Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι να επιφέρει μερικές βελτιωτικές τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα στον περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμο, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η ανάγκη για υιοθέτηση των προτεινόμενων με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τροποποιήσεων προέκυψε μετά από επαφές του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή, δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις για την υιοθέτηση των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αλλά ούτε και δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο ή ευχέρεια για μεταβατική ρύθμιση. Ακόμα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διευκρινίζεται ότι δεν αναμένονται δυσκολίες στην υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας, αφού οι τροποποιήσεις είναι τεχνικού χαρακτήρα στην ήδη εναρμονισθείσα νομοθεσία και δεν επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας, ούτε δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες ή στις αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

3 Ιουλίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων