Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007» και «Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε μαζί τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της διαδικασίας εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα με τις Οδηγίες 98/24/ΕΚ, 91/322/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ του Συμβουλίου, εκδόθηκαν οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 (ΚΔΠ 268/2001) και οι τροποποιητικοί τους κανονισμοί του 2004 (ΚΔΠ55/2004). Οι κανονισμοί αυτοί καθορίζουν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές για την προστασία των προσώπων στην εργασία από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται από την επίδραση χημικών παραγόντων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας ή ως αποτέλεσμα εργασιακής δραστηριότητας όπου υπεισέρχονται χημικοί παράγοντες.

Σημειώνεται επίσης ότι στο πρώτο παράρτημα των βασικών κανονισμών καθορίζονται οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για χημικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 2006 εκδόθηκε η Οδηγία 2006/15/ΕΚ της 7ης Φεβρουαρίου 2006, η οποία θεσπίζει δεύτερο κατάλογο οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης και η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι πρώτοι υπό εξέταση κανονισμοί ετοιμάστηκαν για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με τις σχετικές με τους χημικούς παράγοντες Οδηγίες και ειδικότερα για σκοπούς υιοθέτησης των προνοιών της Οδηγίας 2006/15/ΕΚ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η τροποποίηση των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών κρίθηκε σκόπιμη για αποφυγή συγχύσεων και για να μην υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο κανονισμών. Όπως ο ίδιος εξήγησε, χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται και στους βασικούς περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια Κανονισμούς, οι οποίοι εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του περί Εργοστασίων Νόμου και οι οποίοι όμως προβλέπουν για τις ίδιες ουσίες διαφορετικά όρια επαγγελματικής έκθεσης. Γι’ αυτό, για να μην υπάρξει η αντίφαση αυτή, κρίθηκε σκόπιμο να ετοιμαστούν οι δεύτεροι προτεινόμενοι κανονισμοί, με τους οποίους αφαιρούνται από τον πρώτο πίνακα των βασικών περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια Κανονισμών όλες οι χημικές ουσίες που προβλέπονται στους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς για τους χημικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονιστούν με την Οδηγία 2006/15/ΕΚ το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2007.

Αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή των υπό αναφορά κανονισμών είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Για τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν προβλέπεται η δυνατότητα για οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις ή μεταβατικές διατάξεις και δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή τους, δεδομένου ότι εφαρμόζεται ήδη η υφιστάμενη νομοθεσία για τους χημικούς παράγοντες. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αυτές θα επιβαρυνθούν με το κόστος εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, το οποίο όμως δεν αναμένεται να είναι μεγάλο, γιατί οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών εν μέρει εφαρμόζονται ήδη, τόσο στο πλαίσιο της γενικής νομοθεσίας για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων όσο και στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανονισμών για τους χημικούς παράγοντες.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί εξετάστηκαν με βάση την καθιερωμένη διαδικασία από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία ενέκρινε ομόφωνα το κείμενό τους. Επίσης, τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος ενέκριναν γραπτώς τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ επανέλαβαν και στην επιτροπή τη θέση τους ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

 

 

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων