Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πάφου (Συνεισφορά του Κράτους) (Κυρωτικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πάφου (Συνεισφορά του Δήμου Πάφου) (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο της δοθείσας από την Κυπριακή Δημοκρατία εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί, δυνάμει συμφωνίας μεταξύ του δήμου Πάφου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, για ποσό ύψους εξακοσίων σαράντα χιλιάδων λιρών (£640.000), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή/πεζοδρομοποίηση των οδών Αγίας Νάπας, Αγίου Αντωνίου και Διονυσίου στην Κάτω Πάφο (φάση Β΄).

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο της δοθείσας από την Κυπριακή Δημοκρατία εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου που έχει συναφθεί, δυνάμει συμφωνίας μεταξύ του δήμου Πάφου και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, για ποσό ύψους εκατόν εξήντα χιλιάδων λιρών (£160.000), το οποίο επίσης θα χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή/πεζοδρομοποίηση των οδών Αγίας Νάπας, Αγίου Αντωνίου και Διονυσίου στην Κάτω Πάφο (φάση Β΄).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο δήμος Πάφου υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα, το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, για σύναψη συμπληρωματικού δανείου ύψους οκτακοσίων χιλιάδων λιρών (£800.000), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το δήμο Πάφου για την ανακατασκευή/πεζοδρομοποίηση των οδών Αγίας Νάπας, Αγίου Αντωνίου και Διονυσίου στην Κάτω Πάφο (φάση Β΄) και το οποίο θα αποπληρωθεί κατά τα 4/5 από το δήμο Πάφου. Σημειώνεται ότι για τον ίδιο σκοπό έχουν ήδη παραχωρηθεί δύο άλλα δάνεια ύψους £670.000 και £396.050, αντίστοιχα, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε την απαιτούμενη, βάσει του περί Δήμων Νόμου [άρθρο 85(1)(α)], έγκριση προς το δήμο Πάφου, ώστε να προχωρήσει στη σύναψη του σχετικού δανείου.

Οι όροι σύναψης του δανείου έχουν ως ακολούθως:

1. Επιτόκιο: Βασικό επιτόκιο πλην περιθώριο 0,28%.

2. Περίοδος αποπληρωμής: Δεκαπέντε χρόνια.

3. Εξασφάλιση δανείου: Κυβερνητική εγγύηση.

4. Περιθώριο με την υιοθέτηση του ευρώ: Euribor συν περιθώριο 0,24%.

Σημειώνεται συναφώς ότι σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας για την αποπληρωμή του εν λόγω δανείου, που αφορά συγχρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων δήμων, κοινοτήτων κ.λπ., θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των συμβολαίων μεταξύ κυβερνητικής συνεισφοράς (£640.000) και συνεισφοράς του δήμου Πάφου (£160.000), ώστε και για τα δύο συμβόλαια πρωτοφειλέτης να είναι ο εν λόγω δήμος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και γι’ αυτό, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων