Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με σχετικό νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 25(β) του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, σκοπείται η πλήρης εφαρμογή δεσμευτικού κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και πιο συγκεκριμένα του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1988/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 5), ο οποίος αντικαθιστά τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ.30).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν μόνο τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1998/2006, ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα χορηγούνται ενισχύσεις de minimis, οι οποίες να υπερβαίνουν τα €200.000 ή τα €100.000, σε καμία επιχείρηση για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών, ανά τρία οικονομικά έτη. Για το σκοπό αυτό ο έφορος τηρεί ενημερωμένο Κεντρικό Μητρώο Ήσσονος Σημασίας, όπου καταγράφονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς, αν ένας δικαιούχος λάβει ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας ποσό που υπερβαίνει τα €200.000 ή τα €100.000, για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών, κατά τη σχετική τριετή περίοδο, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αφού προηγουμένως ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να διατάξει το πρόσωπο που έλαβε την ενίσχυση αυτή να επιστρέψει το σύνολο της ενίσχυσης.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινοτικό κεκτημένο εφαρμόζεται στην ολότητά του. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1998/2006 έχει άμεση εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από αυτό.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις, τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων που έχουν ως νομική βάση τον προηγούμενο Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 69/2001 μπορούν, εάν το επιθυμούν οι αρμόδιες αρχές, να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ως έχουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Παράλληλα, με την έναρξη ισχύος των παρόντων κανονισμών οι ισχύοντες κανονισμοί, οι οποίοι ρυθμίζουν μέχρι σήμερα τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων de minimis στην Κυπριακή Δημοκρατία, καταργούνται.

Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις δε θα υποστούν οποιαδήποτε ουσιαστική επιβάρυνση από την υιοθέτηση των υπό συζήτηση κανονισμών. Τουναντίον, από την 1η Ιανουαρίου 2007 μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, αφού το ανώτατο όριο έχει διπλασιαστεί και το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 έχει διευρυνθεί, εφόσον βέβαια πληρούνται οι όροι που θέτει το κοινοτικό κεκτημένο και οι παρόντες κανονισμοί. Οι όροι για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας είναι ήδη γνωστοί στις κυπριακές επιχειρήσεις και η βασική δομή του κανόνα γι’ αυτές παραμένει η ίδια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών και, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

26 Ιουνίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων