Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Έλεγχος Χρήσης Ορισμένων Ουσιών και Καταλοίπων στα Ζώντα Ζώα και τα Προϊόντα τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννη  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2007. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16(2) του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά, καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2003, είναι η τροποποίηση των περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Έλεγχος Χρήσης Ορισμένων Ουσιών και Καταλοίπων στα Ζώντα Ζώα και τα Προϊόντα τους) Κανονισμών του 2004, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση των προνοιών τους με τις Οδηγίες του Συμβουλίου 96/22/ΕΚ και 96/23/ΕΚ και τις Αποφάσεις της Επιτροπής 97/747/ΕΚ και 98/179/ΕΚ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η ανάγκη για την υπό αναφορά τροποποίηση προέκυψε μετά τη λεπτομερή μελέτη του Πίνακα Αντιστοιχίας των κανονισμών και της αντίστοιχης κοινοτικής νομοθεσίας από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπέβαλε στην αρμόδια αρχή κατάλογο με τις απαιτούμενες βελτιώσεις ή τροποποιήσεις επί του κειμένου των βασικών κανονισμών.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το οποίο συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Η Κύπρος δεσμεύτηκε να υιοθετήσει τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις που σχετίζονται με αυτές από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που έγινε με την έγκριση των περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά (Έλεγχος Χρήσης Ορισμένων Ουσιών και Καταλοίπων στα Ζώντα Ζώα και τα Προϊόντα τους) Κανονισμών του 2004. Οι τροποποιήσεις είναι αποτέλεσμα των υποδείξεων της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Δεν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

3. Δεν αναμένεται να επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η υφιστάμενη νομοθεσία, διότι οι προτεινόμενες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιήσεις των κανονισμών δεν επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στους υφιστάμενους κανονισμούς.

4. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων των προτεινόμενων τροποποιητικών κανονισμών διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τους μηχανισμούς ελέγχου μέσα στα πλαίσια των διάφορων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων τους.

5. Από την προτεινόμενη νομοθεσία δεν αναμένονται οποιεσδήποτε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες ή οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων. Αντίθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα επιβαρυνθεί με το κόστος διεξαγωγής των εργαστηριακών εξετάσεων (αναλύσεων) που απαιτούνται από τους εν λόγω κανονισμούς.

6. Η απαγόρευση χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστών ουσιών στη ζωική παραγωγή και η θέσπιση μέτρων ελέγχου των ουσιών και των ομάδων καταλοίπων που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV θα έχουν θετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές, στο ζωικό πληθυσμό, στα ζωικά προϊόντα και γενικότερα στην εθνική οικονομία, γιατί η Κύπρος θα πραγματοποιεί ελεύθερα εξαγωγές ζώων και προϊόντων.

7. Οι υπό αναφορά κανονισμοί αφορούν θέματα εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης Καταλοίπων και του Ελέγχου της Χρήσης των Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν αφορούν άμεσα ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή άλλες ομάδες επηρεαζομένων.

8. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα επιβαρυνθεί άμεσα με το κόστος της διεξαγωγής των εργαστηριακών εξετάσεων (αναλύσεων) που απαιτούνται από τους κανονισμούς. Το υπολογιζόμενο κόστος εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται γύρω στις £500.000 ετησίως.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, τόσο ο εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όσο και η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμαναν ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν επηρεάζονται οι πρόνοιες των βασικών κανονισμών, αλλά επιτυγχάνεται καλύτερη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

 

 

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων