες της υπό αναφορά Οδηγίας είχαν ενσωματωθεί, στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο, σε επτά επιμέρους νομοθεσίες, οι οποίες καλύπτουν θέματα προστασίας καταναλωτών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή της έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τον τρόπο εναρμόνισής της με την πιο πάνω Οδηγία από τα οποία διαφάνηκε ότι η εναρμόνιση που έγινε δεν ήταν πλήρης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που είναι το αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή της Οδηγίας, σε απαντητική επιστολή του ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κυπριακή νομοθεσία θα εναρμονιστεί πλήρως με τις πρόνοιες της Οδηγίας με ετοιμασία ξεχωριστής νομοθεσίας και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο. Σημειώνεται ότι παράλληλα με τη σύνταξη του πρώτου νομοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία και η τροποποίηση των επτά επιμέρους νομοθεσιών που αναφέρονται πιο πάνω και για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν τα άλλα υπό συζήτηση νομοσχέδια, υπ’ αριθμόν δύο μέχρι οκτώ. Ο σκοπός των νομοσχεδίων αυτών αναλύεται πιο κάτω.

Συγκεκριμένα, με το πρώτο νομοσχέδιο:

1. παρέχεται εξουσία στα επαρχιακά δικαστήρια για έκδοση διαταγμάτων και ρυθμίζεται η διαδικασία καταχώρισης της σχετικής αίτησης.

2. ρυθμίζεται η εξουσία κυπριακών και κοινοτικών νομιμοποιούμενων φορέων να καταχωρίζουν αιτήσεις στα κυπριακά δικαστήρια για την άρση της παράβασης των νομοθεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα του νομοσχεδίου.

3. παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για σκοπούς αντιμετώπισης των ενδοκοινοτικών παραβάσεων, να γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ονόματα των κυπριακών νομιμοποιούμενων φορέων για σκοπούς συμπερίληψής τους στον κατάλογο νομιμοποιούμενων φορέων που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου επισημάνθηκε από την επιτροπή ότι οι ορισμοί “κοινοτικός νομιμοποιούμενος φορέας” και “κυπριακός νομιμοποιούμενος φορέας”, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, δε συνάδουν πλήρως με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 της Οδηγίας καθορίζεται ότι νομιμοποιούμενοι φορείς είναι οι οργανισμοί ή οργανώσεις που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που καλύπτονται από την Οδηγία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ως τέτοιοι οργανισμοί θεωρούνται ανεξάρτητοι δημόσιοι οργανισμοί επιφορτισμένοι ειδικά με την προστασία των εν λόγω συμφερόντων στα κράτη μέλη, καθώς και οργανώσεις των οποίων ο σκοπός συνίσταται στην προστασία των συμφερόντων αυτών. Στο άρθρο 4 της Οδηγίας προβλέπεται ότι οι νομιμοποιούμενοι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προσφεύγουν στα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές άλλου κράτους μέλους και ότι τα δικαστήρια ή οι αρχές αυτές δέχονται τον εν λόγω κατάλογο ως απόδειξη της νομικής ικανότητας του νομιμοποιούμενου φορέα.

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο στο οποίο αναδιατύπωσε τους πιο πάνω αναφερόμενους ορισμούς, ώστε αυτοί να συνάδουν πλήρως με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την περαιτέρω τροποποίηση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να διαγραφεί το άρθρο 11 το οποίο παρέχει εξουσία στον αρμόδιο υπουργό αφενός να τροποποιεί με διάταγμά του το παράρτημα του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και αφετέρου να καθορίζει επίσης με διάταγμα τη διαδικασία διαβούλευσης η οποία πρέπει να διεξάγεται πριν από την υποβολή αίτησης για έκδοση δικαστικού διατάγματος. Η θέση αυτή της επιτροπής στηρίχθηκε στην άποψη ότι δεν είναι αποδεκτή τόσο από νομική όσο και από ουσιαστική άποψη η δυνατότητα τροποποίησης σημαντικών πτυχών του προτεινόμενου νόμου χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο ή εμπλοκή της νομοθετικής εξουσίας στη σχετική διαδικασία. Με βάση τη θέση της αυτή, η επιτροπή διαμόρφωσε ανάλογα το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Σκοπός των υπ’ αριθμόν δύο μέχρι οκτώ νομοσχεδίων που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα είναι η τροποποίηση των σχετικών βασικών νομοθεσιών με την κατάργηση ενός άρθρου στην καθεμιά από αυτές. Συγκεκριμένα, καταργούνται τα άρθρα που εισήχθηκαν στις νομοθεσίες αυτές για σκοπούς εναρμόνισής τους με το άρθρο 4 της Οδηγίας. Στα υπό κατάργηση άρθρα προβλέπεται μεν η δυνατότητα οργανισμών ή ενώσεων, εθνικών ή από άλλο κράτος μέλος, να ασκήσουν αγωγή παραλείψεως για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών στην Κύπρο, αλλά στα εν λόγω άρθρα δε γίνεται καμιά αναφορά στον κατάλογο που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην αποδοχή του εν λόγω καταλόγου από τα κυπριακά δικαστήρια ή τις κυπριακές διοικητικές αρχές ως απόδειξη της ικανότητας των εγγεγραμμένων φορέων να ενεργούν σχετικά. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων ανεπαρκείς για πλήρη εναρμόνιση με την πιο πάνω Οδηγία. Η πλήρης εναρμόνιση των εν λόγω νομοθεσιών επιτυγχάνεται, όπως αναφέρεται πιο πάνω, με τις σχετικές διατάξεις που έχουν περιληφθεί στο πρώτο νομοσχέδιο.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις όλων των νομοσχεδίων που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

4 Ιουλίου 2007

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

1.

Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμος του 2007.

2.

Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

3.

Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

4.

Ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού Καταστήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

5.

Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

6.

Ο περί των Χρονομεριστικών Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

7.

Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

8.

Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων