Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η κύρωση με νόμο δοθείσας από την Κυπριακή Δημοκρατία εγγύησης για την αποπληρωμή δανείου ποσού ύψους £17.000.000, το οποίο παραχωρήθηκε βάσει συμφωνίας από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας για τη χρηματοδότηση πλήρους ασφαλτικής επίστρωσης σε εκσκαφέντες δρόμους.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, αφού υπέβαλε σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών και έλαβε άδεια από τον Υπουργό Εσωτερικών για τη σύναψη του εν λόγω δανείου με κυβερνητική εγγύηση, βάσει του άρθρου 25 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου και συναφούς αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 41.184 και ημερομηνία 13 Ιουνίου 1994, ακολούθως ζήτησε προσφορές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Οι όροι σύναψης του υπό αναφορά δανείου είναι οι ακόλουθοι:

1. Νόμισμα:

Κυπριακή λίρα, η οποία θα μετατραπεί σε ευρώ από την ημερομηνία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη.

2. Διάρκεια:

Είκοσι πέντε χρόνια (περιλαμβανομένης της περιόδου χάριτος) από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας δανείου.

3. Περίοδος χάριτος:

Πέντε χρόνια, διάστημα κατά το οποίο θα γίνεται αποπληρωμή μόνο των τόκων.

4. Περίοδος αποπληρωμής:

Είκοσι χρόνια μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος.

5. Τρόπος αποπληρωμής:

Ετήσιες ή εξαμηνιαίες δόσεις, όπως θα καθοριστεί από το συμβούλιο, από την ημερομηνία λήξης της περιόδου χάριτος.

6. Επιτόκιο:  
 

· Για την περίοδο μέχρι την ημερομηνία ένταξης στην Ευρωζώνη (Νόμισμα: Κυπριακή λίρα):

Κυμαινόμενο επιτόκιο -

Το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της τράπεζας χωρίς οποιοδήποτε περιθώριο επιβάρυνσης (margin).

     
 

· Για την περίοδο μετά την ημερομηνία ένταξης στην Ευρωζώνη (Νόμισμα: ευρώ):

 
     
 

- Για τα πρώτα δύο χρόνια μετά την ημερομηνία ένταξης στην Ευρωζώνη

Κυμαινόμενο επιτόκιο-

Το εκάστοτε επιτόκιο “Euribor” έξι μηνών πλέον περιθωρίου επιβάρυνσης 0,14%.

     
 

- Για την περίοδο μετά την πάροδο των δύο πρώτων χρόνων από την ένταξη στην Ευρωζώνη μέχρι την αποπληρωμή του δανείου

Κυμαινόμενο επιτόκιο-

Το εκάστοτε επιτόκιο “Euribor” έξι μηνών πλέον περιθωρίου επιβάρυνσης 0,24%.

     
 

· Συχνότητα κεφαλαιοποίησης τόκων:

Ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου (την ημερομηνία εκταμίευσης του πρώτου ποσού).
     
 

· Αναπροσαρμογή επιτοκίου των κυπριακών λιρών και του επιτοκίου “Euribor” και ευρώ:

Ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου (την ημερομηνία εκταμίευσης του πρώτου ποσού) στο αντίστοιχο επιτόκιο που θα ισχύει την προηγούμενη εργάσιμη μέρα.
     
 

· Τέλη χαρτοσήμων:

Με τα τέλη χαρτοσήμων των συμφωνιών δανείου, αν αυτό προνοείται από τη σχετική νομοθεσία, θα επιβαρύνεται το συμβούλιο.
     
  · Εξασφάλιση: Κυβερνητική εγγύηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

3 Ιουλίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων