Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μουσκάλλης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 387 του περί Εταιρειών Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών για την εφαρμογή στη Δημοκρατία των προνοιών του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2006 σχετικά με τη μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία και τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν ή εγγράφηκαν δυνάμει των νόμων άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στη Δημοκρατία και να θεωρούνται ως συσταθείσες δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.

2. Η διαδικασία και τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, ώστε εταιρείες που συστάθηκαν δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή συστάθηκαν στο εξωτερικό και συνέχισαν τη λειτουργία τους στη Δημοκρατία να μπορούν να συνεχίσουν σε άλλη χώρα ή δικαιοδοσία, εφόσον η δυνατότητα αυτή παρέχεται και από τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας ή δικαιοδοσίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έπειτα και από εισηγήσεις μελών της επιτροπής, κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, στο οποίο περιλήφθηκαν πρόσθετες πρόνοιες σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα απαιτούμενα στοιχεία των καταλόγων των συμβούλων και των παρόντων μελών της αλλοδαπής εταιρείας.

2. Τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο εταιρειών προσωρινά αλλοδαπής εταιρείας, το όνομα της οποίας πιθανόν να τύχει τροποποίησης έπειτα από οδηγίες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη χωρίς την ανάγκη καταχώρισης εκ νέου των απαραίτητων εγγράφων, αλλά με ανάλογη τροποποίηση των υφιστάμενων εγγράφων πριν από την καταχώρισή της στο μητρώο.

3. Τη διαδικασία καταχώρισης ένστασης ενώπιον δικαστηρίου ως Εναρκτήριας Αίτησης σε σχέση με τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας υπό το νομικό καθεστώς άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύι περί Εταιρειών Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

4. Την υποχρέωση προσκόμισης, σε πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, των εγγράφων της αλλοδαπής εταιρείας.

Τέλος, με το υπό αναφορά αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών τροποποιήθηκαν τα έντυπα υποβολής αίτησης αλλοδαπής εταιρείας για συνέχιση της λειτουργίας της στη Δημοκρατία και αίτησης κυπριακής εταιρείας για συνέχιση της λειτουργίας της εκτός της Δημοκρατίας με τρόπο που να απαιτείται η επισύναψη σε αυτά, ώστε η αίτηση να θεωρείται ολοκληρωμένη, δήλωσης συμβούλου της εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 354Γ(1)(δ) και 354ΙΑ του περί Εταιρειών Νόμου, αντίστοιχα, καθώς και έγγραφο πρόσκλησης εγγραφής στις περιπτώσεις δημόσιων εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 354Δ(2) και 354ΙΒ(1)(2) του περί Εταιρειών Νόμου, αντίστοιχα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, εισηγείται, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

27 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων